Categoriearchief: Communicatie

Werkgroep communicatie

(V)RIJWILLIGE (O)UDEREN (A)DVISEUR

INFO DOOR PH. WOLFS OVER VOA = (V)RIJWILLIGE (O)UDEREN (A)DVISEUR.

Twee ontwikkelingen zijn er die aanleiding geven om bijzondere aandacht te schenken aan de positie van de oudere en met name de kwetsbare oudere. Onder kwetsbare oudere versta ik overigens een oudere waar zich een op één stapeling voordoet van lichamelijke/psychische/ en of sociale problemen.

De 1e ontwikkeling is de bevolkingsontwikkeling. Kijk je hiernaar dan zie je in Limburg, volgens gegevens van het E.T.I.L . (Economisch Technologisch Instituut Limburg), dat thans 26,5% ouder is dan 65 jaar, pakweg 1 op de 4 huishoudens. Over 5 jaar ligt dit percentage op 33,5% oftewel 1 op de 3 en in 2030 zal meer dan 40% ouder zijn dan 65 jaar oftewel 1 op de 2,5 huishoudens. En aangezien 50% van de ouderen tot de kwetsbare oudere gerekend moet worden, hebben we hier met een enorm kwantitatief en kwalitatief probleem te maken. Ook in de rest van Nederland doet zich dit verschijnsel voor, zij het in mindere mate. En alhoewel het natuurlijk mooi is dat we een medische wetenschap hebben ontwikkeld, die van heel hoog niveau is, waardoor men ook steeds ouder kan worden, is natuurlijk de kostenkant van dienaard dat in de toekomstige verhouding van werkenden t.o.v. oudere niet-werkenden, de kosten simpelweg niet meer zijn op te brengen. Miljarden en nog eens miljarden moeten bezuinigd worden, wil Nederland leefbaar blijven. En de bezuinigingsontwikkeling is op dit moment hard bezig. Over enige jaren kunnen we denk ik dan ook met veel heimwee terugdenken aan onze verzorgingsstaat.

Een deze dagen was weer op het T.V. nieuws, 1000 ontslagen in de thuiszorg in de buurt van Zwolle. Bijna dagelijks lezen we over sluiting van verzorgingshuizen. Alhoewel de prognoses van te verwachten sluitingen verschillen, kan er gevoeglijk worden vanuit gegaan dat er landelijk 700-800 verzorgingshuizen zullen dichtgaan.

Ook de wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, (AWBZ) zijnde de wet waaruit de verzorging en verpleging betaald wordt is uitgekleed en alleen nog van toepassing voor verpleegkundige hulp, oftewel voor de verpleeghuizen. De andere taken, zoals b.v. huishoudelijke hulp is overgeheveld naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en per 1 januari 2015 ondergebracht bij de gemeenten. Nu hoeft overhevelen naar gemeenten op zich géén probleem te zijn, als het geld maar mee wordt overgeheveld. Maar hier zit juist de kwint-essence. Gemeenten worden gelijktijdig geconfronteerd met een gigantische bezuiniging van de budgetten van +30%.

In de gangbare WMO wordt dan ook per 1 januari 2015 een drastische verandering doorgevoerd. Centraal in de nieuwe WMO, per 1 januari 2015, is het uitgangspunt i.p.v. standaardoplossingen zoals thans, komen er oplossingen op maat. Primair is wat kan betrokkene zelf, met hulp van familie – buren – vrienden of bekenden of het buurthuis, en wat moet de gemeentelijke overheid dan nog aanvullend doen.

En waar de ouderen thans al vaak moeilijkheden ondervinden bij het zoeken naar de juiste hulp, geestelijk of lichamelijk, is het duidelijk dat in de gewijzigde WMO – opzet de oudere nog moeilijker zijn weg zal vinden in de wirwar van mogelijkheden en onmogelijkheden.

Tegen de achtergrond van dit somber perspectief voor kwetsbare ouderen, hebben de 3 landelijke ouderenbonden, Protestant Christelijke Bond, Algemene Bond Ouderen en Katholieke Bond Ouderen, (PCB – ANBO – KABO) met z’n 400.000 landelijke leden, het initiatief genomen vrijwilligers op te leiden om de ouderen die hier behoefte aan hebben te ondersteunen bij het invullen van hun hulpvraag.

Een begrip dat U in de toekomst veel zult horen is “ het keukentafelgesprek”. Dit is het gesprek dat de gemeenteambtenaar met de aanvrager voert bij de aanvrager thuis over zijn hulpvraag.

Voor de oudere die een hulpvraag bij de gemeente deponeert is het ontzettend belangrijk dat dit gesprek goed verloopt, want op basis van het verslag van dit gesprek, een verslag dat door de ambtenaar wordt gemaakt, neemt de gemeente een beslissing over de aanvrage.

De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan de oudere hulp bieden bij het gesprek, en vaak al vooraf. Het gaat dan om vraagverduidelijking van de kant van de oudere en te kijken naar de mogelijke vraag achter de vraag en geeft de oudere vooraf voorlichting over mogelijkheden en onmogelijkheden in zijn situatie, zodat deze in het gesprek met de gemeente z’n rol goed kan vervullen.

Na het gesprek kan de VOA de oudere helpen bij z’n reactie op het verslag van het gesprek dat de gemeenteambtenaar opstelt. Een goede reactie is fundamenteel want op basis hiervan neem de gemeente een beslissing.

Ook kan de VOA de aanvrage ondersteunen bij het maken van een beroepschrift , indien de gemeente een beslissing heeft genomen die de oudere niet accepteert.

Rest mij te zeggen:

De hulp van de VOA is gratis en we zijn er voor ALL ouderen die hulp nodig hebben.

Als terreinen van hulp noem ik o.a.: schuldsanering, taxivervoer, rollatoraanvrage, alarmering, maaltijdvoorziening, woningaanpassing, huishoudelijke hulp etc. etc.

 

img028

img029

Nepvuurwapens, neem ze niet mee van vakantie!

Nepvuurwapens, neem ze niet mee van vakantie!
Ieder jaar kopen veel Nederlandse vakantiegangers in het buitenland een nepvuurwapen en brengen deze mee terug naar Nederland. Vooral in Zuid-Europese landen als Spanje en Turkije zijn deze imitatiewapens gewoon te koop omdat de plaatselijke wapenwetten minder streng zijn dan in ons land. Maar in Nederland zijn deze wapens verboden en word je als bezitter gestraft.

Nep of echt
Namaakvuurwapens lijken op echte wapens, bijvoorbeeld als speelgoedwapen of als onderdeel van een spelcomputer, maar ook als aanstekers in de vorm van pistolen of handgranaten. Op het eerste gezicht is het moeilijk om namaakvuurwapens te onderscheiden van echte, zelfs door experts. De uiterlijke verschillen zitten in details of in het kleurgebruik. Criminelen maken hier dankbaar gebruik van. Bij een gewapende overval zien slachtoffers vaak het verschil niet tussen een echt of een namaakwapen.

En juist omdat nepwapens ook zo geschikt zijn om mee te dreigen, zijn ze verboden in Nederland en worden bezitters ervan vervolgd.

Straffen
Het bezit van een nepwapen is strafbaar volgens de wet Wapens en Munitie. Ook al hebben ze een afwijkende kleur of formaat, je mág bijvoorbeeld geen nep-Riotgun of Browning bezitten. Ook zogenaamde balletjespistolen en laserpistolen zijn strafbaar; die zijn niet alleen geschikt voor dreiging geschikt, ze kunnen ook verwondingen veroorzaken. Het Openbaar ministerie in Maastricht vervolgt daarom altijd. De straffen voor jongeren kunnen variëren van een taakstraf tot (voorwaardelijke) jeugddetentie. Volwassenen first-offenders kunnen een geldboete verwachten. Uiteraard worden de wapens in beslag genomen en ga je voor een tweede keer in de fout dan zijn de straffen aanzienlijk hoger. De vakantie kan met zo’n aankoop dus een naar staartje krijgen! Op de site www.vet-nep.nl staat meer informatie. Hier is ook een filmpje te zien over het mogelijke effect van zo’n nepwapen.

Onbezorgd op vakantie

Voorkom vervelende verrassingen tijdens of na uw vakantie.
Bedenk dat inbrekers nooit vakantie hebben. Natuurlijk probeert de politie zoveel mogelijk inbraken te voorkomen. Maar u kunt zelf ook veel doen. Voorkom daarom teleurstelling bij thuiskomst.
Bent u minimaal 7 aaneengesloten dagen op vakantie? Lever dan, minimaal één week voor vertrek de vakantiekaart (zie www.politie.nl/limburg-zuid) ingevuld in bij uw dichtstbijzijnde politiebureau. Dan kunnen we in geval van brand, inbraak of andere calamiteiten de persoon benaderen aan wie u uw woning heeft toevertrouwd (sleutelhouder).

Het inleveren van de vakantiekaart betekent niet dat uw woning permanent wordt bewaakt. De woning wordt in het gebruikelijke surveillancepatroon betrokken.

Meer tips voor als u op vakantie gaat zie Politie.nl