Notulen van het kernoverleg d.d. 28 augustus 2014

Notulen openbare vergadering d.d. 28 augustus 2014.

Aanwezig: M.Haak, L.Blom, H. ln de Braekt, A.Quaetflieg, H.Troisfontaine, H.Cobben, W.Beckers, M.Verheggen, P.Wolfs, J. van Kan, E.Wolfs, M.Strik en A.Hooimeijer.

Afwezig: H.Schoenmakers, F.Keulen, P. Lahaye, R.Lejeune, W.Beckers, H.Troisfontaine.

1: Opening.

Voorzitter de Heer H.ln de Braekt opent de vergadering door allen welkom te heten.

2: Ingekomen stukken en mededelingen.

Overzicht van ingekomen stukken en mededelingen voor de vergadering van 28-08-2014

Email d.d. 23 juni 2014 van L. Lemmens (gemeente Valkenburg a/d Geul) betreffende herstellen trottoirs.
Brief d.d. 26 juni 2014 van D. Schmitz (Provincie Limburg) betreffende kunstwerk rotonde.
Berekening Howicon d.d. 2 juli 2014 betreffende fundering kunstwerk.
Brief d.d. 8 juli 2014 van VkkL betreffende uitnodiging Algemene ledenvergadering.
Email d.d. 10 juli 2014 aan R. Meijers (gemeente Valkenburg a/d Geul) m.b.t. het vertrouwen in de kernambtenaar.
Email d.d. 10 juli 2014 aan gemeente Valkenburg a/d Geul m.b.t. toezending kopiebrief dhr. Bemelmans inzake reactie sponsorbrief.
Email d.d. 17 juli 2014 van Rabobank inzake Droomprijs 2014.
Email d.d. 28 juli 2014 van M. Strik (gem.Valkenburg a/d Geul) betreffende deelname openbare verg. kernoverleg.
Brief d.d. 31 juli 2014 VkkL betreffende nota lidmaatschap.
Nieuwsbrief Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.
Informatiefolder Trajekt periode juli 2014.
Rekening Howicon d.d. 31 juli 2014 betreffende fundering kunstwerk rotonde.
Email d.d. 19 augustus 2014 van Rabobank betreffende uitnodiging Verenigingsavond.

Mevr. M. Strik vraagt om n.a.v. de ingekomen stukken 5 en 8 een extra agendapunt toe te voegen. De voorzitter vraagt om bij de rondvraag dit te behandelen.

3. Notulen van de openbare vergadering van 26 juni 2014.

Een drietal tekstuele wijzingen zullen gecorrigeerd worden. Afwezig op 26 juni 2014: A.Hooimeijer.
Verder worden de notulen goedgekeurd onder dank aan de notulist.

4. Inzet vrijwilligers ten behoeve van WMO.

De Heer. P.Wolfs, zelf Voa-er, vrijwillige ouderenadviseur geeft een uiteenzetting over de zorgelijke ontwikkelingen door de regionale vergrijzing, de kwetsbare ouderen met een opeenstapeling van problemen, met ook vaker niet uitgesproken achterliggende zorgen. In de toekomst zal 50 % tot de kwetsbare groep gaan behoren. Daarbij lopen de kosten op, waardoor de zorg onbetaalbaar wordt. Bezuinigingen worden door de regering doorgeschoven naar de gemeentes, die moeten zoeken naar oplossingen op maat. Daarnaast zijn de ontslagen in de thuiszorg en de sluiting van de verzorgings-huizen zichtbaar. AWBZ wordt uitgekleed en WMO pakket uitgebreid met minder budget. Standaardoplossingen moeten door de gemeente op maat ingevuld worden waarbij een duidelijk beroep gedaan zal worden op familieleden, buren, kennissen etc. Veel ouderen, vooral de kwetsbare groep, zullen deze veranderingen niet kunnen volgen. Vooral de ouderenbonden leiden vrijwilligers op om deze mensen te begeleiden bij bv. de ” keukentafelgesprekken.” Bij verschillende hulpvragen kunnen zij deze gratis ondersteuning bieden, maar de ouderen zelf zullen verantwoordelijk blijven bij al die vragen, die verder ook betrekking kunnen hebben op maaltijdvoorziening, persoonsalarmering, schuldsanering, aangiftes, invullen van subsidieaanvragen etc. Ook bij het vervolgtraject bij het accorderen of indienen van een bezwaarschrift kunnen de VOA’s ondersteunen. De Heer P.Wolfs zal nog een uitgebreidere explicatie voor de website aanleveren. De voorzitter bedankt hem voor de uitleg van de werkzaamheden en taken van de vrijwillige ouderenadviseur.

5.Financiën kunstwerk rotonde Rasberg / realisatie ontmoetingsplek ouderen.

De vergunning voor de groenvoorziening en het kunstwerk is afgegeven door de provincie, waardoor ook de fundering gestort kan worden en vervolgens de hovenier de vaste beplanting kan verzorgen, welk project door Groenrijk voor 5 jaar geadopteerd is. Bij de picknickplek komt een informatiebord met uitleg over de verschillende afbeeldingen van de 4 kernen op het kunstwerk.

6. Opschonen eigen dorp actie ondernemen naar NL doetof NL Ruimt op.

De voorzitter vraagt wie het initiatief wil nemen. De heer P.Wolfs zal contact opnemen met de scouting en bij de ambtenaar van de gemeente deze activiteit als participatieproject aan te dragen om de gehele gemeenschap te laten deelnemen.

7. Samenstellen besluitenlijst.

. Opschonen eigen dorp.

. Kunstwerk/ ontmoetingsplek rotonde.

. Inzet VOA, vrijwillige ouderenadviseur.

8. Rondvraag en “Wat verder ter tafel komt”.

* M.Haak: Email van de Heer Lejeune, dat aan de agendapunten van vorige vergadering gewerkt wordt, voorzitter constateert dat hij zijn afspraken nakomt. Waarom voorvergadering met bestuur beleggen als de agenda niet gepubliceerd wordt in Heuvelland, in de nieuwsbrief van de gemeente en bij de Limburger? Mogelijk dat aanleveringstermijn te kort voor publicatie is? Agendabespreking wordt eerder gepland.

* M.Strik, kernambtenaar legt nogmaals uit dat zij keuzes moet maken en niet iedere vergadering aanwezig kan zijn. Prioriteit bij jeugdzorg. Haar betrouwbaarheid kan niet in twijfel getrokken worden. In samenspraak met de voorzitter volgt de volgende verduidelijking:

Rectificatie notulen vergadering d.d. 26 juni 2014 en agenda vergadering d.d. 28 augustus 2014.

Tijdens de vergadering van 28 augustus 2014 was mw. Strik aanwezig en sprak tijdens de rondvraag haar ongenoegen uit over de manier waarop zij werd afgeschilderd in zowel de notulen van 26 juni jl. als op de agenda van 28 augustus 2014. Zij gaf aan dat tijdens de eerste bijeenkomst met een afvaardiging van het kernoverleg de afspraak is gemaakt dat zij enkel aanwezig zou zijn als de agenda hiertoe aanleiding geeft. Deze afspraak geldt voor alle kernoverleggen en kernambtenaren in onze gemeente. Voorafgaand aan de afgelopen vergaderingen heeft zij op basis van deze afspraak steeds contact gehad met het kernoverleg om aan te geven dat zij niet aanwezig zou zijn omdat de agenda hiertoe geen aanleiding gaf. Nu wordt de indruk gewekt dat zij willekeurig zelf kan bepalen of zij wel of niet aanwezig is. Dit is dus niet het geval. Zij heeft ook niet de ruimte binnen haar takenpakket om af te wijken van deze afspraak en iedere vergadering aanwezig te zijn. Zij heeft integriteit hoog in het vaandel en dit wordt nu door gebruikte woorden als “vertrouwen in de kernambtenaar” volledig onderuit gehaald.

Na een discussie over en weer werd duidelijk gemaakt dat deze woorden geen betrekking hebben op haar als persoon maar waren bedoeld voor de tijd die zij krijgt van haar werkgever om te besteden als kernambtenaar voor ons kernoverleg, met andere woorden, het duidelijk maken naar de gemeente dat wanneer een kernambtenaar allerlei neventaken krijgt opgelegd, hierdoor het kernoverleg geen vertrouwen meer bestaat voor überhaupt aanwezigheid van welke kernambtenaar dan ook. Middels deze rectificatie willen wij als kernoverleg onze excuses aanbieden aan mw. Strik daar het zeer zeker niet de bedoeling was om haar in een kwaad daglicht te stellen.

* L.Blom: 15 aug.2014 Bel en herstellijn niet bereikbaar.

* H.Cobben: Wie ruimt eikels op fietspad op? Provincie. Trottoir langs gehele weg wordt hersteld? Ja.

* A.Quaetflieg: Wegversmalling Geulhemmerweg bij nr 31 blijft erg gevaarlijk.

Mededeling: opening Repareerschuurke zaterdag 13 september en 11 oktober 2014.

9. Sluiting.

Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.

Volgende openbare vergadering: 9 oktober 2014 19.30 uur in ‘t Vöske (Wegens onvoldoende agendapunten is deze vergadering geannuleerd).

Agenda vergadering 11 december 2014

Uitnodiging voor de openbare vergadering op Donderdag 11 december 2014, om 19.30 uur bovenzaal in ‘t Vöske te Berg en Terblijt.  

A G E N D A

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Deze stukken liggen 15 min. voor aanvang vergadering ter inzage en bij de rondvraag kunnen dan eventuele vragen gesteld worden.

3. Notulen van de openbare vergadering van 28 augustus 2014.

4. Evaluatie kunstwerk.

5. Planning nieuwe projecten :

* Huiskamerproject Fonterhof.
* Opschonen eigen dorp.
* Vrijwillige ouderenadviseur.

6. Kascontrole/ Kascommissie.

7. Bekendmaking Kerstparade in Berg en Terblijt.

8. Vergaderfrequentie en data 2015.

9. Samenstellen besluitenlijst.

10. Rondvraag en w.v.t.t.k.

11. Sluiting.

(V)RIJWILLIGE (O)UDEREN (A)DVISEUR

INFO DOOR PH. WOLFS OVER VOA = (V)RIJWILLIGE (O)UDEREN (A)DVISEUR.

Twee ontwikkelingen zijn er die aanleiding geven om bijzondere aandacht te schenken aan de positie van de oudere en met name de kwetsbare oudere. Onder kwetsbare oudere versta ik overigens een oudere waar zich een op één stapeling voordoet van lichamelijke/psychische/ en of sociale problemen.

De 1e ontwikkeling is de bevolkingsontwikkeling. Kijk je hiernaar dan zie je in Limburg, volgens gegevens van het E.T.I.L . (Economisch Technologisch Instituut Limburg), dat thans 26,5% ouder is dan 65 jaar, pakweg 1 op de 4 huishoudens. Over 5 jaar ligt dit percentage op 33,5% oftewel 1 op de 3 en in 2030 zal meer dan 40% ouder zijn dan 65 jaar oftewel 1 op de 2,5 huishoudens. En aangezien 50% van de ouderen tot de kwetsbare oudere gerekend moet worden, hebben we hier met een enorm kwantitatief en kwalitatief probleem te maken. Ook in de rest van Nederland doet zich dit verschijnsel voor, zij het in mindere mate. En alhoewel het natuurlijk mooi is dat we een medische wetenschap hebben ontwikkeld, die van heel hoog niveau is, waardoor men ook steeds ouder kan worden, is natuurlijk de kostenkant van dienaard dat in de toekomstige verhouding van werkenden t.o.v. oudere niet-werkenden, de kosten simpelweg niet meer zijn op te brengen. Miljarden en nog eens miljarden moeten bezuinigd worden, wil Nederland leefbaar blijven. En de bezuinigingsontwikkeling is op dit moment hard bezig. Over enige jaren kunnen we denk ik dan ook met veel heimwee terugdenken aan onze verzorgingsstaat.

Een deze dagen was weer op het T.V. nieuws, 1000 ontslagen in de thuiszorg in de buurt van Zwolle. Bijna dagelijks lezen we over sluiting van verzorgingshuizen. Alhoewel de prognoses van te verwachten sluitingen verschillen, kan er gevoeglijk worden vanuit gegaan dat er landelijk 700-800 verzorgingshuizen zullen dichtgaan.

Ook de wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, (AWBZ) zijnde de wet waaruit de verzorging en verpleging betaald wordt is uitgekleed en alleen nog van toepassing voor verpleegkundige hulp, oftewel voor de verpleeghuizen. De andere taken, zoals b.v. huishoudelijke hulp is overgeheveld naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en per 1 januari 2015 ondergebracht bij de gemeenten. Nu hoeft overhevelen naar gemeenten op zich géén probleem te zijn, als het geld maar mee wordt overgeheveld. Maar hier zit juist de kwint-essence. Gemeenten worden gelijktijdig geconfronteerd met een gigantische bezuiniging van de budgetten van +30%.

In de gangbare WMO wordt dan ook per 1 januari 2015 een drastische verandering doorgevoerd. Centraal in de nieuwe WMO, per 1 januari 2015, is het uitgangspunt i.p.v. standaardoplossingen zoals thans, komen er oplossingen op maat. Primair is wat kan betrokkene zelf, met hulp van familie – buren – vrienden of bekenden of het buurthuis, en wat moet de gemeentelijke overheid dan nog aanvullend doen.

En waar de ouderen thans al vaak moeilijkheden ondervinden bij het zoeken naar de juiste hulp, geestelijk of lichamelijk, is het duidelijk dat in de gewijzigde WMO – opzet de oudere nog moeilijker zijn weg zal vinden in de wirwar van mogelijkheden en onmogelijkheden.

Tegen de achtergrond van dit somber perspectief voor kwetsbare ouderen, hebben de 3 landelijke ouderenbonden, Protestant Christelijke Bond, Algemene Bond Ouderen en Katholieke Bond Ouderen, (PCB – ANBO – KABO) met z’n 400.000 landelijke leden, het initiatief genomen vrijwilligers op te leiden om de ouderen die hier behoefte aan hebben te ondersteunen bij het invullen van hun hulpvraag.

Een begrip dat U in de toekomst veel zult horen is “ het keukentafelgesprek”. Dit is het gesprek dat de gemeenteambtenaar met de aanvrager voert bij de aanvrager thuis over zijn hulpvraag.

Voor de oudere die een hulpvraag bij de gemeente deponeert is het ontzettend belangrijk dat dit gesprek goed verloopt, want op basis van het verslag van dit gesprek, een verslag dat door de ambtenaar wordt gemaakt, neemt de gemeente een beslissing over de aanvrage.

De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan de oudere hulp bieden bij het gesprek, en vaak al vooraf. Het gaat dan om vraagverduidelijking van de kant van de oudere en te kijken naar de mogelijke vraag achter de vraag en geeft de oudere vooraf voorlichting over mogelijkheden en onmogelijkheden in zijn situatie, zodat deze in het gesprek met de gemeente z’n rol goed kan vervullen.

Na het gesprek kan de VOA de oudere helpen bij z’n reactie op het verslag van het gesprek dat de gemeenteambtenaar opstelt. Een goede reactie is fundamenteel want op basis hiervan neem de gemeente een beslissing.

Ook kan de VOA de aanvrage ondersteunen bij het maken van een beroepschrift , indien de gemeente een beslissing heeft genomen die de oudere niet accepteert.

Rest mij te zeggen:

De hulp van de VOA is gratis en we zijn er voor ALL ouderen die hulp nodig hebben.

Als terreinen van hulp noem ik o.a.: schuldsanering, taxivervoer, rollatoraanvrage, alarmering, maaltijdvoorziening, woningaanpassing, huishoudelijke hulp etc. etc.

 

img028

img029

Notulen van het kernoverleg d.d. 26 juni 2014

Notulen openbare vergadering d.d. 26 juni 2014.

Aanwezig: M. Haak, L. Blom, H. ln de Braekt, A.Quaetflieg, H. Schoenmakers, H.Troisfontaine, H.Cobben, W.Beckers, H. Bemelmans, P. Dautsenberg en 2 x BOA’s.

Afwezig: M.Verheggen, E.Wolfs, M.Strik, F.Keulen, P. Lahaye en T. Hooijmeier.

1: Opening.

Voorzitter de Heer H. ln de Braekt opent de vergadering door allen welkom te heten.

2: Ingekomen stukken en mededelingen.

Deze stukken liggen 15 minuten voor vergadering ter inzage en bij de rondvraag kunnen dan eventuele vragen gesteld worden over de binnengekomen stukken. Overzicht van ingekomen stukken en mededelingen voor de vergadering van 26-06-2014

  1. Brief d.d. 6 mei 2014 van Stg. FSI m.b.t. afwijzing bijdrage kunstwerk.
  2. Brief d.d. 19 mei 2014 van Zooparc Overloon m.b.t. aanbieding entreetickets.
  3. Email d.d. 30 mei 2014 aan gemeente Valkenburg a/d Geul m.b.t. sluiting ’t Vöske met kopie aan curator, Frans Keulen, Heineken en Stg. Senioren.
  4. Email d.d. 30 mei 2014 aan dhr. Rick Boesten (GGD) m.b.t. eventuele ondersteuning Buurtkracht-Repareerschuurke.
  5. Brief d.d. 3 juni 2014 van Provincie Limburg m.b.t. bevestiging ontvangst 2e nieuwe verzoek tot subsidie kunstwerk.
  6. Brief d.d. 11 juni 2014 van H. Bemelmans (Camping Oriëntal) m.b.t. reactie op vraag bijdrage kunstwerk.
  7. Brief d.d. 17 juni 2014 van Gemeente Valkenburg a/d Geul m.b.t. 2e tranche stimuleringsgelden.
  8. Brief d.d. 24 juni 2014 aan fa. Howicon B.V. te Elsloo m.b.t. opdracht berekenen fundering kunstwerk.
  9. Mail d.d. 16 juni 2014 van Laudy Bouw m.b.t. afwijzing bijdrage sponsering kunstwerk  rotonde.

De voorzitter geeft in het kort een overzicht van de binnen gekomen stukken en merkt het volgende op. Mevrouw. Strik is weer afwezig omdat de agenda geen bijzonderheden aangaf en zij het niet nodig vond aanwezig te moeten zijn.

3: Notulen van de openbare vergadering van 15 mei 2014.

De notulen worden zonder wijzigingen goed gekeurd.

4: Stand van zaken na sluiting van het gemeenschapshuis ’t Vöske.

Morgen is een bespreking met de brouwerij voor wat betreft het verloop en de mogelijkheden voor ’t Vöske. Opmerking: Dhr. Cobben vraagt naar een mogelijke opsplitsing van het café en het gemeenschapshuis. Antwoord: Er wordt aan gewerkt.

5. Financiën kunstwerk rotonde nabij Rasberg.

De gemeente heeft haar goedkeuring gegeven voor het kunstwerk. Alleen worden we financieel niet verder door de gemeente ondersteund. Dhr. Bemelmans is van mening dat het onderhoud door de Provincie slecht is. Eindelijk is de rotonde gemaaid en ziet er enigszins beter uit. De weg is momenteel nog niet overgedragen aan de gemeente. Er is wel een rondgang geweest waarbij het Kernoverleg met de gemeente aanwezig was en er zijn de nodige aantekeningen gemaakt naar aanleiding van het geconstateerde. De toestand van de voetpaden en dergelijke zijn abominabel slecht, waarvan akte. Wat betreft het kunstwerk zijn we nu op de goede weg er is momenteel opdracht gegeven voor de berekening van de fundering van het kunstwerk.

6. Stand van zaken Repareerschuurke.

Het loopt nog niet storm maar het wordt toch langzaam drukker. We zijn al behoorlijk bezig geweest met het repareren van lampen, stoomstrijkijzers en rollators. We leren zelf ook iedere week ook weer bij. Verder is het ook een sociale ontmoetingsplek.

7. Ontmoetingsplek rotonde Rasberg.

Dhr. Bemelmans vraagt naar de inrichting van de ontmoetingsplek.

8. Opschonen eigen dorp.

Er wordt maar weggegooid en langs wegen en paden afval gedropt. Het voorstel is om samen met de scholen en scouting een schoonmaak aktie in het dorp te doen echter uitdrukkelijk niet in het bos. De gemeente zal dan wel voor hesjes, grijpers en afvalzakken moeten zorgdragen. De gemeente heeft al in overleg met het kernoverleg de nodige vuilnisbakken laten aanbrengen.

9. Samenstellen besluitenlijst.

2. Kernoverleg; spreekt ongenoegen uit over toegewezen kernambtenaar en zal contact    opnemen met gemeente om een vaste ambtenaar aan te stellen voor alle kernoverleggen.

5. Brief naar Provincie t.b.v. subsidie kunstwerk

6. Afwijkende opening Repareerschuurke nl. op 26 juli en 16 augustus 2014.

7. Wij gaan tekeningen opvragen bij de provincie voor het plannen van de ontmoetingsplek nabij de rotonde Rasberg.

8. Contact opnemen met ”NL.Doet”of “NL Ruimt op” en kunnen we dit samen doen.

10. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

L. Blom; vraagt hoe het nu eigenlijk zit met de geparkeerde vrachtauto in de bocht nabij café “Sjengske”. Heeft de bestuurder nu een vergunning of niet. Verder wil hij weten wat er nu wel en niet mag. Er komt een onderzoek, door de politie, in samenspraak met de gemeente. Misschien zijn er nog betere mogelijkheden. Het grootste probleem is echter dat er geen goede communicatie is en dat er geen antwoorden worden gegeven.

Verder vraagt dhr. Blom naar de reconstructie van de Valkenburgerstraat. Komt er een inspraakavond met tekst en uitleg over hoe en wat en wat wordt er gereconstrueerd.

G. Quaetflieg; vraagt naar de stand van zaken betreffende de Geulhemmerweg: het snoeien van groen, straatjuweeltjes en komborden. Verder moet de bebording bij de Geulbruggen weer worden terug gebracht naar de oude situatie. Zal door de wijkagent worden nagegaan. De Geulweg controleren op overhangend groen.

H. Cobben; vraagt wederom naar de diverse stalen platen op de molgoten op de Geulhemmerweg. Dit is bij de gemeente bekend en duidelijk niet onze verantwoordelijkheid. Hoe is het met de infoavond over drugs. Wij hebben ons best gedaan. Wie is verantwoordelijk voor het monumentje naast camping Oriëntal.

W. Beckers; vraagt naar de evaluatie van de Amstel Gold race. Deze is heel goed verlopen en beter als voorgaande jaren. De honden uitlaatplek wordt goed onderhouden, compliment aan de gemeente. Extra toezicht, door de Boa’s, bij het JOP blijft wenselijk.

Boa; op de honden uitloopplek en het JOP is melding gemaakt van een wespennest. Is aan de gemeente door gegeven. De beplanting bij het JOP is miserabel en we zullen de gemeente voor de zoveelste keer hierop aanspreken.

H. Schoenmakers (wijkagent); zal in overleg treden met de scholen zodat er actie wordt ondernomen om de ouders aan te spreken op de gevaarlijke situaties die zij zelf creëren.

11. Sluiting.

De voorzitter sluit onder dank de vergadering. De volgende openbare vergadering staat gepland voor: Donderdag 28-08-2014 om 19.30 uur. De locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.