Agenda vergadering 30 juni 2011

Kernoverleg Berg en Terblijt

 

 

Uitnodiging voor de vergadering van het kernoverleg welke wordt gehouden op Donderdag 30 juni a.s. om 19.00 uur

in ’t Vöske.

 

A G E N D A

 

1.    Opening door de voorzitter

2.    Ingekomen stukken en mededelingen

3.    Goedkeuring notulen van de vergadering van 12-5-2011

4.    Vervolg van het overleg veiligheid inzake ontmoetingsplek jongeren

 

Verder voor zover mogelijk:

5.    Commissie Veiligheid

6.    Commissie Communicatie

7.    Stand van zaken reconstructie Rijksweg N590

8.    Rondvraag

9.    Sluiting

Overleg jongeren en bewoners 27 mei in zaal ’t Vöske

Bespreking d.d. 27 mei 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Aanwezig: 24 personen (zowel jongeren als omwonenden), Hub Schoenmakers en Hub v.d. Wouw (Politie Valkenburg), Frans Keulen en Stefanie van Kan (gemeente Valkenburg a/d Geul), Huub In de Braekt, Ton Hooimeijer en Marlies Haak (kernoverleg)

In de vorige bijeenkomst (6 mei jl.) is er samen met de jongeren besproken wat er voor hun geregeld kon worden inzake een eventuele “ontmoetingsplek” om zo mogelijke overlast binnen de kernen te voorkomen.

De jongeren hebben inmiddels, met een door Frans Keulen ter hand gestelde plattegrond van Berg en Vilt, “rondgelopen”.

Olaf Heuts spreekt namens de jongeren en geeft, aan de hand van de plattegrond, aan waar de jongeren bij voorkeur de 3 ontmoetingsplekken zouden willen zien nl.:

1. Parkeerplaats Cascade;
2. Terrein aan de Langen Akker (naast volkstuintjes);
3. Terrein achter tennisveld en voetbalveld Mariamunster.

Namens het kernoverleg en de Politie geeft Huub In de Braekt , op dezelfde plattegrond, aan tot welke plekken zij zijn gekomen nl.:

1. Parkeerplaats aan de Rasberg;
2. Terrein aan de Langen Akker (naast volkstuintjes);
3. Terrein naast speeltuin ’t Törkske;
4. Klein Heideweg met de bocht naar links (achter terrein Grieks restaurant).

Hierop volgt er een discussie over de keuzes welke plek als meest geschikt kan worden beschouwd.

Hub Schoenmakers merkt terecht op dat, wanneer er een keuze als definitief wordt aangemerkt er dan ook geen weg terug is naar “oude plekken” mochten er zich calamiteiten voordoen op de nieuwe plek.

Op dit moment is er een, niet officiële, ontmoetingsplek nabij het Rothkransplantsoen. Omwonenden geven aan hier behoorlijk overlast van te hebben.

Hub Schoenmakers maakt met de jongeren de afspraak deze plek te mijden en elkaar er ook op aan te spreken zich hieraan te houden, anders gaat het verhaal voor een nieuwe ontmoetingsplek niet door. Dan zal er ook verder geen medewerking meer worden verleend. Het is dus zaak er samen voor te gaan.

Alvorens de nieuwe ontmoetingsplek ingericht kan worden zal er eerst moeten worden onderzocht wie de eigenaar is van het terrein aan de Langen Akker, gemeente of anderszins.

Tot die tijd wordt gezamenlijk afgesproken dat de parkeerplaats nabij gemeenschapshuis Cascade te Vilt als ontmoetingsplek zal worden gebruikt en dat zowel de politie alsook het kernoverleg alles in het werk zal stellen om de nieuwe ontmoetingsplek te realiseren voor de jongeren.

Enkele omwonenden geven te kennen hier eveneens hun medewerking aan te verlenen.

Frans Keulen spreekt af dat er een vervolgproces zal komen waarbij 3 à 4 jongeren (o.a. Olaf Heuts en Kai Reumers), een bewoner (Erik Kleijnen), de leden van de werkgroep Veiligheid en Leefbaarheid en de politie zullen deelnemen.

De bijeenkomst wordt afgesloten waarbij iedereen wordt bedankt voor hun aanwezigheid en hun bijdrage. Door de jongeren alsook de omwonenden wordt aangemerkt dat de bijeenkomst als prettig werd ervaren.

Overleg met jongeren Berg en Vilt inzake ontmoetingsplek

Op 6 mei 2011 heeft er om 19.30 uur in zaal ’t Vöske een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de politie, gemeente en zelfsturing en 11 jongeren van de kernen Berg en Vilt inzake het realiseren van een ontmoetingsplek om zo de overlast binnen de kernen te voorkomen.

De wens van de jongeren was om te voorzien in bijvoorbeeld een locatie waar o.a. gevoetbald kan worden, een afdak is, verlichting, afvalbak en sanitaire voorzieningen.

Gezamenlijk zal worden bekeken binnen de kernen waar zo’n plek gerealiseerd zou kunnen worden hetgeen op 27 mei a.s. om 19.30 uur geëvalueerd zal worden in een volgende bijeenkomst in zaal ’t Vöske.

Bespreking met jongeren 6 mei 2011

Bespreking d.d. 6 mei 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Aanwezig:          Hub v.d. Wouw en Hub Schoenmakers (Politie Valkenburg a/d Geul), Frans Keulen en Stefanie … (gemeente Valkenburg a/d/ Geul), Huub In de Braekt, Harrie Cobben, Marlies Haak (Kernoverleg) en 11 jongeren Berg en Vilt.

 

Doel van deze bijeenkomst:      het samen met de jongeren bekijken wat er voor hun geregeld kan worden inzake een eventuele “ontmoetingsplek” om zo mogelijke overlast binnen de kernen te voorkomen.

 

Na een inleiding van zowel Hub Schoenmakers alsook Frans Keulen wordt aan de jongeren gevraagd wat hun “wensenlijst” dan wel is. Hierop komen o.a. de volgende reacties:

–          Een voetbaldoel, zodat er voetbal kan worden gespeeld;

–          Een afdak, bij slecht weer;

–          Een prullenbak, om zo alles netjes achter te laten;

–          Verlichting voor de avonduren;

–          Tafels en stoelen;

–          Sanitaire voorziening.

Daarnaast wordt er gekeken waar zoiets eventueel gerealiseerd zou kunnen worden en daar worden de volgende plekken binnen de kern Berg en Vilt voorgesteld:

–          Parkeerplaats naast Cascade;

–          Bosrand nabij Langen Akker;

–          Perceel aan de Kleine Heideweg;

–          Parkeerplaats Rasberg.

 

Frans Keulen spreekt met de jongeren af dat er 2 groepen worden gevormd die via hem een plattegrond van Berg en Vilt krijgen en zij zullen dan in de komende tijd gaan bekijken waar iets gerealiseerd zou kunnen worden. De afspraak is om 3 locaties voor te stellen. Hub van de Wal, Harrie Cobben en Huub In de Braekt zullen ook tijd hierin investeren.

 

Vrijdag 27 mei a.s. om 19.30 uur is de volgende bijeenkomst gepland en dan zal worden bekeken of er een voorstel kan worden gedaan richting gemeente. Tevens zal er worden geëvalueerd hoe het feest van 7 mei is verlopen.

Hèt bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt