Tag archieven: JOP

Infoavond jongerenontmoetingsplek Meesweg

Een kleine foto-impressie van de bijeenkomst inzake de ontmoetingsplek waar bewoners informatie werd gegeven en waar men ook vragen kon stellen of op/ en aanmerkingen maken.

Nadat de voorzitter van het kernoverleg, de wijkagent en de jongeren een korte toelichting hadden gegeven en de aanwezigen de gedragregels voor de ontmoetingsplek gepresenteerd kregen was er ruimte voor de rondvraag waarvan gretig gebruik werd gemaakt.

De gedragsregels gaven reden tot discussie maar uiteindelijk werden deze door eenieder geaccepteerd, met als strikte voorwaarde, controle op naleving door de politie.

De bijeenkomst werd naar tevredenheid afgesloten.

Aan de bewoners van de Slakweg en Klein Heideweg

Zoals u reeds in de krant hebt kunnen vernemen zijn wij als kernoverleg druk bezig geweest een ontmoetingsplek voor de jongeren van Berg en Terblijt en Vilt te realiseren.

Het is dan eindelijk zover.

Gezamenlijk, kernoverleg, jongeren en gemeente is er gezocht naar een geschikt perceel en is men gekomen tot een grasveld gelegen aan de Meesweg (links van de volkstuintjes), zoals u op onderstaande foto kunt zien, waarop tevens een beeld wordt weergegeven van de geplande inrichting.

Om u, als aangrenzende bewoner van de ontmoetingsplek, de gelegenheid te geven vragen te stellen of verdere informatie in te winnen, willen wij u uitnodigen voor het eerstvolgende overleg dat gepland staat voor donderdag 27 oktober 2011 om 19.00 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Beleefd uitnodigend,

Bestuur Kernoverleg Berg en Terblijt
Jongeren Berg en Terblijt en Vilt
Vertegenwoordigers gemeente Valkenburg a/d Geul

N.B.: Geïnteresseerden in uw nabije omgeving zijn ook van harte welkom tijdens deze bijeenkomst.

Bespreking 8 juli inzake ontmoetingsplek jongeren

Bespreking d.d. 8 juli om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt inzake ontmoetingsplek jongeren. Aanwezig: Kai Reumers en Olaf Heuts (vertegenwoordigers jongeren), Frans Keulen en Stephanie Vankan (gemeente Valkenburg a/d Geul), Hub Schoenmakers (Politie Valkenburg), Huub In de Braekt en Marlies Haak (Kernoverleg).

In aansluiting op het welkomstwoord aan de aanwezigen door Stephanie Vankan geeft zij aan wat er in de tussentijd met de vorige bespreking zoal heeft plaatsgevonden. Er heeft een gesprek bij de gemeente plaatsgevonden met dhr. R. Hennekes en Kai en Huub om uit te zoeken wie de eigenaar was van het perceel aan de Langen Akker. Dit bleek de gemeente Valkenburg a/d Geul te zijn. Verder zal er moeten worden bezien welke regels er moeten worden nageleefd om dit perceel in te richten als jongerenontmoetingsplek (bouwvergunning aanvragen of alleen melden, bestemmingsplan aanpassen e.d.).

Huub presenteert een maquette van hoe het overdekte onderkomen voor de jongeren er uit komt te zien. Deze maquette is in samenspraak met Kai ontworpen. Dit ontwerp zal aan de gemeente worden voorgelegd. Verder is er gesproken over hoe het terrein verder ingericht moet worden en dat de inzet van de jongeren hierbij wordt gevraagd.

De stappen die nu moeten worden genomen zijn:
1. Vergunning aanvragen of melden bij de gemeente;
2. Huub en Stephanie zullen dhr. R. Hennekes van de gemeente uitnodigen op het perceel aan de Langen Akker en hem het ontwerp tonen en de plek bepalen waar e.e.a. gerealiseerd zal worden;
3. Bij de gemeente zal worden geïnformeerd in welke materialen zij kunnen voorzien om het terrein in te laten richten door de jongeren (bouwpakket onderkomen, tegels ter bestrating e.d.);
4. Via de APV speeltuinen onderzoeken welke “spelregels” er moeten worden nageleefd zodat dit, via een voor eenieder zichtbaar board op het perceel, kan worden aangegeven en dient te worden nageleefd, waarbij Hub Schoenmakers nog de opmerking plaatst, “niet naleven ?, dan zullen er maatregelen worden getroffen met eventueel ophef van de plek tot gevolg”;
5. Naastgelegen bewoners en beheerders volkstuintjes uitnodigen bij het eerstvolgend overleg (nog nader te bepalen) inzake jongerenontmoetingsplek.

Na dit stappenplan wordt er met de aanwezigen afgesproken te wachten met het inplannen van een datum voor een volgend overleg totdat de antwoorden van de gemeente er zijn, om dan op zeer korte termijn weer bij mekaar te zitten, en wordt de bespreking beëindigd.

Overleg met jongeren Berg en Vilt inzake ontmoetingsplek

Bespreking d.d. 24 juni 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt inzake ontmoetingsplek jongeren.

Aanwezig: Hub Schoenmakers en Hub v.d. Wouw (Politie Valkenburg), wethouder Bert Dauven, Frans Keulen en Stephanie Vankan (gemeente Valkenburg a/d Geul), Huub In de Braekt, Ton Hooimeijer, Harrie Cobben, Hub Troisfontaine en Marlies Haak (kernoverleg), Olaf Heuts en Kai Reumers (vertegenwoordigers jongeren) en Erik Kleijnen (bewoner Rothkransplantsoen).

Na een eerste welkomstwoord door Frans Keulen aan de groep, geeft hij het woord aan Stephanie Vankan die middels een overzicht van agendapunten de inhoud voor deze vergadering weergeeft. Tijdens de vorige bespreking kwam aan de orde dat er door bewoners van het Rothkransplantsoen overlast was gemeld bij de plaatselijke politie, veroorzaakt door jongeren uit de kernen. In deze vergadering werden afspraken gemaakt inzake deze overlast. Er werd nu aan Erik Kleijnen gevraagd hoe e.e.a. sinds die tijd was verlopen.

Er waren nog een paar kleine calamiteiten geweest die, door in gesprek te gaan met deze jongeren en na een melding bij de politie, zijn opgelost en dat er daarna ook verder geen overlast incl. achtergelaten afval meer is geweest, zodat er een groot compliment mag worden gegeven. Zo blijkt dat goede communicatie een basis is om te komen tot een aanvaardbare oplossing.

Het volgende agendapunt is na te gaan wie de eigenaar is van de meest geëigende ontmoetingsplek nl. het perceel aan de Langen Akker (nabij volkstuintjes).

Bert Dauven stelt voor een afspraak in te plannen met dhr. J. v. Wissen van de gemeente Valkenburg, Olaf Heuts, Kai Reumers en Huub In de Braekt om te kijken wie hiervan de eigenaar is. Dit zal op korte termijn worden ingepland.

Hierna ontstaat er een discussie over o.a. de inrichting, waarbij wordt afgesproken dit vooraleerst “simpel” aan te pakken.

Om niet gelijk op teveel agendapunten vooruit te lopen wordt besloten de afspraken hierbij te laten en in een verder stadium (als bekend wordt wie de eigenaar is en welke procedures moeten worden doorlopen) terug te komen op de verdere agendapunten.

Stephanie bedankt eenieder voor hun bijdrage.

Frans Keulen sluit de vergadering af met als datum vrijdag 8 juli 2011 om 19.30 uur als volgende bijeenkomst, in het Vöske.