(V)RIJWILLIGE (O)UDEREN (A)DVISEUR

INFO DOOR PH. WOLFS OVER VOA = (V)RIJWILLIGE (O)UDEREN (A)DVISEUR.

Twee ontwikkelingen zijn er die aanleiding geven om bijzondere aandacht te schenken aan de positie van de oudere en met name de kwetsbare oudere. Onder kwetsbare oudere versta ik overigens een oudere waar zich een op één stapeling voordoet van lichamelijke/psychische/ en of sociale problemen.

De 1e ontwikkeling is de bevolkingsontwikkeling. Kijk je hiernaar dan zie je in Limburg, volgens gegevens van het E.T.I.L . (Economisch Technologisch Instituut Limburg), dat thans 26,5% ouder is dan 65 jaar, pakweg 1 op de 4 huishoudens. Over 5 jaar ligt dit percentage op 33,5% oftewel 1 op de 3 en in 2030 zal meer dan 40% ouder zijn dan 65 jaar oftewel 1 op de 2,5 huishoudens. En aangezien 50% van de ouderen tot de kwetsbare oudere gerekend moet worden, hebben we hier met een enorm kwantitatief en kwalitatief probleem te maken. Ook in de rest van Nederland doet zich dit verschijnsel voor, zij het in mindere mate. En alhoewel het natuurlijk mooi is dat we een medische wetenschap hebben ontwikkeld, die van heel hoog niveau is, waardoor men ook steeds ouder kan worden, is natuurlijk de kostenkant van dienaard dat in de toekomstige verhouding van werkenden t.o.v. oudere niet-werkenden, de kosten simpelweg niet meer zijn op te brengen. Miljarden en nog eens miljarden moeten bezuinigd worden, wil Nederland leefbaar blijven. En de bezuinigingsontwikkeling is op dit moment hard bezig. Over enige jaren kunnen we denk ik dan ook met veel heimwee terugdenken aan onze verzorgingsstaat.

Een deze dagen was weer op het T.V. nieuws, 1000 ontslagen in de thuiszorg in de buurt van Zwolle. Bijna dagelijks lezen we over sluiting van verzorgingshuizen. Alhoewel de prognoses van te verwachten sluitingen verschillen, kan er gevoeglijk worden vanuit gegaan dat er landelijk 700-800 verzorgingshuizen zullen dichtgaan.

Ook de wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, (AWBZ) zijnde de wet waaruit de verzorging en verpleging betaald wordt is uitgekleed en alleen nog van toepassing voor verpleegkundige hulp, oftewel voor de verpleeghuizen. De andere taken, zoals b.v. huishoudelijke hulp is overgeheveld naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en per 1 januari 2015 ondergebracht bij de gemeenten. Nu hoeft overhevelen naar gemeenten op zich géén probleem te zijn, als het geld maar mee wordt overgeheveld. Maar hier zit juist de kwint-essence. Gemeenten worden gelijktijdig geconfronteerd met een gigantische bezuiniging van de budgetten van +30%.

In de gangbare WMO wordt dan ook per 1 januari 2015 een drastische verandering doorgevoerd. Centraal in de nieuwe WMO, per 1 januari 2015, is het uitgangspunt i.p.v. standaardoplossingen zoals thans, komen er oplossingen op maat. Primair is wat kan betrokkene zelf, met hulp van familie – buren – vrienden of bekenden of het buurthuis, en wat moet de gemeentelijke overheid dan nog aanvullend doen.

En waar de ouderen thans al vaak moeilijkheden ondervinden bij het zoeken naar de juiste hulp, geestelijk of lichamelijk, is het duidelijk dat in de gewijzigde WMO – opzet de oudere nog moeilijker zijn weg zal vinden in de wirwar van mogelijkheden en onmogelijkheden.

Tegen de achtergrond van dit somber perspectief voor kwetsbare ouderen, hebben de 3 landelijke ouderenbonden, Protestant Christelijke Bond, Algemene Bond Ouderen en Katholieke Bond Ouderen, (PCB – ANBO – KABO) met z’n 400.000 landelijke leden, het initiatief genomen vrijwilligers op te leiden om de ouderen die hier behoefte aan hebben te ondersteunen bij het invullen van hun hulpvraag.

Een begrip dat U in de toekomst veel zult horen is “ het keukentafelgesprek”. Dit is het gesprek dat de gemeenteambtenaar met de aanvrager voert bij de aanvrager thuis over zijn hulpvraag.

Voor de oudere die een hulpvraag bij de gemeente deponeert is het ontzettend belangrijk dat dit gesprek goed verloopt, want op basis van het verslag van dit gesprek, een verslag dat door de ambtenaar wordt gemaakt, neemt de gemeente een beslissing over de aanvrage.

De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan de oudere hulp bieden bij het gesprek, en vaak al vooraf. Het gaat dan om vraagverduidelijking van de kant van de oudere en te kijken naar de mogelijke vraag achter de vraag en geeft de oudere vooraf voorlichting over mogelijkheden en onmogelijkheden in zijn situatie, zodat deze in het gesprek met de gemeente z’n rol goed kan vervullen.

Na het gesprek kan de VOA de oudere helpen bij z’n reactie op het verslag van het gesprek dat de gemeenteambtenaar opstelt. Een goede reactie is fundamenteel want op basis hiervan neem de gemeente een beslissing.

Ook kan de VOA de aanvrage ondersteunen bij het maken van een beroepschrift , indien de gemeente een beslissing heeft genomen die de oudere niet accepteert.

Rest mij te zeggen:

De hulp van de VOA is gratis en we zijn er voor ALL ouderen die hulp nodig hebben.

Als terreinen van hulp noem ik o.a.: schuldsanering, taxivervoer, rollatoraanvrage, alarmering, maaltijdvoorziening, woningaanpassing, huishoudelijke hulp etc. etc.

 

img028

img029