Notulen van het kernoverleg van 08 november 2012

KERNOVERLEG    B E R G   &  T E R B L I J T.

Notulen van het kernoverleg van 08 november 2012.

 

Aanwezig:      M. Haak, E. Wolfs, L. Blom, W. Beckers, H. Cobben, T. Hooimeijer,

H. In de Braekt, Fr. Keulen, A. Quaetflieg, J. Slijpen, H. Troisfontaine  en H.van de Wouw.

Gastspreker:    Mariël Pelzer

Toehoorders:   Mw. Erkens, Mw, Kreutzer met Partner en dhr. J. Lammers.

Afw.m.k.g.:    M. Verheggen, P.Lahaye, R.Willems en R.Curfs.

Afw.z.k.g.:     H. Schoenmakers.

 

1.  Opening.

De voorzitter heet allen welkom en in het bijzonder Mw. M.Pelzer van Ambulante

Thuiszorg, toont zich verder verheugd over de aanwezigheid van enkele nieuwe gezichten en wenst allen een vruchtbare vergadering toe.

 

2.  Ingekomen stukken en mededelingen.

*  Mailbericht van dhr. Katerberg, waarin hij verzoekt om de kennismaking etc. met Mw. Damen van de agenda af te voeren, omdat dit niet past binnen het beleid van de Gemeente en dat voorlopig geen budget beschikbaar komt voor de uitvoeringsparagraaf van het verkeersveiligheidplan.

*  Mailbericht, waarin o.a. wordt aangegeven dat nog steeds niet formeel is ingestemd met de benoeming van kernambtenaren en het inrichten van het platvorm kernambtenaren Burgerparticipatie.

*  Bericht van de gemeente betreffende –bij wijze van proef – het plaatsen van kisten met Strooizout, met de vraag waar wij die kist in onze kern geplaatst zouden willen hebben. Omdat de vergadering niet tot een unanieme mening komt, zal het DB de vraag beantwoorden.

*  Uitnodiging voor de studiedag WMO-raad enz. wordt wegens het ontbreken van interesse, als kennisgeving aangenomen.

*  Brief van de gemeente waarin is gesteld voornemens te zijn om wegens financiële reden     per 1 jan.2014 geen bijdrage meer te leveren aan de externe coördinator voor ondersteuning bij het proces zelfsturing/leefbaarheid.(wij zullen afwachten wat de uitwerking wordt)

*  Verzoek van Reggefiber aan de verenigingen om tegen clubkasvergoeding huishoudens te werven voor aanleg van glasvezel.  Daar dit een zakelijk traject betreft, wordt dit verzoek voor kennisgeving aangenomen.

*  Nieuwe tekening voor de overkapping van het JOB, wordt bij agenda punt 6  besproken.

*  Overzicht van de resultaten zelfsturing-burgerparticipatie, waarin de resultaten van alle kernen zijn opgenomen. Daaruit blijkt dat wij heel wat hebben bereikt, zelfs meer dan dat bij het college bekend is (was).

*  Verzoek  om medewerking aan een enquête over het imago  van onze gemeente, zal afhangen van de vraag of daar binnen onze kern  behoefte aan is (wordt bezien).

*  De mededeling van de door Marjon Janssen van de bevoegde instantie ontvangen erkenning voor de geleverde prestatie betreffende de Pilot Buurtkracht, wordt als zeer positief ontvangen. Wij zullen haar en de daarbij betrokken college leden, onze erkente     lijkheid schriftelijk doen toekomen.

*   Uitnodiging voor deelname aan het Plattelands Parlement 2012, op 16 nov. a.s. wordt ter kennisgeving aangenomen.

* Oproep voor inschrijving voor de vrijwilligersdag 2012 op 17 nov. a.s wordt voor kennisgeving aangenomen. Dit omdat meerderen van ons via andere kanalen deelnemen.

 

3.  Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 oktober jl.

* Behoudens enkele tekstuele kanttekeningen die geen invloed hebben op het vermelde worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

 

4.   Kennismaking met de nieuwe verkeersdeskundige.

Dit punt wordt op verzoek van de gemeente van de agenda afgevoerd.

 

5.   Ambulante thuiszorg.

Hierover wordt een inleiding gehouden door Mw. M. Pelzer, welke de aanwezigen in het bezit stelt van ter zake dienende brochures. Zij gaat o.a. nader in op het ontstaan, de aard, de manier waarop en omvang, het werkgebied en de dienstverlening van de instelling. Als zeer belangrijk wordt aangegeven dat ; De huish.zorg plaatsvindt in het kader van de WMO en de geneeskundige  hulp  via Welzorg en het Groene Kruis.

Gewerkt wordt met kleinschalige teams en zelfsturing.

Altijd bezig zijn met kwaliteitsverbetering, door snel in te spelen op actuele situaties.

Verder wordt betreffende de Ambulante thuiszorg verwezen naar bedoelde brochures.

Achteraf  blijft de vraag relevant of dergelijke(commerciële) aangelegenheden behoren tot de taken van het kernoverleg/zelfsturing.

 

6.  Stand van zaken jongerenontmoetingsplek en jongeren algemeen.

Omdat de welstandcommissie moeilijk doet over de vergunning, heeft de verwezenlijking van het project wederom vertraging opgelopen. Ook blijken onze eerdere voorstellen niet te zijn uitgevoerd. De overkapping moet nu aangepast worden zoals in de nieuwe foto’s is weergegeven. E.e.a. heeft kennelijk te maken met de ligging van het terrein.

Het onderlinge vertrouwen wordt aangetast, doch gelukkig hebben wij nog het vertrouwenmet en in de jeugd. Samen met hen zullen – net als tot heden- nadere voorstellen ontwikkelt en uitgewerkt worden, zoals bv.voor de opening samen het gebied en de omgeving schoon maken. Ook wordt gedacht aan  het opzetten van een project om ouderen te verbinden met de Jeugd etc.

7. Actie hondenpoep en aanleg hondenlosloopgebied.

Actie Hondenpoep.

De hamvraag is “ Wat willen wij en hoe pakken wij dat aan”

Brainstormend wordt geconcludeerd dat het kernoverleg:

* De gemeente aanspreken dat meer bakken geplaatst moeten worden en dat ze zorgt dat alle bakken tijdig en regelmatig worden geleegd en schoongemaakt.

* De hondenbegeleiders persoonlijk aanspreken en wijzen op de noodzaak van het oprui-

men dan wel hun viervoeters hun behoeften elders of op bestemde plaatsen te laten doen.

* Een passend verhaal in Markant, op de Website en/of in de vorm van flyers huis aan huis.

* De gemeente wijzen op de noodzaak van het aanbrengen van betreffende borden bij

o.a. wegen, paden en publiekstrekkende plekken.

* Er zal een werkgroep gevormd moeten worden om een en ander te begeleiden.

 

 Hondenlosloopgebied.

Het losloopgebied is in verre ontwikkeling en de voorbereiding is perfect verlopen.

Er zal reclame gemaakt moeten worden en de voordelen aan de begeleiders van de viervoeters duidelijk maken.

Aangaande de opening worden enkele suggesties gedaan, waarbij “ ludieke opzet”wordt aanbevolen. Een kleine werkgroep zal voorstellen aandragen.

 

8.  Reglement hondenlosloopgebied.

De secretaris heeft een opzet gemaakt in de vorm van een  verhaal. Daaruit zullen een aantal “kreten” geformuleerd worden, die in een kleine werkgroep en samen met hondenbezitters tot een reglement uitgewerkt worden. Dhr.vd. Wouw zal e.a. toetsen aan de mogelijkheden krachtens de APV.

 

9Rondvraag.

 * Dhr. Keulen geeft aan dat hij vanuit het maatschappelijk werk signalen heeft ontvangen dat met name in Berg het aantal jongeren met drugsgebruik is toegenomen. Ook zou er worden gedeald. De vraag is of het kernoverleg zich daarin erkent, of we er wat aan moeten doen en hoe.  De  eerst volgende vergadering zal dit een agendapunt worden.

* Dankbrieven van de WK organisatie aan omwonenden blijken selectief te zijn verzonden.

* Betreffende de evaluatie van het WK wordt desgevraagd medegedeeld dat deze met de ondernemers van Valkenburg wordt gehouden op 20 nov.a.s. Met particulieren vindt die op een later tijdstip plaats.

* Opgemerkt wordt dat;

 • Bewoners van de Koeweg een uitnodiging hebben ontvangen voor de bewoners avond van het kernoverleg Vilt.
 • De Wegbewijzering bij de in aanbouw zijnde rotonde erg onduidelijk is.
 • Desgevraagd wordt medegedeeld dat het plaatsen van een kunstwerk op die rotonde door het kernoverleg wordt voorbereid.
 • De verzakkingen in de trottoirs door de gehele gemeente, worden zo snel mogelijk gerepareerd.
 • De opmerking dat de snelheidscontroles op de verkeerde tijdstippen wordt gehouden zal de nodige aandacht krijgen.
 • Dhr. Troisfontaine bedankt iedereen voor  het medeleven en de steun bij het ziekteproces van zijn echtgenote. Het herstel verloopt voorspoedig.

 

Afspraken/besluitenlijst.

 

Na behandeling worden de afgedane zaken afgevoerd en de nieuwe besluiten worden toegevoegd.

 • Het reglement voor het honden losloopgebied wordt door een werkgroep in samenspraak met de hondenbezitters samengesteld.
 • Omdat de parkeervakken bij de Fonterstraat weer verkeerd worden gebruikt, wordt verzocht om actie. Dhr. Keulers zal ter zake worden geïnformeerd.
 • Drugsgebruik bij jongeren wordt de volgende vergadering geagendeerd.

 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op

Donderdag  13 december as, om 19.30 uur, in ’t Vöske

 

10. Sluiting.

Onder dank voor ieders inbreng, sluit de voorzitter de geanimeerde vergadering.

 

 

 

Agenda vergadering 13 december 2012

KERNOVERLEG  BERG en TERBLIJT        

Uitnodiging voor de openbare vergadering welke wordt gehouden op

Donderdag  13 december 2012, om 19.30 uur in  gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

 

A G E N D A .

 

1.   Opening.

2.   Ingekomen stukken en mededelingen.

3.   Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 08 november jl.

4.   Drugsgebruik in Berg en Terblijt.

5.   Jongerenontmoetingsplek en jongeren algemeen.

6.   Actie hondenpoep en aanleg hondenlosloopgebied.

7.   Reglement hondenlosloopgebied.

8.   Enquête Imago Gemeente  Valkenburg.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Notulen van het kernoverleg van 11 oktober 2012

 KERNOVERLEG  BERG & TERBLIJT                                                                                    

 Notulen van het kernoverleg van 11 oktober 2012

Aanwezig:            M.Haak, M.Verheggen, L.Blom, W.Beckers, H.Cobben,T.Hooimeijer,

H.In de Braekt, A.Quaetflieg, H. Schoenmakers, J.Slijpen en H.v/d Wouw.

Gasten:                  A. Grispen en L.Grispen.

Afwezig m.k.g.:    Fr. Keulen, H.Troisfontaine  en  E.Wolfs.

Afwezig  z.k.g.:     P.Lahaye en R.Willems.

 

1.     Opening

De voorzitter heet allen welkom en in het bijzonder de beide vertegenwoordigers van de buurt Langen Akker e.o., welke een toelichting zullen verzorgen over het aldaar te bouwen Appartementen complex.

 

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

*  Kennisgeving van de VKKL voor de organisatie van een Limburgs Plattelands Parlement op 16 nov. a.s., wordt voor kennisgeving aangenomen.

*  Idem een bericht van Lokaal Totaal, om de adressering te controleren.

*  Zienswijze van de vertegenwoordigers van de buurt Langen Akker, wordt door de 2 afgevaardigden onder punt 4 nader toegelicht.

*  Een uitnodiging van de gemeente betreffende de vrijwilligersdag op 17 november waarvan geen gebruik wordt gemaakt.

*  Concept draaiboek “Pilot belonen in het verkeer”, wordt t.z.t. besproken met de nieuwe Verkeersdeskundige van de gemeente.

* 2 mailberichten van de gemeente m.b.t. vergunning etc. van het Job, worden onder punt 5 behandeld.

*  Het jaarprogramma WMO 2013, wordt onder punt 9 behandeld.

*  Een vooraankondiging van een studiedag Jeugd en Leefbaarheid  op 2 nov. a.s. te Son en Breugel, wordt voor kennisgeving aangenomen.

*  Wonen Zuid zit voortaan, samen met de woningstichting Meersen , in de samenwerking met het BOA team. Er liggen voornemens om een Buurtbemiddelings Cie op te richten. Dit alles is een positieve ontwikkeling.

 

3.     Notulen en besluitenlijst v/d openbare vergadering van 14 juni jl.

* pag.2, punt 4a, “reveleert, vervangen door preveleert”. En punt 5. aanvangen met ”ook in het project Hart van Limburg” is ten aanzien van AED enz.

* Verder worden de notulen zonder op of aanmerking, goedgekeurd en vastgesteld.

 

4.     Ambulante thuiszorg

Dit agendapunt wordt wegens verhindering van de inleider vervangen door “Appartementencomplex Langen Akker.”

* Beide vertegenwoordigers van de buurt Langen Akker eo. lichten hun zienswijze ten aanzien van genoemd project toe, waarin duidelijk de pro en contra  worden aangehaald.

Samengevat wordt gesteld dat:

 • In beginsel niets mis wordt gezien bij de voorgenomen bouw.
 • De omwonenden zich zorgen maken over de stabiliteit van de ondergrond, omdat enkele ter zake onderliggende rapporten daarover tegenstrijdige en onduidelijk-heden bevatten. Tevens zijn nog niet alle boringen uitgevoerd.
 • Het gebouw te massaal en door de 3 bouwlagen als te hoog wordt ervaren.
 • Hun zienswijze is bij de gemeente ingediend, doch de behandeling wekt gemengde gevoelens op.

Op hun vraag hoe het kernoverleg hier tegen aan kijkt, wordt hun uit de vergadering o.a. het volgende meegegeven;

a. Vraag omgaand spreektijd aan bij de Cie SOB  voor de vergadering van  a.s. dinsdag en wees daarbij als groep in grote getale aanwezig.

b. Zorg dat de toezichthouder v/d Staatsmijnen. onderzoek en rapportage naar de stabielteit van het onderliggende gangstelsel doet.

c.  Tracht de geplande bouw niet tegen te houden, want de mogelijkheid dat dan een dergelijk complex nergens komt in onze gemeenschap , is niet ondenkbaar .

 

5.     Nieuwe  ontwikkelingen  jongerenontmoetingsplek en jongeren algemeen

 .     Er hebben inmiddels weer twee positieve bijeenkomsten met de jongere, en met de gemeente, plaatsgevonden. De volgende  voorstellen zijn aan de bevoegde instanties voorgelegd;

* Het JOP wordt 12×2,3 m2 groot, is aan de voorkant open en aan de zijkanten open vanaf 1.50 boven de grond. De achterkant wordt dicht  en wordt naar het Zd. westen geplaatst.

* De bestaande banken worden in de inrichting verwerkt en verwacht wordt dat de achterkant  wordt beplant met klimop. De inrichtingsschets v/h terrein ziet er goed uit.

* De nodige procedures vergen een tijd van ca 14 weken, zodat eind van het jaar alles geregeld kan zijn er zijn (nog) geen  bezwaarschriften ingediend.

* De jongeren zijn bereid bijdrage te leven aan de nodige plaatsings en inrichtings werkzaamheden te verrichten..

 

6.     Actie hondenpoep en komende voorbereidingen hondenlosloopgebied

De actie hondenpoep wordt om moverende reden, aangehouden voor de volgende vergadering.

Het werk voor de aanleg v/h  hondenlosloop gebied is inmiddels gegund en de werkzaamheden worden in oktober uitgevoerd. De banken worden uit houtstammen gezaagd en de beplanting wordt in het najaar aangebracht, zodat aan onze wensen is voldaan.

    

7.     Aanleg glasvezel

De voorlichtingsavond jl. maandag is goed bezocht en de inleider had een goed en duidelijk verhaal. Er werken meerdere providers aan mee. De aanleg vindt individueel per woning plaats en daaraan zijn bij de gezamenlijke aanleg geen kosten verbonden. Achteraf zal de individuele aanleg extra kosten opleveren. Voor de gezamenlijk aanleg dienen. Min.30% van de inwoners mee te doen. Het eindresultaat zal een verbetering betekenen van de leefbaarheid v/d kern.

 

8.     Terugblik WK wielrennen 2012

Uit de vergadering wordt opgemerkt dat:

 • De buitenlandse politie-eenheden met de Ned. uitstekend hebben samengewerkt, met positief eindresultaat.
 • De verkeersregelaars afdoende geïnstrueerd waren, waarbij de verkeersveiligheid prevaleerde.
 • Bij de uitvoering echter incidentele problemen zijn ontstaan, omdat verkeersregelaars terplekke onvoldoende omgevingskennis hadden.
 • De verkeersregelaars professioneler moeten worden geselecteerd.
 • Ondanks voorgaande opmerking het evenement voor onze gemeenschap als positie wordt ervaren.

 

9.     Mogelijke punten jaarprogramma WMO 2013

Er bestaat geen behoefte om aan de voorstellen voor het jaarprogramma 2013 iets toe te voegen, wel rijst de vraag of het niet mogelijk is om vrijwilligers te betrekken  in het kader van de WMO.

* Verder wordt verwezen  naar de studiedagen op 20 nov. en 4 dec.a.s. van 18.00 tot 21.00 uur, in de Holle Eik te Houthem.

 

10.   Rondvraag

* Desgevraagd wordt medegedeeld dat de Bel en Herstellijn niets kan doen aan het(fout) parkeren van de melkwagen in de Lindenstraat.

* Verder zijn sommige vragen/opm. verwerkt onder de betreffende agendapunten.

 

Afspraken/besluitenlijst

 

Na behandeling worden de afgedane zaken afgevoerd en de nieuwe besluiten worden toegevoegd.

 • Het reglement voor het honden losloopgebied wordt in samenspraak met de hondenbezitters  samengesteld.
 • Omdat de parkeervakken bij de Fonterstraat weer verkeerd worden gebruikt, wordt verzocht om actie. Dhr.Keulers zal ter zake worden geïnformeerd.
 • De gemeente zal worden geïnformeerd over de slechte verspreiding van de Trompetter/Heuvelland, waardoor regelmatig de gemeentemededelingen de inwoners onvoldoende bereikt.
 • Het kernoverleg ondersteunt een verantwoorde uitvoering van het project Langen Akker.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op Donderdag  8 november, om 19.30 uur, in ’t Vöske

 

11.   Sluiting

 De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng in de vruchtbare bijeenkomst en gaat over tot sluiting.

 

Agenda vergadering 8 november 2012

KERNOVERLEG  BERG en TERBLIJT        

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering welke wordt gehouden op:  Donderdag  08 november 2012, om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

 

AGENDA:

1.     Opening.

2.     Ingekomen stukken en mededelingen.

3.     Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 oktober jl.

4.     Kennismaking met de nieuwe verkeersdeskundige van onze gemeente dhr. Audrey Damen en bespreken verkeersaangelegenheden in Berg en Terblijt.

5.     Ambulante thuiszorg.

6.     Stand van zaken jongerenontmoetingsplek en jongeren algemeen.

7.     Actie hondenpoep en aanleg hondenlosloopgebied.

8.     Reglement hondenlosloopgebied.

9.     Rondvraag.

10.   Sluiting.

Pilot ‘Belonen in het verkeer’ van start in onze wijk

Op 15 oktober start in 8 Limburgse gemeentes de pilot Belonen in het verkeer, waaronder dus onze wijk. Door middel van twee verschillende campagnes worden automobilisten in 30 km-zones 8 weken lang gecontroleerd en ter plekke beloond als ze zich aan de juiste snelheid houden. Met de pilot wordt onderzocht in hoeverre het belonen kansen biedt om de gereden snelheden in de wijk te laten dalen.

 

Concreet betekent dit dat er de komende periodes teams, bestaande uit mensen van Veilig Verkeer Nederland en de politie, actief zijn in de wijk om een kleine beloning uit te delen als goed rijgedrag wordt vertoond. Na afloop van de proef kan de wijk als geheel een beloning verdienen. Deze beloning wordt ingezet om de verkeersveiligheid in de wijk verder te verbeteren.

 

Meer informatie kun je vinden op:

 • de campagnesite:         www.like-je-wijk.nu
 • Facebook:                     www.facebook.com/likejewijknu
 • Twitter:                          #likejewijk

 

De proef is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Het ROVL is een onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. Het ROVL streeft naar nul slachtoffers in het verkeer en heeft dit streven omvat in een nieuwe kijk op verkeersveiligheid: Maak van de Nul een Punt (zie maakvandenuleenpunt.nl). Met de pilot wil het ROVL bereiken dat weggebruikers mede door de kleine beloning zich veilig in het verkeer gedragen.