Categoriearchief: Notulen

Notulen Kernoverleg

Notulen van het kernoverleg van 12 april 2012

 KERNOVERLEG    B E R G   &  T E R B L I J T                                        

 

 

Notulen van het kernoverleg van 12 april  2012.

 

Aanwezig:     M.Haak, M.Verheggen, E.Wolfs, L.Blom, H.Cobben,T.Hooimeijer,

H.In de Braekt, Fr.Keulen, P.Lahaye, A.Quaetflieg, H. Schoenmakers, J.Slijpen, H.Troisfontaine en H.v/d Wouw.

Afwezig:       niemand.

 

Aanwezig als nieuwkomers: W.Muijters en W.Beckers.

 

1.        Opening.

 

Na het maken van een groepsfoto heet de voorzitter, met de opmerking dat wij altijd, zelfs in de regen, actief zijn, iedereen  en in het bijzonder de twee nieuwkomers, welkom, waarmee hij de vergadering voor geopend verklaard.

 

2.        Ingekomen stukken en mededelingen.

 

*      Er is melding gedaan aan de bevoegde instantie, van het ge(mis)bruik van parkeerplaatsen als reclameobject.

*      Mail aan de gemeente van de afgebroken zuil van een lantaarn die bij de kerk geplaatst

wordt. De onkosten zullen via (door) de gemeente bij de betreffende aannemer verhaald worden. De gemeente plaatst de 2 lantaarns en zorgt voor de verlichting.

*      In Markant wordt, als vervanger van door ons te vaardigen flyers, een artikel over buurtkracht geplaatst. Het wordt een redactioneel stuk, waardoor het kosteloos is.

*      Kandidaten voor een kinderlintje, kunnen bij de gemeente worden voorgedragen.

*      De WMO raad is bezig met het zoeken naar een nieuwe structuur. Gedacht wordt aan een afvaardiging hiervoor uit het Kernoverleg. Inmiddels blijkt daarin door derden te zijn voorzien. Er vindt voorbereiding voor een studiedag plaats.

*      Er is een positieve ontwikkeling van het hondenlosloop gebied, waarvoor door dhr. v/d Linden een plan is uitgewerkt.

*      De verkeersdrempels op de Langenakker  en in enkele andere straten, worden aangepast.

*      Op onze inbreng in het obstakelprogramma is zeer alert gereageerd. Daarin is ook aandacht gevraagd voor de invalidenafrit bij de parkeerplaats  bij huis nr.33 op de Dries.

*       Er is een bericht ontvangen Van Stefanie van Kan over de Jongerenplek, waarin aandacht is gegeven aan onze prettige samenwerking.

*      Onze inschrijving in de Kamer van Koophandel is afgerond. Dit kan in onze situatie zonder statuten. Dit zal als voorbeeld gebruikt worden bij de andere kernen. Inschrijving was een must voor de Banken om i.v.m. persoonsbescherming, een rekeningte kunnen openen.

Binnen enkele dagen zorgen Hub en Huub, nu voor de financiële afwikkeling van de Dorpsraad en fungeren daarbij als kaskontrole.

*     Er is door een onzer op 3 april jl, melding gedaan bij de bel en herstellijn, met betrekking tot het dumpen van (schadelijk) afval naast de Schansweg. Er is snel aandacht aan geschonken, doch er is (wederom) niet teruggekoppeld.

 

 

3.        Notulen en besluitenlijst t/m de vorige bijeenkomst.(08-03-2012).

 

      *   Per abuis is H.Troisfontaine niet bij de aanwezigen vermeld, moet Tom de Hunter

wijzigen in Ton de Munter  en moet het LAB wijzigen in Limb.LAB.

* Onder punt 6 worden geen lichtmasten, doch verkeersborden bedoeld.

*   Onder verwijzing naar een enkele typefout, worden de notulen vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.

Naar aanleiding v/d notulen, punt 3a, wordt medegedeeld dat de functie van dhr. Katerberg thans anders blijkt uit te zien dan was vermeld.

Naar aanleiding van de rondvraag wordt medegedeeld dat op diverse locaties in onze kern een defibrillator (AED) aanwezig is, doch dat deze niet 24 uur per dag bereikbaar zijn (bv. sporthal, supermarkt).

Er bestaat een netwerk van vrijwilligers en er staat een bijeenkomst aangaand dit onderwerp in de steigers.

*   Onder punt 5 blijken 18 personen een vragenlijst te hebben ontvangen,waarvan er 12 zijn ingevuld.

 

4.         Ontmoetingsplek jongeren en jongeren algemeen.

 

Algemeen

Er zijn weer klachten van-/bij het Liof. De gebruikers worden verwezen naar

onze lopende afspraak en hen te kennen geven dat wij het met hun wijze van handelen niet eens zijn. Het verslag van het overleg met hen, hebben wij formeel niet ontvangen. Het probleem met de jongeren aan het buitenhuis aan de Haagwildeweg ( kop Bemelerheide), wordt door de beheerder zelf met hen opgelost. Van uit politiezijde wordt aandacht gevraagd om te trachten de jongeren op onze (hun) hand te houden. Omdat de politie dat niet alleen aan kan, wordt er op gewezen dat daar meerdere instantie bij betrokken dienen te worden. Op anonieme klachten, zoals recent over het kuipje, dient niet te worden in gegaan.

Ontmoetingsplek

De bedoelde infohokjes kunnen volgens een dienstdoend ambtenaar niet worden gebruikt. Er volgt een nieuwe afspraak door ons met de betrokken wethouder(s). De politie wijst op de noodzaak om voor de zomer de ontmoetingsplek naar believen klaar te hebben. Bij het scoutinggebouw en het Rothkransplantsoen worden klachten  geuit. Verder dienen wij zelf na te gaan wat de exacte reden van voormelde problematiek is. Moet dit niet professioneel worden onderzocht??? Zou hier niet een afstudeeropdracht geactiveerd kunnen worden??

 

5.        Buurtkracht.

 

Hiervoor wordt verwezen naar de inmiddels door iedereen ontvangen samenvatting  van Evelyne Linssen van de GGD, over de enquête Buurtkracht Berg en Terblijt en de vermelding bij de mededelingen van deze bijeenkomst. Verder is over dit onderwerp niets nieuws te melden.

 

6.        Commissie veiligheid.

 

Onze inbreng voor het verkeersveiligheidsplan is overgenomen en wij kunnen ons vinden in de verdere ontwikkeling daarvan.

Uit de vergadering wordt gewezen op de uitermate slechte verlichting bij de overgang van de Lindenstraat naar de Slakweg eo. Hiervan zal melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.

 

7.        Commissie Communicatie.

 

Deze aangelegenheid verloopt naar wens, waarvoor wordt terugverwezen naar de vorige bijeenkomst.

 

8.        Actie Hondenpoep.

 

Dit onderwerp zal worden opgestart in samenhang met het hondenlosloopgebied en de Jongerenontmoetingsplek. Er zullen echter meer en efficiëntere controles moeten worden overwogen.

 

9.       Vergaderschema.

 

Afgesproken wordt dat voorlopig, behoudens de maand mei ,in principe  tot de   vakantie, elke maand wordt vergaderd. In de volgende vergadering wordt dit nader bezien.

 

10.      Rondvraag.

 

* Opgemerkt wordt dat in deze bovenlocatie prettiger vergaderd wordt dan, i.v.m. het kienen, beneden.  Hieraan wordt gehoor gegeven.

*    Kenbaar wordt gemaakt dat er een nieuwe ondernemers vereniging groot Valkenburg, met ca 200 leden  is opgericht. Daarin is een werkgroep veiligheid samengesteld.

* De woningstichting Berg is niet te porren om een gezamenlijk veiligheidsoverleg bij te wonen. Hiervoor zullen acties worden ondernomen(voorz)

*  Geattendeerd wordt op het constateren van veel afval in de voormalige groeve en thans natuurgebied “Groeve Curfs.”.

* Desgevraagd wordt medegedeeld dat de max. bromfietssnelheden als volgt luiden: binnen bebouwde kom 30 km, daarbuiten 40km, op de grote weg, 45 km. en snorfietsen, 25 km.

 • De 2 nieuwkomers  geven desgevraagd te kennen  een positieve bijeenkomst ervaren te hebben en verwachten de volgende bijeenkomst wederom bij te wonen.

 

Afspraken/besluitenlijst.

 

 • De gewezen penningmeester van de Dorpsraad zal op korte termijn  aan Hub en Huub zijn portefeuille overdragen aan het kernoverleg. Hub en Huub doen daarbij  de kascontrole.
 • De taken/verwachtingen van de nieuwe penningmeester worden dan met hem op korte termijn besproken.
 • Er wordt melding gedaan bij de verantwoordelijken van de zeer slechte verlichting bij de overgang van de Lindenstraat naar de Slakweg eo.
 • Met de beheerder van ’t Vöske is geregeld dat wij voortaan op de 1e etage vergaderen.
 • Vastgesteld is dat tot aan de vakantie 2012 de 2e donderdag van de maand juni en mogelijk van juli wordt vergaderd, (14 juni en 12 juli.)

 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op  Donderdag 14 juni  2012 a.s. om 19.30 uur, in ’t Vöske.

 

11. Sluiting.

 

De voorzitter sluit de bijeenkomst met de aantekening van de zeer bevredigende opkomst en onder dank voor ieders inbreng.

 

 

 

Notulen van het kernoverleg van 9 februari 2011

 Notulen van het kernoverleg van 9 februari 2011.

Aanwezig:     M. Haak, M. Verheggen, H. In de Braekt, H. Cobben, T. Hooimeijer, Fr. Keulen, A. Quaedflieg, H. Troisfontaine, L. Blom en H. Schoenmakers.

Aanwezig als gastdeelnemers i.v.m. agendapunt 4: Olaf, Brian, Jeffrey (jongeren ontmoetingsplek) en dhr. R Curfs en verder als gasten, dhr. Koevoets en dhr. Willems (De Limburger).

 

Afwezig: met kennisgeving: J. Slijpen en P. Lahaije.

 1. 1.        Opening.

 

De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkomstwoord voor de heren Koevoets en Curfs, welke laatste als aanspreekpunt  zal fungeren voor de jongeren Olaf, Brian en Jeffrey.

 

 1. 2.        Ingekomen stukken en mededelingen.

 

Op 1 februari jl. is er een mail van dhr. R. Hennekens (gemeente Valkenburg a/d Geul) binnengekomen inzake het hondenlosloopgebied. Hierin werd medegedeeld dat op dit moment de bal ligt bij stichting Het Limburgs Landschap en hij in afwachting is van hun antwoord over de inrichting van het betreffende gebied aan de Langen Akker/ Meesweg.

 

 1. 3.            Notulen en besluitenlijst van vergadering 12 januari 2012.

 

Hierop zijn geen op- of aanmerkingen m.a.w. deze notulen zijn voor definitief aangemerkt.

 

 1. 4.            Bedrijvencentrum Liof en stand van zaken ontmoetingsplek Meesweg.

 

De constatering dat er bij het bedrijvencentrum Liof geen calamiteiten meer zijn geweest is te danken aan de inzet van dhr. H. v.d. Wouw (politie Valkenburg a/d Geul) die regelmatig met de betreffende jongeren die de overlast veroorzaakten in gesprek is gegaan.
Er is op 26 januari jl. ook een gesprek geweest met enkele huurders van het bedrijvencentrum en de heren H. In de Braekt en F. Keulen van het kernoverleg met de constatering dat er geen overlast meer te melden is.
Ondanks dit gegeven willen de huurders toch voor de toekomst, d.m.v. een kleine aanpassing aan de entree aan de zijkant, eventuele overlast zien te voorkomen.

Met betrekking tot de ontmoetingsplek aan de Meesweg geeft Olaf aan dat gezien de huidige weersomstandigheden, en überhaupt sinds de ingebruikname van de plek, er weinig tot geen gebruik van is gemaakt, enkel en alleen om de reden van de locatie (te dicht op het voetganger pad), geen verharding onder de banken, geen tot slechte verlichting maar voornamelijk dat ze geen dak boven hun hoofd hebben.

Met de wijkagent, leden van het kernoverleg en dhr. Curfs is er voor 29 februari a.s. een afspraak gepland om een plan van aanpak op te stellen voor het plaatsen van een gedegen “afdak”, welk dan door de voorzitter ingediend kan worden bij de gemeente.

Dhr. R. Curfs wil ook nog opmerken dat het artikel in De Limburger, direct na de ingebruikname op 3 december 2011 door menigeen verkeerd geïnterpreteerd werd, nl. het beeld van de jongeren die zich hebben ingezet voor deze ontmoetingsplek werden hierin onterecht als overlast gevend weergegeven.

Wijkagent H. Schoenmakers heeft hierop gereageerd met de mededeling, dat bekend is dat er diverse groepen jongeren in Berg en Terblijt zijn.

 

 1. 5.        Buurtkracht.

 

Dhr. T. Hooimeijer geeft aan dat er emailcontact is geweest met mevr. Linssen betreffende de enquête buurtkracht maar dat er nog geen resultaten bekend zijn. Daar het kernoverleg toch wel benieuwd is naar deze resultaten is er een overleg, na de carnavalsdagen, gepland met het GGD en zullen we daar in het volgende overleg op terugkomen.

 

 1. 6.        Commissie Veiligheid.

 

De heren H. Schoenmakers en F. Keulen zullen een overzicht van thema’s maken en het kernoverleg in het volgende overleg aanreiken zodat er een keuze kan worden gemaakt welk thema het meest aanspreekt om op te pakken en voor te leggen aan de bewoners van de kernen.

Gast aan het overleg, dhr. Koevoets, heeft een melding gedaan aan de bel- en herstellijn over onderstaande feiten waarbij hij werd verwezen naar het kernoverleg. Hij meldt dat er op de Valkenburgerstraat bij huisnummer 80 een lantaarnpaal is geplaatst welke hinder voor de gebruikers van het trottoir veroorzaakt en er op de Langen Akker nog steeds te hard word gereden doordat de verkeersdrempels werden verwijderd of verlaagd door de omleiding aan de reconstructie aan de Rijksweg.
Het kernoverleg is niet verantwoordelijk voor deze feiten en daarom zal de voorzitter dit kenbaar maken aan de betreffende ambtenaar van de bel- en herstellijn.

 

 1. 7.        Commissie Communicatie.

 

Mevr. M. Haak heeft een “flyer” opgesteld waarin in het kort wordt uitgelegd wat de term “zelfsturing” betekent  en waarin een oproep aan de bewoners van de kernen wordt gedaan deel te nemen aan de vergaderingen van het kernoverleg en zich aan te melden als lid van een werkgroep. Het is de bedoeling deze “flyer” huis aan huis te laten verspreiden om wederom bekendheid te geven aan het kernoverleg.

De leden gaan akkoord met de inhoud van deze “flyer” en er zal worden bekeken op welke manier de verspreiding zal gebeuren.

 

 1. 8.     Bezoek commissaris van de Koningin van de Provincie Limburg.

 

Voor 14 februari a.s. staat een bezoek van dhr. T. Bovens (commissaris van de Koningin van de Provincie Limburg) gepland aan de gemeente Valkenburg.

Het kernoverleg is hierbij uitgenodigd. De heren H. In de Braekt, H. Cobben en     H. Troisfontaine zullen hierbij aanwezig zijn.

 

 1. 9.        Rondvraag.

 

–  Dhr. T. Hooimeijer vraagt iets meer tekst en uitleg rondom de mail betreffende de “aanstralers”.

Het antwoord van de voorzitter hierop is dat het, zoals nu blijkt, lantaarnpalen te zijn die via de gemeente beschikbaar zijn gekomen en aan het kerkbestuur zijn toebedeeld om te plaatsen aan weerskanten van het oorlogsmonument nabij de kerk. Het kerkbestuur heeft hiermee ingestemd.

–  Dhr. L. Blom vraagt de stand van zaken rondom het openen van een nieuwe bankrekening voor het kernoverleg.

De voorzitter geeft aan dat dit nogal wat voeten in de aarde heeft daar een inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt verlangd en het belang van inschrijving wordt onderschreven.

–      Dhr. H. Troinfontaine meldt een telefonisch onderhoud te hebben gehad met dhr. Ton Smeets welke hem de vraag stelde na te gaan binnen Berg en Terblijt of er kandidaten bekend zijn die een rol kunnen spelen in de Seniorenraad.  We hebben een geschikte gegadigde in beeld en deze persoon zal benaderd worden door H. Trosfontaine of er interesse is.

–      Dhr. G. Quaetflieg merkt op dat de oproep voor de vergadering in de Trompetter verkeerd stond vermeld, wat zal worden uitgezocht.

–      Dhr. H. Schoenmakers wijst nogmaals op de mogelijkheid van zijn twitteraccount.

–      Dhr. F. Keulen doet melding van een uitnodiging door Limburg Lab Peel en Maas voor 3 maart a.s. inzake workshops in het belang van zelfsturing. Hij zal ervoor zorgen dat eenieder van het kernoverleg een kopie van deze brief via de mail zal ontvangen.

–      Dhr. R. Curfs stelt zich beschikbaar als aanspreekpunt voor de jongeren van de ontmoetingsplek. In deze hoedanigheid zal hij dan ook de notulen ontvangen.

–      Het is gebleken dat onderwerpen van het kernoverleg ingebracht zijn in commissies van de gemeente Valkenburg a/d Geul. De voorzitter merkt hierover op dat alleen vaste leden van het kernoverleg in het kernoverleg besproken punten mogen inbrengen in commissies van de gemeente !

 

10. Sluiting.

 

De voorzitter dankt eenieder voor zijn inbreng in deze voor ons allen “levende” vergadering en sluit de bijeenkomst.

 

 

            Volgende vergadering van het kernoverleg: donderdag 8 maart 2012, 19.30 uur in ‘t Vöske.

Notulen van het kernoverleg van 08 maart 2012

KERNOVERLEG B E R G & T E R B L I J T.

Notulen van het kernoverleg van 08 maart 2012.
Aanwezig: M.Haak, M.Verheggen, H.In de Braekt, H.Cobben, H. Troisfontaine,
Fr.Keulen, J.Slijpen, H.Schoenmakers en H.v/d Wouw.

Aanwezig als gast: namens de gemeente, dhr. B. Katerberg en dagbladjournalist,
dhr. R. Willems.

Afwezig met kennisgeving: L.Blom, T.Hooimeijer, H. Schoenmakers, A.Quaedflieg en Mw. Wolfs.

Verder afwezig: P.Lahaije.

1. Opening.

De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de heren B. Katerberg en
R. Willems. Met de opmerking dat aanzienlijk minder mensen aanwezig zijn dan
gebruikelijk, verklaart hij de vergadering voor geopend.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

* Afgemeld: zie vermeldingen bij afwezig.
* Mailbericht van Ton Hooimeijer, wat wordt behandeld bij het betreffende
agendapunt.
* Bericht van dhr. Koevoets over het terugbrengen van verkeersdrempels wordt
voor kennisgeving aangenomen. De verdere afwikkeling verloopt naar wens.
* De voorzitter heeft op zijn naam een bericht met bijlage van 44 pag., gericht
aan de Dorpsraad ontvangen betreffende de WMO. Hij heeft hen kenbaar gemaakt
dat in de nieuwe situatie de Dorpsraad niet meer bestaat, doch dat het nu
Kernoverleg betreft.
* Afgelopen zaterdag is in het kader van Limb.Lab een workshop leefbaarheid
gehouden, welke zeer goed was georganiseerd en goed bezet was. Het betrof een
zeer gemêleerd publiek, waarbij ook een afvaardiging van het Bisdom was
vertegenwoordigd. De inbreng van het IKL en de gedeputeerde (dhr. Janssen)
over de onderlinge samenwerking was zeer positief.

3. Notulen en besluitenlijst t/m de vorige bijeenkomst.(09-02-2012).

Naar aanleiding van de klacht van dhr. Koevoets over een lantaarnpaal bij huisnr.
80 aan de Valkenburgerstr. zal naar aanleiding van een opmerking daarover, Jean
contact opnemen met de bel en herstellijn.
(Opm. Uit nadere informatie blijkt dat huisnr. 80 onjuist is en daar niets afwijkt.
Mogelijk betreft het huisnr. 52, alwaar bedoelde heg staat. Hierover heeft contact
met de gemeente plaatsgevonden). Verder worden de notulen goedgekeurd en
vastgesteld.

3a. Kennismaking en informeel overleg met de manager Wonen en Leven
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul, dhr. B. Katerberg.

Deze stelt een overzicht als voorbeeld beschikbaar aan de hand waarvan hij een
presentatie doet over de opzet van de toekomstige ambtelijke organisatie van
onze gemeente.
Uitgangspunt daarbij is de kanteling van het gehele ambtelijk apparaat naar de
nieuwe structuur van zelfsturing. Dit zal een geweldige omschakeling worden en
zal meer geluisterd en met anderen mee moeten worden gewerkt. Naast
specialisme zal allroundheid het uitgangspunt zijn. Dit vergt een geweldige
cultuuromslag bij alle betrokkenen.
Het resultaat zal moeten zijn dat de zaken meer integraal moeten worden
aangepakt.
Het houdt tevens in dat het kernoverleg (de zelfsturing) een structureel en vast
aanspreekpunt (lees ambtenaar) per kern krijgt, waardoor het gehele 2
functioneren efficiënter wordt. De contouren van de te vormen structuur zijn
gemaakt. Wonen en Leven, met als manager dhr. Katerberg, onderverdeeld in a.
burger, stad, wijk (wonen en leven).
De gehele vormgeving is in een vergevorderd stadium met als doelstelling dat het
gehele uitvoeringsproces per 1 mei 2012 in gang wordt gezet.
Voorgaande is een verkorte weergave van de presentatie van dhr. Katerberg.

4. Ontmoetingsplek jongeren en jongeren algemeen.

Mogelijk ten gevolge van het betere weer, ontwikkelt zich weer overlast op diverse
plaatsen binnen de kernen. Het is duidelijk dat de huidige ontmoetingsplek niet
functioneel is. Door Marlies wordt voorgesteld om te bezien of de niet meer
ingebruik zijnde Info Units bij de invalswegen van onze gemeente ingezet kunnen
worden. We moeten er wel alert op zijn dat het initiatief van de jongeren
moet uitgaan en dat het kernoverleg hen ondersteund. De voorzitter treedt
over de ontmoetingsplek in overleg met de wethouder.

5. Buurtkracht.

De werkgroep is vorige week vergaderd. Mw.Linssen van de GGD gaf een
inventarisatie over de vragenlijst, waaruit bleek dat van de 18 personen die een
vragenlijst hebben ontvangen er 12 personen aan de enquête hebben
deelgenomen en dat 2 personen zijn geïnterviewd. Er zijn geen specifieke
knelpunten gesignaleerd. Wel zijn de ook bij het kernoverleg bekende en
ondersteunde algemene aspecten in de enquêtes aangegeven. Opvallend is de
betrokkenheid van mensen door zelf contact op te nemen de bel-en herstellijn, de
boa’s etc. De vraag rees wel of de representatie aangaande de enquête niet
minimaal was. Er zal een voorlichtingsfolder geproduceerd worden om meer
publiciteit van het kernoverleg en aandacht voor de Buurtkracht onder de
aandacht te brengen.

6. Commissie veiligheid.

Deze aangelegenheid is behandeld bij agendapunt 4. Opgemerkt wordt dat de
onderwerpen die door het kernoverleg bij de gemeente zijn ingebracht, zijn
opgenomen in het nieuwe veiligheidsplan. De knelpunten bij de Geulhemmerberg
leveren zeer weinig klachten op.
Enkele verkeersborden bij Fonterhof vragen wel aandacht. De heren Keulen en
Schoenmakers leveren onderwerpen ter behandeling door deze commissie.

7. Commissie Communicatie.

De website is uitgebreid met de twitter account voor contact met de wijkagent.
Ter voorkoming van onnodige details zal met de wijkagent contact worden
opgenomen met het voorstel om te kunnen volstaan met naar hem door te
verwijzen.

8. Evaluatie bezoek van de heer Th. Bovens, commissaris van de Koningin
van de Provincie Limburg, d.d. 14 febr. jl. te Houthem.

Dankbrief van de Gouverneur ontvangen i.v.m. de aanwezigheid van het
kernoverleg bij zijn recent bezoek aan onze gemeente. Het betrof een zeer goed
georganiseerde bijeenkomst, waarbij de Gouverneur zeer loyaal en zelf ook zeer
ontspannen overkwam. Hij gaf te kennen een goede indruk van de kernen te
hebben gekregen en trots te zijn op Limburg en op zijn Limburger schap. Hij zal
zeker op termijn van zich laten horen.

9. Rondvraag.

* Desgevraagd zal Hub Troisfontaine omgaand zorgen voor een kandidaat uit onze
kern, voor zitting in de seniorenraad.

* Desgevraagd wordt vastgesteld om in de volgende bijeenkomst het onderwerp

“Actie hondenpoep” aan de orde te stellen.3

* Op de vraag of in onze kern ergens in een openbare locatie een
defibrillator(AED) aanwezig is, moet de vergadering het antwoord schuldig blijven.
Er zijn momenteel 7 personen bezig aan een cursus om met deze apparatuur te
kunnen omgaan. Marlies zal contact opnemen met dhr. Ton de Munter uit Sibbe,
i.v.m. de mogelijkheid tot het oprichten van een ter zake dienend vrijwilligers
korps.

* Medegedeeld wordt dat de aanwezige verkeersborden binnen de gemeente
worden geïnventariseerd.

* Er komt een multifunctioneel onderzoek van de nieuwe zoutstrooier van de
gemeente waarbij er van wordt uitgegaan dat deze de volgende winter kan
worden ingezet.

* Als toehoorder, wordt door Mw. Verheggen opgemerkt dat ze wederom een
sfeervolle en constructieve bijeenkomst heeft ervaren.

Afspraken/besluitenlijst.

 Jean neemt contact op met de bel- en herstellijn betreffende de lichtmast bij
huisnr. 52 aan de Valkenburgerstraat.
 Wij zullen nagaan of een soortgelijk vervolg op het Limburg LAB, past binnen de
gemeente Valkenburg.
 De voorzitter treedt in overleg met wethouder van Melzen. Betreffende de
aanpassing van het Job a/d Meesweg.
 De heren Schoenmakers en Keulen leveren gesprekstof voor de commissie
veiligheid.
 Marlies neemt contact op met hr. Schoenmakers betreffende aanpassing van het
twitteraccount.
 Marlies neemt contact op met dhr. T. de Munter i.v.m. het oprichten van een
vrijwilligerskorps aangaande het omgaan met een defibrillator.
 Hub Troisfontaine zorgt voor de volgende bijeenkomst voor de naam van een
persoon voor zitting in de seniorenraad.
 De volgende vergadering wordt de “actie hondenpoep” een agendapunt.
 De gewezen penningmeester van de Dorpsraad zal zo spoedig mogelijk zijn
Portefeuille overdragen aan het kernoverleg.
 De taken/verwachtingen van de nieuwe penningmeester worden met hem op
korte termijn besproken.
 De volgende vergadering wordt het vergaderschema aan de orde gesteld.
 Vastgesteld is dat tot aan de vakantie 2012 de 2e donderdag van elke maand
wordt vergaderd. 12 april, 10 mei,14 juni en 12 juli.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op
Donderdag 12 april 2012 a.s. om 19.30 uur, in ‘t Vöske

10. Sluiting.
De voorzitter sluit, onder speciale dankzegging aan dhr.Katerberg inleiding, en de
overige aanwezigen voor hun inbreng, deze sfeervolle bijeenkomst.

Notulen van het kernoverleg van 3 november 2011

 KERNOVERLEG    B E R G   &  T E R B L I J T

 

Notulen van het kernoverleg van 3 november 2011.

Aanwezig:     M.Haak, L.Blom, H.In de Braekt, T.Hooimeijer, Fr.Keulen,

P.Lahaije, A.Quaetflieg, J.Slijpen, H.Schoenmakers.

 

Afwezig:       met kennisgeving, M.Verheggen,E. Wolfs, H.Cobben en   H.Troisfontaine en dagblad journalist R.Willems.

Aanwezig als gastsprekers, de dames Hodiamont en Janssen namens de GGD en de gemeente.

Aanwezig als toehoorder: Dhr.Grispen,zijnde vertegenwoordiger van de bewonersraad van de woningstichting Berg en Terblijt.

 

1. Opening.

De voorzitter heet allen welkom en in bijzonder de beide dames van de buurtkracht

Gemeente, welke een toelichting verzorgen over agendapunt 11 en verzoekt om dit

agendapunt naar voren te halen,waarmee hij de vergadering voor geopend verklaart.

 

2.  Ingekomen stukken en mededelingen.

*     Afgemeld ;zie vermeldingen bij Afwezig.

*     Er is een uitnodiging ontvangen voor de vrijwilligersdag in de vorm van workshops, op 10 dec. a.s. in de Polfermolen. Nadere info volgt via de website.

 

3.   Notulen en besluitenlijst van de vorige bijeenkomst d.d. 15-09 11

Deze worden zonder op of aanmerkingen, afgehandeld, goedgekeurd en vastgesteld.

 

11.Buurtkracht.

Mw. Janssen, werkzaam op de afd. maatschapp. ondersteuning bij onze gemeente, en Mw.Hodiamond, werkzaam bij de GGD en als zodanig bezig met inventarisatie

Buurtkracht met betrekking tot gezondheidszorg in onze gemeente in het algemeen en Berg en Terblijt in het bijzonder. Ingegaan wordt  over het nadenken door zelfsturing, over gezondheidszorg in buurtschappen. Daarbij worden recente ervaringen uit de buurtschappen Broekhem en Sibbe aangehaald. Verder wordt een ter zake dienend schematisch overzicht van inventarisatie en enquête leefbaarheid,veiligheid en GGD,hetgeen aan de aanwezigen ter beschikking is gesteld,  besproken en toegelicht. Wij zullen nagaan in hoeverre wij ons in de gepresenteerde cijfers kunnen herkennen.

Afsluitend  worden wij verzocht om namen van  3 a 4 representatieve personen van jong tot oud,uit onze gemeenschap voor te stellen voor een interview met Mw.Hodiamond.

De vergadering spreekt uit om aan de uitwerking van het besprokene mee te werken, middels het samenstellen van een werkgroep. Een aantal kopieën van de vragenlijst zullen ons ter beschikking worden gesteld. Het geheel betrof, met dank aan beide dames, een nuttig onderwerp.

 

4.  Samenstellen bestuur.

Op voordracht van de (wnd)voorz. wordt door de vergadering unaniem het bestuur als volgt samengesteld; Voorzitter; dhr. in  de Braekt. Vice voorzitter, dhr. H. Troisfontaine.

Secretaris; Mw.M.Haak-In de Braekt,

Penningmeester; dhr.T.Hooimeijer en als

gedelegeerd  Notulist; dhr. Slijpen.

 

5.  Vaststellen huishoudelijk reglement.

Het voorliggende, door J.Slijpen aangepaste concept reglement wordt artikelsgewijs

doorgenomen. Onder toezegging dat de door de vergadering ingebrachte kleine aan-

passingen door hem daarin worden verwerkt, wordt het huishoudelijk reglement

vastgesteld.

 

6.   Stand van zaken betreff. Ontmoetingsplek jongeren.

Concluderend wordt vastgesteld dat gezamenlijk met alle betrokkenen dit onderwerp goed is aangepakt, hetgeen heeft geresulteerd tot de goede onderliggende afwikkeling.

Het geheel zal een duidelijk voorbeeld zijn naar andere overlegsituaties. De betreffende Comissie wordt uit de vergadering gecomplimenteerd voor hun inzet. Het wordt echter als een gemis ervaren dat de belanghebbende ouders het aan de overige partijen hebben overgelaten.

 

7.  Commissie veiligheid.

Bij dezen wordt hiervoor verwezen naar de afwikkeling van agendapunt 6.

 

8. Commissie communicatie.

Door de updating van de website e.d. verloopt de communicatie verder goed. Alles wat gecommuniceerd moet worden,wordt na elke bijeenkomst besproken. De website blijkt stelselmatig te worden bekeken. Ook van de kabelkrant van en TV Valkenburg wordt regelmatig gebruik gemaakt.

 

9.  Info-avond preventie inbraak, d.d. 18 nov. A.s.

Hieraan wordt voldoende publiciteit gegeven. Het verloop van de avond is reeds de vorige bijeenkomst ingedeeld en blijft als zodanig vastgesteld. Hr.Schoenmakers tracht bij Interpolis de cadeaubon voor de aanwezigen vervangen te krijgen door een persoonlijk alarmapparaat.

 

10.Stand van zaken reconstructie Rijksweg.

Opgemerkt wordt dat de werkzaamheden nog volgens planning verlopen en dat het onderhavige gedeelte naar de Cauberg op 18 nov.a.s. wordt opengesteld. Geattendeerd wordt op het feit dat de verkeersgeleiders aan de Koeweg te breed en te hoog zijn, met als gevolg dat terplaatse het fietspad te smal is en te kort langs de grote weg komt te liggen. Door het groot vrachtverkeer worden hierdoor catastrofe gevolgen voorzien.

 

12.Rondvraag.

* Desgevraagd wordt medegedeeld dat de vragenlijst buurtkracht  op de Info-avond wordt uitgereikt.

* Léon Blom vraagt om toezegging  van de overleggen van de werkgroepen. Hierop wordt positief gereageerd.

* Desgevraagd wordt medegedeeld dat het trottoir aan de zuidzijde van de Rijksweg tot Vilt  wordt aangelegd.

* Frans Keulen verzoekt om tot de grote vakantie 2012 maandelijks te vergaderen,

hetgeen wordt bezien.

* De afgevaardigde van de bewonersraad van de woningstichting Berg en Terblijt  draagt een probleem aan m.b.t. de parkeeroverlast t/o Fonterhof e.o. Het lijkt een moeilijke kwestie, als gevolg van de reconstructie v/d Rijksweg, waar wij geen inbreng kunnen hebben.

Frans Keulen biedt hulp, zie besluitenlijst

 

Afspraken/besluitenlijst.

 • A.s.Vrijdag 18 november, om 19.30 uur, preventie inbraak info bijeenkomst alhier.
 • De penningmeester van de Dorpsraad zal per 1 januari a.s. zijn portefeuille overdragen a/h kernoverleg.
 • De taken/verwachtingen van de nieuwe penningmeester worden met hem op korte termijn besproken.
 • De aanwezigen bij het kernoverleg ontvangen desgewenst de notulen.
 • Iedere deelnemer a/h kernoverleg wordt geacht een taak te hebben.
 • Het huishoudelijk reglement wordt,onder voorwaarden zoals vermeld onder agendapunt 5, vastgesteld. en zal per direct in werking treden.
 • De notulen van onze bijeenkomsten worden na goedkeuring aan dhr. Willems gezonden.
 • Dhr.Keulen biedt de woordvoerder  van de bewonersraad van de woningstichting Berg en Terblijt ondersteuning aan bij de problematiek rond te parkeerproblemen in en nabij de betreffende woonwijk(omgeving Fonterstraat)
 • De taak v/h kernoverleg is initiëren, doch niet  uitvoeren.
 • Vastgesteld wordt dat tot aan de vakantie 2012  de 2e donderdag van elke maand wordt vergaderd,

12 januari 2012

9 februari 2012

8 maart 2012

12 april 2012

10 mei 2012

14 juni 2012 en

12 juli 2012.

 • Wij zullen voor de volgende bijeenkomst namen van de personen voor het interview met Mw. Hodiamond aan haar doorgeven en een werkgroep samenstellen.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op Donderdag 12 januari 2012 a.s. om 19.30 uur, in ’t Vöske.

 

13. Sluiting.

De voorzitter sluit deze zeer zinvolle bijeenkomst met de opmerking “ als we de vandaag aangehaald punten uitvoeren dat zeker de leefbaarheid in onze gemeenschap ten goede komt”, vervolgens onder dank voor ieders inbreng en wenst iedereen een wel thuis.

 

 

Notulen van het kernoverleg Berg en Terblijt van 15 september 2011

Notulen van het kernoverleg Berg en Terblijt van 15 september 2011.

Aanwezig: Mw.M.Haak, Mw.Verheggen en Mw.E. Wolfs, en de heren L.Blom,

H.Cobben, H.In de Braekt, Fr.Keulen, A. Quaetflieg, J.Slijpen,

H.Schoenmakers en H.Troisfontaine.

Aanwezig als gast: Dhr. R.Willems, journalist dagblad De Limburger.

Afwezig: P.Lahaye; en met kennisgeving, Mw. L.Duijzings, en dhr. T. Hooimeijer.

 

 1. 1.           Opening

 

De voorz. heet allen welkom voor deze en  1e bijeenkomst na de vakantie en toont zich verheugd over de aanwezigheid van dhr. R. Willems, journalist van dagblad “De Limburger” en verklaart vervolgens deze bijeenkomst voor geopend.

 

2.        Ingekomen stukken en mededelingen

 

*        Afgemeld voor verder deelname,Mw.L. Duijzings (mogelijk i.v.m. haar inzet in het kernoverleg te Vilt).

*        Er is een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst v/d WMO Raad op 1 nov. a.s., waaraan de voorzitter zal deelnemen.

*        Bericht v/d gemeente i.v.m. het opstarten van het “Project bloembakken aan lichtmasten”.

In het kort betekent dit dat de gemeente de bakken aanbrengt, grond en planten beschikbaar stelt, en dat de omwonenden het onderhoud plegen.

Hierop wordt door ons voor 8 okt. naar de gemeente positief gereageerd en vervolgens onze gemeenschap wordt geïnformeerd. Dit project wordt betrokken bij andere op handen zijnde onderwerpen.

*         Mw.Diane Duijkers v/d gemeente is zeer positief bezig naar ons toe, waardoor de info v/d gemeente zeer goed op gang is gekomen.

*       De voorzitter heeft een mailbericht van het KerkBestuur ontvangen betreffende  het niet deelnemen aan de processie te Vilt. De geuite kritiek wordt ter harte genomen en de voorzitter zal aangeven dat

hij als contactpersoon van het kernoverleg zal optreden. (voorgaande is het gevolg van het niet beantwoorden van een gelezen mailbericht door Hub T.)

3.        Notulen van de vorige bijeenkomst d.d. 30-06-11

 

Deze worden zonder op of aanmerkingen, goedgekeurd en vastgesteld.

 

4.       Overleg veiligheid met de jeugd

 

            Vanwege vakanties staan verdere ontwikkelingen op een laag pitje.

Positief is dat de gekozen plek als acceptabel wordt gezien voor zowel jongeren als ouderen. De jongeren denken zeer positief mee en hebben in het overleg goede inbreng.

Ook zijn geen klachten ontvangen over hun gedrag gedurende de afgelopen zomerperiode.

Een compliment aan hen voor hun medewerking is op zijn plaats.

De bij voormelde plek gelegen afgepaalde ruimte lijkt eveneens zeer acceptabel als honden uitlaatplaats.

Marlies heeft inmiddels ter zake een brief samengesteld voor overleg met de gemeente en heeft tevens een lijst samengesteld voor een handtekeningenactie bij o.a. hondenbezitters.

Voor het volgende jongerenoverleg moet nog een datum worden vastgesteld, waarvoor de jongeren het initiatief nemen.

 

5.        Bespreken rapport obstakelprogramma

           

Voorgaande is een programma v/d gemeente om in elke kern mankementen aan wegen en trottoirs te inventariseren. De heren Troisfontaine en Lahaye zijn 2 halve dagen mee op pad geweest. De voorzitter geeft uitleg over een overzicht daarvan aangaande op en afritten en overige hobbels aan trottoirs in de hele gemeente, met betrekking tot o.a. rolstoel gebruikers en kinderwagens. Bijna elke straat in onze kern is aangehaald.  Uit de vergadering wordt opgemerkt dat o.a. een obstakel aan de Langenakker, een verkeersdrempel a/d Slakweg en een probleem aan de Kleinheideweg niet in het overzicht zijn opgenomen. De voorzitter zal dit aan de gemeente kenbaar maken. Alles overziende  mag geconcludeerd worden dat toch meer wordt gedaan dan vaker gesuggereerd word.

6.        Commissie veiligheid

 

Dhr.Keulen attendeert op het voornemen van toekomstige preventie inbraak info avonden, waarin een beeld wordt geschetst wat oorzaken tot inbraak kunnen zijn en wat de bewoners  zelf daaraan kunnen doen.Van politiezijde en Interpolis worden uiteenzettingen verzorgd.

De voorzitter zal ook die avond uitleg geven v/h kernoverleg Het voorstel v/d werkgroep om een dergelijke avond, welke ongeveer 2 uur in beslag zal nemen,voor de gehele gemeenschap Berg en Terblijt te organiseren,  wordt door de vergadering onderschreven.

De gemeente draagt zorg voor het kopieerwerk en de werkgroep heeft de vrije hand in de verspreiding en overige reclame. Marlies is voor dit project het aanspreekpunt.

7.        Commissie communicatie

 

De website is in de lucht en zal regelmatig door, of onder toeziend oog van, Marlies worden voorzien van een üpdate. Ook zullen er aangepaste notulen worden opgezet en wordt er steeds meer publiciteit aan gegeven.

 

8.       Stand van zaken reconstructie Rijksweg

 

Ook de aanpak v/h huidige gedeelte verloopt voorspoedig. Een kant is al weer opengesteld. Verwacht  wordt dat dit gedeelte over ongeveer 3 weken geheel opengesteld kan worden. Uit de vergadering wordt echter opgemerkt dat het ontbreken van bebording naar o.a. Terblijt, Gasthuis, Sibbe en Margraten, als zeer verkeersbelemmerend wordt ervaren.

Ook kan de politie niet tegen hardrijders optreden, omdat de snelheidsborden onjuist zijn geplaatst. Bij het reeds afgewerkte gedeelte, met name tussen “t Weske (overkant fa. Conjaerds) en de Kapelanie, is de stoep zo smal dat rolstoelen en kinderwagens verplicht zijn om zich op het fietspad te begeven, hetgeen noodlottige gevolgen kan veroorzaken.

 

9.        Buurtkracht

 

De projecten dien aangaande brengen veelzijdig gezondheidaspecten en het zich weerbaar opstellen van met name ouderen onder de aandacht.

In Sibbe is de bijeenkomst als zeer positief ervaren, alwaar het project breder is ingezet dan aanvankelijk bedoeld.

Omdat zelfsturing probeert met dergelijke  projecten kernoverleg v/d grond te krijgen moeten ook wij dit oppakken en zullen wij dus gaan voor… Buurtkracht!.

Zaterdag 22 okt. a.s. om 13.30 uur is een buurtkracht bijeenkomst te Sibbe.

 

 

10.      Rondvraag

 

*          Op de vraag om op de nieuwe rotonde nabij het tuincentrum een afbeelding van een militair te plaatsen, wordt geantwoord dat daar reeds een groep personen over nadenkt.

*        Op de vraag of het kernoverleg uit meerdere personen moet bestaan, wordt geantwoord dat de werkgroepen belangrijker zijn. Iedereen van het kernoverleg moet beseffen dat hij een taak moet hebben, net zoals iedereen van een werkgroep.

*        Desgevraagd wordt afgesproken dat iedereen die bij het kernoverleg aanwezig is, desgewenst de notulen ontvangt.

*        De opmerking om a/d KleinHeideweg het gedrag van div.personen te observeren, wordt door de wijkagent ter harte genomen.

*        Dhr. Schoenmakers geeft aan dat de reorganisatie bij de Politie in een afrondend stadium verkeert. De exacte gevolgen voor ons zijn nog niet duidelijk. Mogelijk komt er wel een 2e wijkagent bij. Er komt een landelijk korps met dezelfde uitrusting etc. Ook zal in de nieuwe opzet gebruik gemaakt gaan worden van de twitter mogelijkheden.

 

11.      Afspraken/besluitenlijst

 

 • Vrijdag 18 november a.s., om 19.30 uur, preventie inbraak info bijeenkomst alhier.
 • Aan de bijeenkomst van de WMO-Raad op 1 nov. a.s. zal de voorzitter deelnemen.
 • De penningmeester van de Dorpsraad zal per 1 januari a.s. zijn portefeuille overdragen a/h kernoverleg.
 • De voorzitter zal onze zienswijze over de bloembakken voor 8 okt. bij de gemeente kenbaar maken. Ditzelfde geldt voor de aanvullingen van de lijst obstakels rolstoelen.etc
 • De voorzitter bespreekt de afwezige route en de slechte snelheid bebording a.d. Rijksweg, i.v.m. omleidingen naar Sibbe, Gasthuis, Margraten enz. met de verantwoordelijken.
 • Mw. Haak zorgt voor een enquête ten aanzien van de hondenuitlaatplaats naastgelegen aan de geplande jongeren hangplek a/d Meesweg.
 • De aanwezigen bij het kernoverleg ontvangen desgewenst de notulen.
 • Iedere deelnemer a/h kernoverleg wordt geacht een taak te hebben.
 • Het huishoudelijk reglement van de Dorpsraad zal door ons in grote lijnen per 1 januari 2012 worden overgenomen.

 

 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op:

                        Donderdag 3 november a.s. om 19.30 uur, in ‘t Vöske

 

11. Sluiting

 

De voorzitter sluit deze zeer zinvolle bijeenkomst met de opmerking “ als we de

vandaag aangehaalde punten uitvoeren dat zeker de leefbaarheid in onze gemeenschap ten goede komt”, vervolgens onder dank voor ieders inbreng en wenst iedereen een wel  thuis.