Verslag bijeenkomst inzake overlast jongeren pand BC Berg en Terblijt d.d. 27-06-2012

BC Berg en Terblijt BV

Verslag bijeenkomst inzake overlast jongeren pand BC Berg en Terblijt d.d. 27-06-2012

Aanwezig:

 

Dhr. H. in de Braekt                           voorzitter Kernoverleg Berg en Terblijt

Dhr. F. Keulen                                      Externe Coördinator Zelfsturing en Leefbaarheid

Dhr. B. Katerberg                               Gemeente Valkenburg a/d Geul,

Dhr. E. Bielders (notulen)                namens BC Berg en Terblijt BV

 

Afwezig:

Dhr. H. van der Wouw                       Politie Limburg – Zuid

 

Als vervolg op de bespreking van 16-05-2012 wordt de status van enkele kernpunten van deze bijeenkomst besproken. Het eerste punt is of er nog meldingen van overlast zijn geweest. Voor zover bij BC Berg en Terblijt BV bekend zijn er geen meldingen meer gedaan van overlast door de gebruikers van het pand. Wel is er diverse malen geconstateerd dat er aan beide ingangen van het pand nog rommel zoals bierblikken, flesjes enz. liggen. Door Dhr. Katerberg wordt aangegeven dat zich wel af en toe nog jongeren ophouden rond het pand en inderdaad rommel achterlaten. Verder geeft Dhr. Katerberg aan dat hij de politie heeft aangesproken over de manier van controleren van de locatie. Hij had geconstateerd dat men stapvoets langs het pand reed met 3 agenten in het busje echter niet stopte en eens rond het pand liep. Nadat hij de politie hierop heeft aangesproken wordt er veel frequenter en beter gecontroleerd. De politie spreekt de aanwezige jongeren met regelmaat aan.

 

Inzake de rommel welke achtergelaten wordt verzoekt Dhr. in de Braekt voor het plaatsen van een prullenbak. Dhr. Katerberg geeft aan dat dit mogelijk is echter voor het geregeld leegmaken van de bak heeft de gemeente geen budget. Wel is er een offerte opgevraagd bij de firma WEBU. De kosten voor het leegmaken van de bak op maandag, het verwijderen en afvoeren van zwerfvuil rond het pand bedragen € 320,– excl. BTW per maand. Er wordt verzocht aan BC Berg en Terblijt BV om de taak van het legen van de bak op zich te nemen.

Dhr. Bielders geeft aan dat dit tot de mogelijkheden behoort en zal intern bekijken hoe dit op te lossen. E.e.a. kan bij het schoonmaakbedrijf ondergebracht worden.

Dhr. Katerberg regelt direct het plaatsen van een vuilnisbak. Dit zal uitgevoerd worden op donderdag 28-06-2012 om 9.30 uur. Dhr. Bielders zal hierbij aanwezig zijn om mee de plaats te bepalen.

 

Als laatste punt wordt besproken de status voor het plaatsen van een overkapping t.b.v. het JOB. Zoals in de vorige bijeenkomst aangegeven is er gesproken met de Gemeente Meerssen gezien daar nog een JOB opgeslagen ligt bij de gemeente. Echter gevangen door het enthousiasme van de Gemeente Valkenburg over het plaatsen van het JOB en de mogelijkheden voor het opknappen ervan in samenwerking met de jongeren heeft de Gemeente Meerssen besloten het JOB niet van de hand te doen en zelf in te zetten binnen de gemeente. Voor Berg en Terblijt en overige kernen van Valkenburg wordt nu gekeken om de 4 voormalige gemeentelijke infopunten een herbestemming te geven als JOB. Er zijn offertes opgevraagd voor het professioneel demonteren, verplaatsen en her monteren van de betonconstructies echter gezien de hoogte van de kosten zal er nog gekeken moeten worden of er bedrijven bereid gevonden worden om hierin te sponsoren en dan bijv middels een klein reclame bordje dit kenbaar te maken. Echter voor dat dit geregeld kan worden zal er een goedkeuring van het College van B&W moeten zijn voor de herbestemming van de infopunten. Dhr. Keulen en Katerberg geven aan dat de nota welke hiervoor nodig is donderdag 28-6-2012 opgesteld zal worden waarna deze in de collegevergadering van dinsdag 03-07-2012 behandeld zal worden. Indien het college akkoord is zal er bekeken worden op welke termijn de overkapping geplaatst kan worden. T.b.v. de voorbereidingen voor het plaatsen zal bekeken worden in hoeverre de betreffende jeugd hierbij betrokken kan worden en bijv. kan helpen bij het uitgraven van het cunet. Van de voortgang zullen de aanwezige partijen op de hoogte gesteld worden.

 

Ter afsluiting wordt besproken of het nog zinvol is om een vervolg bespreking vast te leggen. Gezien de weinig meldingen welke er momenteel zijnen de hierboven beschreven lopende zaken wordt er besloten geen vervolgbespreking in te plannen. Wel wordt er nogmaals verzocht meldingen te blijven doen indien de overlast weer toeneemt.