Vacature Secretaris

Per 1 januari 2017 heeft het Kernoverleg een vacature op vrijwillige basis van  Secretaris die bekend is met de huidige communicatie middelen zoals o.a. email, website, facebook, twitter.

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur.

De secretaris is belast met het bijeenroepen van de vergadering, het opmaken van de agenda en van de notulen. Hij/zij roept de vergadering/bijeenkomst bijeen door middel van emailverkeer, een publicatie of anderszins, aan leden en eventuele adviseurs.

De secretaris stelt voor iedere vergadering/bijeenkomst in overleg met de voorzitter een agenda samen, waarop de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst. Hij/zij is bevoegd voornoemde taken te delegeren aan een notulist/e.

Hij/zij is belast met het beheren van voor het kernoverleg bestemde binnen gekomen en uitgaande correspondentie en mededelingen.

Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping en het rondsturen van de agenda minstens een week vóór de te houden vergadering. De agenda dient zoveel mogelijk vergezeld te gaan van bijlagen.

De notulen worden, tenzij in bijzondere gevallen niet mogelijk, ter lezing aan de leden van het kernoverleg voorgelegd, gelijktijdig met de agenda. De notulen worden samenvattend, doch puntsgewijs en overzichtelijk samengesteld en in overleg met de vergadering, aangevuld of vervangen door een besluitenlijst.

Geïnteresseerden kunnen reageren middels email: info@kernoverleg-bergenterblijt.nl

 

Deel, mail of print dit bericht: