Bespreking met jongeren 6 mei 2011

Bespreking d.d. 6 mei 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Aanwezig:          Hub v.d. Wouw en Hub Schoenmakers (Politie Valkenburg a/d Geul), Frans Keulen en Stefanie … (gemeente Valkenburg a/d/ Geul), Huub In de Braekt, Harrie Cobben, Marlies Haak (Kernoverleg) en 11 jongeren Berg en Vilt.

 

Doel van deze bijeenkomst:      het samen met de jongeren bekijken wat er voor hun geregeld kan worden inzake een eventuele “ontmoetingsplek” om zo mogelijke overlast binnen de kernen te voorkomen.

 

Na een inleiding van zowel Hub Schoenmakers alsook Frans Keulen wordt aan de jongeren gevraagd wat hun “wensenlijst” dan wel is. Hierop komen o.a. de volgende reacties:

–          Een voetbaldoel, zodat er voetbal kan worden gespeeld;

–          Een afdak, bij slecht weer;

–          Een prullenbak, om zo alles netjes achter te laten;

–          Verlichting voor de avonduren;

–          Tafels en stoelen;

–          Sanitaire voorziening.

Daarnaast wordt er gekeken waar zoiets eventueel gerealiseerd zou kunnen worden en daar worden de volgende plekken binnen de kern Berg en Vilt voorgesteld:

–          Parkeerplaats naast Cascade;

–          Bosrand nabij Langen Akker;

–          Perceel aan de Kleine Heideweg;

–          Parkeerplaats Rasberg.

 

Frans Keulen spreekt met de jongeren af dat er 2 groepen worden gevormd die via hem een plattegrond van Berg en Vilt krijgen en zij zullen dan in de komende tijd gaan bekijken waar iets gerealiseerd zou kunnen worden. De afspraak is om 3 locaties voor te stellen. Hub van de Wal, Harrie Cobben en Huub In de Braekt zullen ook tijd hierin investeren.

 

Vrijdag 27 mei a.s. om 19.30 uur is de volgende bijeenkomst gepland en dan zal worden bekeken of er een voorstel kan worden gedaan richting gemeente. Tevens zal er worden geëvalueerd hoe het feest van 7 mei is verlopen.

Notulen van het kernoverleg van 12 januari 2011

 Notulen van het kernoverleg van 12 januari 2011.
 

Aanwezig:     M.Haak, E.Wolfs, L.Blom, H.In de Braekt, H.Cobben, T.Hooimeijer, Fr.Keulen, P.Lahaije, A.Quaetflieg, J.Slijpen, H.Schoenmakers en
H.v/d Wouw.

Aanwezig als gastdeelnemers i.v.m. agendapunt 5: Ch. v.Melzen, Stephanie v.Kan,
en een afvaardiging van 5 personen v/h LIOf en hun huurders.

Afwezig: met kennisgeving, M.Verheggen en H. Troisfontaine.

1.            Opening.
 
De voorzitter heet iedereen welkom en door allen alsnog een voorspoedig 2012 te wensen, verklaart hij de vergadering voor geopend.
Hij geeft aan om i.v.m. de gasten, agendapunt 5 als eerste te zullen behandelen.

2.            Ingekomen stukken en mededelingen.

*        Afgemeld: zie vermeldingen bij afwezig.
*        Presentielijst 2011 door de notulist opgemaakt.

5.       Evaluatie v/d opening 3 dec. en stand van zaken betreff. Ontmoetingsplek jongeren.

Mw.v.Kan geeft aan dat de plaatsing/opening van de jongerenontmoetingsplek op 3 dec.jl. als geslaagd genoemd mag worden.
Evaluatie over deze plek vindt over ½ jaar plaats.

Vanwege door jongeren gedurende geruime tijd veroorzaakte overlast in, om en rond het LIOF gebouw, geven de betreffende gastdeelnemers aan wat hun bevindingen wat dat betreft zijn en wat zij zelf daartegen hebben ondernomen.

Na discussie over en weer over oplossingsmogelijkheden etc. wordt vanuit het
kernoverleg  voorgesteld om in kleiner groepsverband uit de aanwezige betrokkenen op korte termijn een strategiebepalend overleg te houden.
Afgesproken wordt dit overleg te houden op 26 januari a.s. om 19.00 uur in het LIOF gebouw.
 
3.            Notulen en besluitenlijst van de vorige bijeenkomst (03-11-2011).

Met de opmerking dat een vergaderdatum verkeerd getypt is, worden deze goedgekeurd en vastgesteld.

4.        Evaluatie Info-avond preventie inbraak d.d. 18 nov.2011.

Het betrof een goed opgezette avond waaraan op gepaste wijze door alle betrokkenen invulling is gegeven. Het wordt helaas door allen als zeer jammer ervaren dat de belangstelling van uit de gemeenschap als minimaal moet worden bezien. Verder wordt verwezen naar het door de notulist gemaakte en Uw bezit zijnde verslag.

5a.      Kernoverleg “groot” Berg/Vilt, hoe verder?

Het kernoverleg Vilt concentreert zich, zoals uit het recent overleg met beide voorzitters is gebleken, relaterend op de dorpsplannen met als voorlopige richtsnoeren het behoud van de school, het gemeenschapshuis en het in stand houden van de verenigingen.
Wij blijven in de huidige vorm doorgaan en gezamenlijk streven wij naar een aparte insteek met gebruikmaken van kennis en ervaring over en weer.

6.        Buurtkracht.

Dhr. Hooimeijer deelt mede dat hij medio afgelopen nov. Mw. Hodiamond 3 namen van personen heeft aangereikt waarmee zij een representatief interview zou kunnen houden.
Hij spreekt zijn teleurstelling uit dat hij tot heden nog geen enkele reactie heeft ontvangen.
Gelet op de verdeelde mening daarover in de verg. wordt besloten om dit
agendapunt tot de volgende vergadering aan te houden.

7.        Commissie Veiligheid.

Dit onderwerp is nadrukkelijk aan de orde geweest onder agendapunt 5.

8.        Commissie Communicatie.

Er dient nog meer publiciteit over onze verrichtingen publiekelijk gemaakt te worden en zal nog meer gebruik gemaakt dienen te worden van onze Website , TV Valkenburg, journalist Willems en het doen toekomen aan uitnodiging van bepaalde kennisrijke personen binnen de gemeenschap.

9.        Bomenkap i.v.m. WK wielrennen.

Het is inmiddels bekend dat zonder bomenkap hier geen WK wielrennen zou plaatsvinden.
Ondanks dat er door enkele personen daarover  negatieve reacties zijn gemaakt , waar tegenover staat dat meerderen het juist goed vinden dat kap plaatsvindt, zal het toch gebeuren. Ter vervanging zullen sterk geselecteerde lindebomen geplant worden.

10.      Rondvraag.
 
Dhr. v/d Wouw mist vaker nieuws, zoals de opening van het jongerenhome, op de
website. Omdat hierover de meningen verdeeld zijn, zal het secretariaat e.e.a. nagaan.
 
Wijkagent, dhr. Schoenmakers, deelt mede dat zij op 17 jan.a.s. in het bezit gesteld worden van de nieuwe belangrijke geavanceerde apparatuur, waardoor zij al la minuut bereikbaar zijn.
Hun(onze) groep wordt uitgebreid met de groep Mergelland. Momenteel zijn zij bezig met het project “zakkenrollers”.Wat de toekomst verder biedt is nog even koffiedik kijken.

Dhr.Keulen vraagt of een verzoek is binnengekomen voor een mogelijke locatie voor het plaatsen van een circustent.Het antwoord hierop is nee en het is inmiddels te laat om nog te reageren.
Verder geeft hij aan dat wij op korte termijn een structuur moeten opzetten over te maken plannen en wat er te gebeuren staat.

Nader aan de orde gesteld worden o.a.:
–      het doorknippen van draden en het vernielen van hekken aan de Kleinheideweg;
–      stand van zaken m.b.t. het honden losloopgebied;
–      wat de Provincie doet met de ongelukken bij de rotondes;
–      de ongemakken bij de op en afritten aan de zijwegen;
–      de plaatselijke (te)brede tussenstroken van de Rijksweg,
–      en de minimale opkomst bij onze bijeenkomsten.

Met betrekking tot de besluitenlijst wordt:

–      desgevraagd medegedeeld dat de overdracht van de penningmeester van de Dorpsraad nog niet heeft plaatsgevonden omdat wij een nieuwe bankrekening moeten openen en daarvoor bij de KvK moeten worden ingeschreven, hetgeen wij niet wensen te doen. De voorzitter zal voor een passende oplossing zorg dragen.

– Dhr. Keulen geeft aan dat, naar verluid, het parkeerprobleem rond Fonterhof is
opgelost en zijn taak is uitgevoerd.

Afspraken/besluitenlijst.

De penningmeester van de Dorpsraad zal  zo spoedig mogelijk zijn portefeuille overdragen aan het kernoverleg.
De taken/verwachtingen van de nieuwe penningmeester worden met hem op korte termijn besproken.
Op 26 januari a.s. om 19.00 uur  overleg met de aangewezen personen in het LIOF, aangaande hun probleemstelling.
Vastgesteld  is dat tot aan de vakantie 2012  de 2e donderdag van elke maand wordt vergaderd,  9febr, 8mrt. 12 april, 10 mei,14 juni en 12 juli.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op
Donderdag  9 februari 2012 a.s. om 19.30 uur, in ‘t Vöske.
 
11.     Sluiting.

Met de opmerking “weer een inhoudelijk drukke bijeenkomst gehad te hebben”
en iedereen wel thuis te wensen, sluit de voorzitter de vergadering.
 

 

Hèt bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt