Notulen van het kernoverleg van 12 april 2012

 KERNOVERLEG    B E R G   &  T E R B L I J T                                        

 

 

Notulen van het kernoverleg van 12 april  2012.

 

Aanwezig:     M.Haak, M.Verheggen, E.Wolfs, L.Blom, H.Cobben,T.Hooimeijer,

H.In de Braekt, Fr.Keulen, P.Lahaye, A.Quaetflieg, H. Schoenmakers, J.Slijpen, H.Troisfontaine en H.v/d Wouw.

Afwezig:       niemand.

 

Aanwezig als nieuwkomers: W.Muijters en W.Beckers.

 

1.        Opening.

 

Na het maken van een groepsfoto heet de voorzitter, met de opmerking dat wij altijd, zelfs in de regen, actief zijn, iedereen  en in het bijzonder de twee nieuwkomers, welkom, waarmee hij de vergadering voor geopend verklaard.

 

2.        Ingekomen stukken en mededelingen.

 

*      Er is melding gedaan aan de bevoegde instantie, van het ge(mis)bruik van parkeerplaatsen als reclameobject.

*      Mail aan de gemeente van de afgebroken zuil van een lantaarn die bij de kerk geplaatst

wordt. De onkosten zullen via (door) de gemeente bij de betreffende aannemer verhaald worden. De gemeente plaatst de 2 lantaarns en zorgt voor de verlichting.

*      In Markant wordt, als vervanger van door ons te vaardigen flyers, een artikel over buurtkracht geplaatst. Het wordt een redactioneel stuk, waardoor het kosteloos is.

*      Kandidaten voor een kinderlintje, kunnen bij de gemeente worden voorgedragen.

*      De WMO raad is bezig met het zoeken naar een nieuwe structuur. Gedacht wordt aan een afvaardiging hiervoor uit het Kernoverleg. Inmiddels blijkt daarin door derden te zijn voorzien. Er vindt voorbereiding voor een studiedag plaats.

*      Er is een positieve ontwikkeling van het hondenlosloop gebied, waarvoor door dhr. v/d Linden een plan is uitgewerkt.

*      De verkeersdrempels op de Langenakker  en in enkele andere straten, worden aangepast.

*      Op onze inbreng in het obstakelprogramma is zeer alert gereageerd. Daarin is ook aandacht gevraagd voor de invalidenafrit bij de parkeerplaats  bij huis nr.33 op de Dries.

*       Er is een bericht ontvangen Van Stefanie van Kan over de Jongerenplek, waarin aandacht is gegeven aan onze prettige samenwerking.

*      Onze inschrijving in de Kamer van Koophandel is afgerond. Dit kan in onze situatie zonder statuten. Dit zal als voorbeeld gebruikt worden bij de andere kernen. Inschrijving was een must voor de Banken om i.v.m. persoonsbescherming, een rekeningte kunnen openen.

Binnen enkele dagen zorgen Hub en Huub, nu voor de financiële afwikkeling van de Dorpsraad en fungeren daarbij als kaskontrole.

*     Er is door een onzer op 3 april jl, melding gedaan bij de bel en herstellijn, met betrekking tot het dumpen van (schadelijk) afval naast de Schansweg. Er is snel aandacht aan geschonken, doch er is (wederom) niet teruggekoppeld.

 

 

3.        Notulen en besluitenlijst t/m de vorige bijeenkomst.(08-03-2012).

 

      *   Per abuis is H.Troisfontaine niet bij de aanwezigen vermeld, moet Tom de Hunter

wijzigen in Ton de Munter  en moet het LAB wijzigen in Limb.LAB.

* Onder punt 6 worden geen lichtmasten, doch verkeersborden bedoeld.

*   Onder verwijzing naar een enkele typefout, worden de notulen vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.

Naar aanleiding v/d notulen, punt 3a, wordt medegedeeld dat de functie van dhr. Katerberg thans anders blijkt uit te zien dan was vermeld.

Naar aanleiding van de rondvraag wordt medegedeeld dat op diverse locaties in onze kern een defibrillator (AED) aanwezig is, doch dat deze niet 24 uur per dag bereikbaar zijn (bv. sporthal, supermarkt).

Er bestaat een netwerk van vrijwilligers en er staat een bijeenkomst aangaand dit onderwerp in de steigers.

*   Onder punt 5 blijken 18 personen een vragenlijst te hebben ontvangen,waarvan er 12 zijn ingevuld.

 

4.         Ontmoetingsplek jongeren en jongeren algemeen.

 

Algemeen

Er zijn weer klachten van-/bij het Liof. De gebruikers worden verwezen naar

onze lopende afspraak en hen te kennen geven dat wij het met hun wijze van handelen niet eens zijn. Het verslag van het overleg met hen, hebben wij formeel niet ontvangen. Het probleem met de jongeren aan het buitenhuis aan de Haagwildeweg ( kop Bemelerheide), wordt door de beheerder zelf met hen opgelost. Van uit politiezijde wordt aandacht gevraagd om te trachten de jongeren op onze (hun) hand te houden. Omdat de politie dat niet alleen aan kan, wordt er op gewezen dat daar meerdere instantie bij betrokken dienen te worden. Op anonieme klachten, zoals recent over het kuipje, dient niet te worden in gegaan.

Ontmoetingsplek

De bedoelde infohokjes kunnen volgens een dienstdoend ambtenaar niet worden gebruikt. Er volgt een nieuwe afspraak door ons met de betrokken wethouder(s). De politie wijst op de noodzaak om voor de zomer de ontmoetingsplek naar believen klaar te hebben. Bij het scoutinggebouw en het Rothkransplantsoen worden klachten  geuit. Verder dienen wij zelf na te gaan wat de exacte reden van voormelde problematiek is. Moet dit niet professioneel worden onderzocht??? Zou hier niet een afstudeeropdracht geactiveerd kunnen worden??

 

5.        Buurtkracht.

 

Hiervoor wordt verwezen naar de inmiddels door iedereen ontvangen samenvatting  van Evelyne Linssen van de GGD, over de enquête Buurtkracht Berg en Terblijt en de vermelding bij de mededelingen van deze bijeenkomst. Verder is over dit onderwerp niets nieuws te melden.

 

6.        Commissie veiligheid.

 

Onze inbreng voor het verkeersveiligheidsplan is overgenomen en wij kunnen ons vinden in de verdere ontwikkeling daarvan.

Uit de vergadering wordt gewezen op de uitermate slechte verlichting bij de overgang van de Lindenstraat naar de Slakweg eo. Hiervan zal melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.

 

7.        Commissie Communicatie.

 

Deze aangelegenheid verloopt naar wens, waarvoor wordt terugverwezen naar de vorige bijeenkomst.

 

8.        Actie Hondenpoep.

 

Dit onderwerp zal worden opgestart in samenhang met het hondenlosloopgebied en de Jongerenontmoetingsplek. Er zullen echter meer en efficiëntere controles moeten worden overwogen.

 

9.       Vergaderschema.

 

Afgesproken wordt dat voorlopig, behoudens de maand mei ,in principe  tot de   vakantie, elke maand wordt vergaderd. In de volgende vergadering wordt dit nader bezien.

 

10.      Rondvraag.

 

* Opgemerkt wordt dat in deze bovenlocatie prettiger vergaderd wordt dan, i.v.m. het kienen, beneden.  Hieraan wordt gehoor gegeven.

*    Kenbaar wordt gemaakt dat er een nieuwe ondernemers vereniging groot Valkenburg, met ca 200 leden  is opgericht. Daarin is een werkgroep veiligheid samengesteld.

* De woningstichting Berg is niet te porren om een gezamenlijk veiligheidsoverleg bij te wonen. Hiervoor zullen acties worden ondernomen(voorz)

*  Geattendeerd wordt op het constateren van veel afval in de voormalige groeve en thans natuurgebied “Groeve Curfs.”.

* Desgevraagd wordt medegedeeld dat de max. bromfietssnelheden als volgt luiden: binnen bebouwde kom 30 km, daarbuiten 40km, op de grote weg, 45 km. en snorfietsen, 25 km.

  • De 2 nieuwkomers  geven desgevraagd te kennen  een positieve bijeenkomst ervaren te hebben en verwachten de volgende bijeenkomst wederom bij te wonen.

 

Afspraken/besluitenlijst.

 

  • De gewezen penningmeester van de Dorpsraad zal op korte termijn  aan Hub en Huub zijn portefeuille overdragen aan het kernoverleg. Hub en Huub doen daarbij  de kascontrole.
  • De taken/verwachtingen van de nieuwe penningmeester worden dan met hem op korte termijn besproken.
  • Er wordt melding gedaan bij de verantwoordelijken van de zeer slechte verlichting bij de overgang van de Lindenstraat naar de Slakweg eo.
  • Met de beheerder van ’t Vöske is geregeld dat wij voortaan op de 1e etage vergaderen.
  • Vastgesteld is dat tot aan de vakantie 2012 de 2e donderdag van de maand juni en mogelijk van juli wordt vergaderd, (14 juni en 12 juli.)

 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op  Donderdag 14 juni  2012 a.s. om 19.30 uur, in ’t Vöske.

 

11. Sluiting.

 

De voorzitter sluit de bijeenkomst met de aantekening van de zeer bevredigende opkomst en onder dank voor ieders inbreng.