Data vergaderingen kernoverleg en openingstijden Repareerschuurke

Hierbij het overzicht van data openbare vergadering kernoverleg welke elke 2e donderdag om de 2 maanden zal plaatsvinden (zie schema) om 19.30 uur in de bovenzaal van ‘t Vöske te Berg en Terblijt te beginnen op 14 januari 2016.

De openingstijden van Repareerschuurke Van Alles Get aan de Rijksweg 132 zijn elke 2e zaterdag van de maand van 11.00 – 15.00 uur. U kunt hier terecht voor reparaties aan kleine huishoudelijke apparaten en met vragen over uw computer.
Een team van vrijwilligers staat voor u klaar.

Overzicht vergaderingen kernoverleg + openstelling Repareerschuurke Van Alles Get
2016 OV Repareerschuurke
Januari 14-1-2016 9-1-2016
Februari 13-2-2016
Maart 10-3-2016 12-3-2016
April 9-4-2016
Mei 12-5-2016 14-5-2016
Juni 11-6-2016
Juli 14-7-2016 9-7-2016
Augustus 13-8-2016
September 8-9-2016 10-9-2016
Oktober 8-10-2016
November 10-11-2016 12-11-2016
December 10-12-2016

 

Notulen van het kernoverleg d.d. 10 september 2015

Notulen openbare vergadering d.d. 10 september 2015.

Aanwezig: M. Haak, L. Blom, H. ln de Braekt, A. Quaetflieg, H. Cobben, W. Beckers, P. Wolfs, J. vanKan, A. Hooimeijer
Gasten:      Dhr. en Mevr. Stoffels, J. Slijpen, F. Hendriks, R. Bessems, dhr.van Spauwen, R. Rosier, J. Blom.
Afwezig m.k.g: F. Keulen, H. Troisfontaine, R. Lejeune, N. Dauven, B. Hardy, R. Kaumans en E. Wolfs.
Afwezig z.k.g.: M. Verheggen, H. Schoenmakers.

 1. Opening.

Voorzitter H. ln de Braekt opent de vergadering door allen welkom te heten.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

* Mail d.d. 18 juni 2015 van Bureau Burgerkracht inzake brief verkeersveiligheid Brakke Berg
* Mail d.d. 7 juli 2015 van dhr. P. Houten te Berg en Terblijt betreffende afvalbak Langen Akker/Bosgaet
* Mail d.d. 8 juli 2015 van dhr. F. Smitsmans betreffende terrein hondenclub het Kuipje
* Mail d.d. 20 augustus 2015 van Rabobank betreffende Rabo droomprijs
* Mail d.d. 21 augustus 2015 van dhr. J. Wauben (gem. Valkenburg a/d Geul) betreffende nieuw evenement
* Mail d.d. 8 september 2015 van R. Vijgeboom (gem. Valkenburg a/d Geul) betreffende conceptnota voor Sport en Bewegen
* Mail d.d. 9 september 2015 van D. Derkx (gem. Valkenburg a/d Geul) betreff. Vereniging in beeld op dag vd eenzaamheid
* Mail d.d. 9 september 2015 van Limburgs Landschap betreffende herbouw barakken
* Diverse mails van B. Hardy betreffende aanleg grasveld voetbalvereniging
* Diverse documentatie.

 1. Notulen van de openbare vergadering van 11 juni 2015.

Geen correcties in en/of aanvullingen op de notulen 11 juni 2015. De notulen worden onder dankzegging aan de notuliste E. Wolfs goedgekeurd.

 1. Verkeersveiligheid.

Op de Geulhemmerberg vinden van gemeentewege geen veranderingen plaats in huidige situatie. Volgens de voorzitter wordt er door de gemeente te makkelijk mee omgegaan. Wat is het standpunt van het Kernoverleg. Met name ook onderaan de Barakkenberg blijft de onveilige situatie bestaan daar er geen nieuwe verkeerspiegel wordt teruggeplaatst. De voorzitter stelt voor stimuleringsgelden te gebruiken om zelf een verkeerspiegel op te hangen/ vervangen. Vergunning noodzakelijk?

 1. Werkgroep Barakken.

Alles blijft afhankelijk van contact met het Limburgs Landschap. Gesprek volgt vrijdag 18 september as. Extra idee van de voorzitter is om de oude watertoren achter de voetbalvelden in Berg bij de Leembergweg ter sprake te brengen i.c.m. Kernoverleg Houthem.

 1. Huiskamerproject/ Evaluatie Fonterhof.

Loopt prima. De middag, waarbij de rollator van vele bewoners werd gecontroleerd en afgesteld door het Kernoverleg, was groot succes.

 1. Winkelcentrum.

Ook TV Valkenburg heeft aandacht geschonken aan dit onderwerp. De Plusorganisatie versterkt het traject. Dit onderwerp wordt binnenkort in gemeenteraad behandeld. Daarna volgt het vergunningstraject en worden de omwonenden in kennis worden gesteld.

 1. Algemene zaken bouwplannen binnen Berg en Terblijt.

Schandvlekken in Berg: Aan de situatie bij de Bergervliet op de Langen Akker kan niets aan gewijzigd worden, vergunning is verleend aan firma Coppes. Het plan Past.Halmansstraat gaat door: 2 hoekwoningen ipv 5 woningen, afhankelijk van grondaankoop en bouw loods Bemelmans.

 1. Sociale kaart.

Dhr. P. Wolfs legt wederom uit waarom deze simpele wegwijzer nodig is. De stichting Traject had een sociale kaart voor ander doel, ook via MEE niet te krijgen. F.Keulen probeert met o.a. de kernoverleggen van Houthem en Schin op Geul gezamenlijk die lokale kaart te ontwikkelen. Deze kaart komt in december 2015 uit.

 1. Samenstellen besluitenlijst.

* Verkeersveiligheid
* Barakken
* Winkelcentrum
* Bouwplannen
* Toegankelijksheidsverdrag VN.

 1. Rondvraag en W.v.t.t.k.

* De voorzitter geeft eerst nog aan welke aspecten van de rondgang met de gemeente nog niet zijn uitgevoerd. De meeste zaken zijn goed uitgevoerd en opgelost.

* “De reus van Berg”: de Heren Bessems en van Spauwen geven uitleg over de boom op de hoek Arch. Habetsstraat, die veel overlast geeft voor omwonenden en mogelijk een veiligheidsprobleem met zich mee kan brengen. Zij zeggen, dat alle overleg van het afgelopen jaar met de gemeente geen soelaas biedt. De gemeente vindt deze boom gezichtsbepalend en geeft geen kapvergunning. De heer P.Wijnands is de bewoner en eigenaar van de boom, die hij 40 jaar geleden geplant en nooit onderhouden/ gesnoeid heeft. Het Kernoverleg wil een schrijven naar de gemeente ondersteunen, omdat de veiligheid in het geding is. Ander advies uit de vergadering: Nogmaals aankaarten bij de regionaal verslaggever De Limburger. Wellicht Hart van Nederland of de Rijdende rechter optie.

* H.Cobben: als lid van de clientenraad Fonterhof (momenteel verzorgingstehuis, toekomst niet bekend) constateert hij dat voor noodzakelijke voorzieningen/ verbeteringen geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Reden? Geen uitleg en geen duidelijkheid door managementteam Fonterhof/ Sevragram.

* Verder vragen over glasbak bij winkelcentrum, vuilnisbakken etc. Opnieuw het algemene advies om de bel- en herstellijn in te schakelen. Inderdaad worden dan alle zaken aangepakt.

 1. Sluiting.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid, inbreng en betrokkenheid. De volgende openbare vergadering wordt gehouden op donderdag 12 november 2015 om 19.30 uur in de bovenzaal van ‘t Vöske.

Kernoverleg Berg en Terblijt loodst Valkenburgs College langs succesverhalen en nog liggende wensen

 

Het Kernoverleg Berg en Terblijt nam het heft in eigen hand. Op dinsdag 27 oktober 2015 werd per huifkar het Valkenburgse College langs successen en wensen geloodst.

IMG_4715

„We willen laten zien wat we al gedaan hebben en nog willen gaan doen”, zegt voorzitter Huub In de Braekt”.

IMG_4704

Het kernoverleg zou graag de kiezelbaan op de Barakkenberg terughalen alsook één van de van oudsher bekende houten barakken maar ook de oude kalksteenbranderij die een stukje verderop verscholen ligt achter een wildgroei van groen en de uitkijktoren die ooit op de Wippertsehei stond.

Roetsbaan nu  Barakken

 

 

IMG_4731Uitzichttoren-1

“Mochten alle plannen niet slagen, hopen we op z’n minst informatieborden op die plekken te realiseren. Het belangrijkste is het verleden behouden voor de volgende generatie en voor toeristen” aldus Huub In de Braekt.

Met onderstaande fotoreportage geven wij u een impressie van het “werk”bezoek van het College van B&W en genodigden aan onze kernen.

IMG_4710  IMG_4718

IMG_4724 IMG_4730

IMG_4749  IMG_4754 IMG_4770 IMG_4774

 

Agenda vergadering 12 november 2015

Uitnodiging voor de openbare vergadering op
Donderdag 12 november 2015 om 19.30 uur ‘t Vöske te Berg en Terblijt.

A G E N D A

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen. (Deze stukken liggen 15 min. voor aanvang vergadering ter inzage en bij de rondvraag kunnen dan eventuele vragen gesteld worden over de binnengekomen stukken).
 3. Notulen van de openbare vergadering van 10 september 2015.
 4. Terugkoppeling Rondgang met College B & W in vorm van Powerpoint presentatie.
 5. Verkeersveiligheid algemeen.
 6. Werkgroep Barakken.
 7. Toelichting Winkelcentrum.
 8. Gehandicaptenconvenant / Toegankelijksheidsverdrag VN.
 9. Nieuwe projecten.
 10. Invulling vacature notulist.
 11. Kascontrolecommissie.
 12. Samenstellen besluitenlijst.
 13. Rondvraag en W.v.t.t.k.
 14. Sluiting.

Werkbezoek College Valkenburg aan de Geul aan kern Berg en Terblijt

Op dinsdag 27 oktober 2015 zal het College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul en enkele genodigden een werkbezoek brengen aan de kernen van Berg en Terblijt.
Bij Brasserie Brakke Berg  zal door de voorzitter van het kernoverleg, middels een PowerPoint presentatie,  een samenvatting worden gegeven van de gerealiseerde projecten en de nog te realiseren projecten voor de toekomst.
Na deze presentatie zal het gezelschap een rondgang maken langs de diverse gerealiseerde projecten en hier tekst en uitleg krijgen. Ook zal het College door de voorzitter van het kernoverleg op enkele punten van aandacht in de kernen worden gewezen.

 

[embeddoc url=”https://www.kernoverleg-bergenterblijt.nl/wp-content/uploads/Gerealiseerde-en-nog-te-realiseren-projecten-kernoverleg.ppsx”]