Categoriearchief: Veiligheid

Werkgroep veiligheid

Doe je mee? WhatsApp buurtpreventie Berg en Terblijt

Sinds afgelopen week is er ook in Berg en Terblijt een WhatsApp buurtpreventiegroep actief. Tijdens de informatieavond in Café-zaal ’t Vöske vertelden Politie en Gemeente hoe dat nou allemaal zit met zo’n WhatsApp groep en hoe we deze kunnen gebruiken om Berg en Terblijt veiliger te maken. Je kunt je vanaf nu aanmelden!

Lees verder Doe je mee? WhatsApp buurtpreventie Berg en Terblijt

16 maart a.s. Infoavond WhatsApp Buurtpreventie & Burgernet

WhatsApp Buurtpreventie
WhatsApp Buurtpreventie in Berg en Terblijt. Een van de onderwerpen die besproken werd tijdens de openbare vergadering van het Kernoverleg Berg en Terblijt.  De verkeersborden staan er al, maar hoe kun je als inwoner nu lid worden van zo’n buurtpreventiegroep? En hoe werkt dat nou eigenlijk, die diefstalpreventie via WhatsApp?

Lees verder 16 maart a.s. Infoavond WhatsApp Buurtpreventie & Burgernet

Voetstappen actie

Voetstappen actie

Zaterdag 5 november jl. heeft er in Berg en Terblijt een voetstappen actie plaatsgevonden.

Vrijwilligers van het kernoverleg zijn samen met de wijkagent een willekeurige wijk in Berg ingegaan om te kijken naar inbraakgevoelige situaties.

Met deze actie wil de politie laten zien hoe gemakkelijk het voor een insluiper is om binnen te komen en spullen te stelen. Het doel van deze actie is dan ook om inwoners bewust te maken van inbraakgevoelige situaties in en rond hun woning. Denk hierbij aan openstaande ramen, deuren en poorten en kostbaarheden die van buitenaf zichtbaar zijn. Tevens wordt er gecontroleerd op niet afgesloten voertuigen.

Als de agenten bij een woning zien dat het inbrekers gemakkelijk wordt gemaakt om in te breken of bij een niet afgesloten voertuig, wordt er een witte voetafdruk achtergelaten met daarop meer uitleg over het project. Zo worden inwoners er alert op gemaakt hoe zij inbraken kunnen voorkomen.

Onderstaand een overzicht van geconstateerde situaties:

  • 1x ramen open van auto
  • 4x auto niet afgesloten
  • 6x fietsen niet afgesloten
  • 1x schuur niet afgesloten
  • 1x ladder naast de woning
  • 1x tuinpoort niet afgesloten
  • 1x gereedschap schuurtje niet afgesloten

De bewoners/eigenaars werden aangesproken op geconstateerde zaken. Ook werd er een voetafdruk of brief achtergelaten.

Buurtbewoners reageerden enthousiast op onze actie.

politie

Verslag bijeenkomst inzake overlast jongeren pand BC Berg en Terblijt d.d. 27-06-2012

BC Berg en Terblijt BV

Verslag bijeenkomst inzake overlast jongeren pand BC Berg en Terblijt d.d. 27-06-2012

Aanwezig:

 

Dhr. H. in de Braekt                           voorzitter Kernoverleg Berg en Terblijt

Dhr. F. Keulen                                      Externe Coördinator Zelfsturing en Leefbaarheid

Dhr. B. Katerberg                               Gemeente Valkenburg a/d Geul,

Dhr. E. Bielders (notulen)                namens BC Berg en Terblijt BV

 

Afwezig:

Dhr. H. van der Wouw                       Politie Limburg – Zuid

 

Als vervolg op de bespreking van 16-05-2012 wordt de status van enkele kernpunten van deze bijeenkomst besproken. Het eerste punt is of er nog meldingen van overlast zijn geweest. Voor zover bij BC Berg en Terblijt BV bekend zijn er geen meldingen meer gedaan van overlast door de gebruikers van het pand. Wel is er diverse malen geconstateerd dat er aan beide ingangen van het pand nog rommel zoals bierblikken, flesjes enz. liggen. Door Dhr. Katerberg wordt aangegeven dat zich wel af en toe nog jongeren ophouden rond het pand en inderdaad rommel achterlaten. Verder geeft Dhr. Katerberg aan dat hij de politie heeft aangesproken over de manier van controleren van de locatie. Hij had geconstateerd dat men stapvoets langs het pand reed met 3 agenten in het busje echter niet stopte en eens rond het pand liep. Nadat hij de politie hierop heeft aangesproken wordt er veel frequenter en beter gecontroleerd. De politie spreekt de aanwezige jongeren met regelmaat aan.

 

Inzake de rommel welke achtergelaten wordt verzoekt Dhr. in de Braekt voor het plaatsen van een prullenbak. Dhr. Katerberg geeft aan dat dit mogelijk is echter voor het geregeld leegmaken van de bak heeft de gemeente geen budget. Wel is er een offerte opgevraagd bij de firma WEBU. De kosten voor het leegmaken van de bak op maandag, het verwijderen en afvoeren van zwerfvuil rond het pand bedragen € 320,– excl. BTW per maand. Er wordt verzocht aan BC Berg en Terblijt BV om de taak van het legen van de bak op zich te nemen.

Dhr. Bielders geeft aan dat dit tot de mogelijkheden behoort en zal intern bekijken hoe dit op te lossen. E.e.a. kan bij het schoonmaakbedrijf ondergebracht worden.

Dhr. Katerberg regelt direct het plaatsen van een vuilnisbak. Dit zal uitgevoerd worden op donderdag 28-06-2012 om 9.30 uur. Dhr. Bielders zal hierbij aanwezig zijn om mee de plaats te bepalen.

 

Als laatste punt wordt besproken de status voor het plaatsen van een overkapping t.b.v. het JOB. Zoals in de vorige bijeenkomst aangegeven is er gesproken met de Gemeente Meerssen gezien daar nog een JOB opgeslagen ligt bij de gemeente. Echter gevangen door het enthousiasme van de Gemeente Valkenburg over het plaatsen van het JOB en de mogelijkheden voor het opknappen ervan in samenwerking met de jongeren heeft de Gemeente Meerssen besloten het JOB niet van de hand te doen en zelf in te zetten binnen de gemeente. Voor Berg en Terblijt en overige kernen van Valkenburg wordt nu gekeken om de 4 voormalige gemeentelijke infopunten een herbestemming te geven als JOB. Er zijn offertes opgevraagd voor het professioneel demonteren, verplaatsen en her monteren van de betonconstructies echter gezien de hoogte van de kosten zal er nog gekeken moeten worden of er bedrijven bereid gevonden worden om hierin te sponsoren en dan bijv middels een klein reclame bordje dit kenbaar te maken. Echter voor dat dit geregeld kan worden zal er een goedkeuring van het College van B&W moeten zijn voor de herbestemming van de infopunten. Dhr. Keulen en Katerberg geven aan dat de nota welke hiervoor nodig is donderdag 28-6-2012 opgesteld zal worden waarna deze in de collegevergadering van dinsdag 03-07-2012 behandeld zal worden. Indien het college akkoord is zal er bekeken worden op welke termijn de overkapping geplaatst kan worden. T.b.v. de voorbereidingen voor het plaatsen zal bekeken worden in hoeverre de betreffende jeugd hierbij betrokken kan worden en bijv. kan helpen bij het uitgraven van het cunet. Van de voortgang zullen de aanwezige partijen op de hoogte gesteld worden.

 

Ter afsluiting wordt besproken of het nog zinvol is om een vervolg bespreking vast te leggen. Gezien de weinig meldingen welke er momenteel zijnen de hierboven beschreven lopende zaken wordt er besloten geen vervolgbespreking in te plannen. Wel wordt er nogmaals verzocht meldingen te blijven doen indien de overlast weer toeneemt.

 

Verslag bijeenkomst inzake overlast jongeren pand BC Berg en Terblijt d.d. 26-01-2012

BC Berg en Terblijt BV

 

 

Verslag bijeenkomst inzake overlast hangjongeren

d.d. 26 januari 2012

 

 

Aanwezig:

 

Dhr. H. van der Wouw                       Politie Limburg – Zuid

Dhr. H. in de Braekt                           voorzitter Kernoverleg Berg en Terblijt

Dhr. F. Keulen                                    Externe Coördinator Zelfsturing en Leefbaarheid

Dhr. Van Rijen                                   Huurder BC Berg en Terblijt BV

Dhr. E. Bielders (notulen)                  namens BC Berg en Terblijt BV

 

 

Naar aanleiding van het bijwonen van het Kernoverleg Berg en Terblijt op d.d. 12 januari 2012 is er besloten om een bijeenkomst te organiseren in petit comité om te bespreken hoe de steeds weer terugkerende overlast van hangjongeren bij het pand BC Berg en Terblijt aan de Rijksweg 75 en Valkenburgerstraat 74 te Berge en Terblijt aan te pakken.

Tijdens de bespreking van 12 januari j.l. is er met de wijkagenten afgesproken dat er van alle overlast melding gemaakt zou worden via het landelijk politie nr. 0900-8844 zodat de meldingen geregistreerd worden. Naast deze meldingen dienen deze ook telefonisch of per mail rechtstreeks bij de wijkagenten Dhr, Schoenmakers en Dhr. van der Wouw gemeld te worden. Daarnaast is er door BC Berg en Terblijt BV aangegeven dat er bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn inzake het instaleren van een camerasysteem met een doormelding naar een meldkamer en of er mogelijkheden zijn de entree aan de Valkenburgerstraat aan te passen zodat et portiek niet meer bereikbaar is.

Tijdens de bespreking van 26 januari 2012 is de situatie van de afgelopen 2 weken uitvoerig besproken en is gebleken dat de overlast flink is afgenomen. Door de politie is er frequent gecontroleerd en zijn een aantal van de jongeren ook aangesproken. Daarnaast heeft er in de krant De Limburger en het Limburgs Dagblad van 19-01-2012 een artikel gestaan over de overlast van de jongeren bij BC Berg en Terblijt. Aangenomen wordt dat deze acties er met name voor gezorgd hebben dat de overlast voor de huurders minder is geworden. Wel treft men nog met enige regelmaat rommel aan bij de entree van aan de Valkenburgerstraat 74.

Hierover wordt afgesproken dat er via mail melding van gemaakt wordt bij de wijkagenten zodat zij wel op de hoogte blijven dat er nog jongeren bij het pand aanwezig zijn.

Door Dhr. van Rijen wordt aangegeven dat een 2 tal jongeren welke in het portiek stonden vertrokken zijn op het moment dat hij ’s avonds naar zijn kantoor ging.

Verder is besproken wat de vervolgstappen zijn met betrekking tot het gehouden overleg.

De navolgende punten worden besloten:

 

  • Uitnodigen van de jongeren voor een gesprek met de huurders en verhuurder wordt nog even op hold gezet gezien de situatie momenteel verbeterd is.
  • BC Berg en Terblijt BV zal bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het installeren van een camerasysteem en/of het aanpassen van de entree. Eind februari vindt hierop een terugkoppeling plaats aan de bovengenoemde personen met daarbij een besluit welke van de voorstellen uitgevoerd zal worden en op welke termijn.
  • De Politie zal blijven controleren op de aanwezigheid van de jongeren en deze zo nodig ook aanspreken.

Er wordt nu geen vervolg afspraak gemaakt voor een overleg in deze samenstelling. Hierbij wordt wel aangegeven dat zodra de overlast weer escaleert er op heel korte termijn een overleg gepland zal worden om te bespreken hoe e.e.a. verder aangepakt zal worden en de jongeren dan ook uitgenodigd zullen worden voor een gesprek.

Dhr. Keulen verzoekt Dhr. Bielders een kort verslag te maken van de bespreking welk aan de deelnemers aan het overleg gestuurd zal worden. daarnaast zal dit verslag eveneens naar Dhr. Schoenmakers, de overige huurders van BC Berg en Terblijt en naar de Wethouder gestuurd worden.

Dhr. in de Braekt geeft aan dat er aan de Rijkswegzijde een gemeentelijke prullenbak los tegen het hek van de speeltuin ligt en verzoekt Dhr. Bielders hiervan melding te maken bij de Bel en Herstellijn van de Gemeente Valkenburg. Dhr. Bielders geeft aan dit zo spoedig mogelijk te doen.