Infoavond jongerenontmoetingsplek Meesweg

Een kleine foto-impressie van de bijeenkomst inzake de ontmoetingsplek waar bewoners informatie werd gegeven en waar men ook vragen kon stellen of op/ en aanmerkingen maken.

Nadat de voorzitter van het kernoverleg, de wijkagent en de jongeren een korte toelichting hadden gegeven en de aanwezigen de gedragregels voor de ontmoetingsplek gepresenteerd kregen was er ruimte voor de rondvraag waarvan gretig gebruik werd gemaakt.

De gedragsregels gaven reden tot discussie maar uiteindelijk werden deze door eenieder geaccepteerd, met als strikte voorwaarde, controle op naleving door de politie.

De bijeenkomst werd naar tevredenheid afgesloten.

Reglement voor de jongerenontmoetingsplek

Notulen van de bijeenkomst d.d. 17 oktober 2011 in zaal ’t Vöske inzake het opstellen van een reglement voor de jongerenontmoetingsplek.

 

Aanwezig:

–          Jeffrey van Erven

–          Brian Muckel

–          Kai Reumers

–          Remco Houten

–          Frans Keulen

–          Huub In de Braekt (voorzitter Kernoverleg)

–          Marlies Haak

–          Harry Cobben

–          Hub Troisfontaine

–          Pierre Lahaye

–          Ton Hooijmeijer

–          Stephanie Vankan

–          Hub Schoenmakers

–          Huub van der Wouw

 

Inhoud bijeenkomst

 

Stephanie opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom.

 

Er wordt begonnen met het opstellen van de regels die op de ontmoetingsplek zullen gelden. De wijkagent had regels in  het APV opgezocht. Marlies had een concept reglement opgesteld. De wijkagent begon met de regels van het APV op te lezen. Deze bleken veel overeen te komen met de regels die Marlies in het reglement opgesteld had. Deze regels worden in elkaar verweven, zodat iedere regel gegrond is en de politie handvaten heeft om op te treden.

 

Toen Stephanie de jongeren om hun mening vroeg over de regels zei Kai dat hij de regels eigenlijk wel logisch vond. De anderen knikten instemmend en zeiden ook dat het vanzelfsprekend is om je aan deze regels te houden. Stephanie zal de regels in concept opstellen en doorsturen naar iedereen.

 

Marlies had naast de gedragsregels ook een stuk tekst over communicatie met jongeren opgesteld. Het is de bedoeling om dit tijdens de informatiebijeenkomst voor buurtbewoners uit te delen en de buurtbewoners ook op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en niet alleen de jongeren. Marlies zal het nog aanpassen en het concept reglement van Stephanie toevoegen, zodat dit 27 oktober tijdens de informatiebijeenkomst uitgedeeld kan worden.

 

Naast het reglement is ook  de invulling van de informatiebijeenkomst besproken. Het kernoverleg, de wijkagenten, de jongeren en de externe coördinator leefbaarheid zullen hun verhaal doen over het proces van de ontmoetingsplek, waarbij na ieder onderdeel ruimte is voor inhoudelijke vragen. Algemene vragen mogen aan het eind van de bijeenkomst gesteld worden. Iedere groep die een of meerdere sheets wil gebruiken tijdens hun verhaal, stuurt de informatie via de mail naar Stephanie. Er wordt gestreefd naar een interactieve bijeenkomst waar ruimte is voor de twijfels van de buurtbewoners en de gelegenheid voor de werkgroep om de twijfels weg te nemen.

 

Na het bespreken van de inhoud wordt afgesproken dat de werkgroep op 27 oktober om 18.30 bij elkaar komt om de bijeenkomst optimaal voor te bereiden. Stephanie bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng en sluit de bijeenkomst.

Aan de bewoners van de Slakweg en Klein Heideweg

Zoals u reeds in de krant hebt kunnen vernemen zijn wij als kernoverleg druk bezig geweest een ontmoetingsplek voor de jongeren van Berg en Terblijt en Vilt te realiseren.

Het is dan eindelijk zover.

Gezamenlijk, kernoverleg, jongeren en gemeente is er gezocht naar een geschikt perceel en is men gekomen tot een grasveld gelegen aan de Meesweg (links van de volkstuintjes), zoals u op onderstaande foto kunt zien, waarop tevens een beeld wordt weergegeven van de geplande inrichting.

Om u, als aangrenzende bewoner van de ontmoetingsplek, de gelegenheid te geven vragen te stellen of verdere informatie in te winnen, willen wij u uitnodigen voor het eerstvolgende overleg dat gepland staat voor donderdag 27 oktober 2011 om 19.00 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Beleefd uitnodigend,

Bestuur Kernoverleg Berg en Terblijt
Jongeren Berg en Terblijt en Vilt
Vertegenwoordigers gemeente Valkenburg a/d Geul

N.B.: Geïnteresseerden in uw nabije omgeving zijn ook van harte welkom tijdens deze bijeenkomst.

Notulen van de werkgroepbespreking Veiligheid inzake de jongeren ontmoetingsplek d.d. 5 oktober 2011

Notulen van de werkgroepbespreking Veiligheid inzake de jongeren ontmoetingsplek d.d. 5 oktober 2011.

Aanwezig: Huub In de Braekt (voorzitter kernoverleg), Marlies Haak, Harrie Cobben, Ton Hooimeijer en Pierre Lahaye (leden werkgroep), Huub van der Wouw en Hub Schoenmakers (politie), Olaf Heuts, Brian Muckel, Jeffrey Erven en Remco Houten (afgevaardigden jongerengroep), Stephanie Vankan (gemeente).

De voorzitter opent de bijeenkomst en geeft Stephanie het woord. Stephanie deelt mee dat er voor de picknickset (bank/tafel) en de prullenbak, zoals besproken is tijdens een bezoek aan de Meesweg met ambtenaar Roy Hennekens, geen vergunning vereist is.
Ook is de financiering van de set en de prullenbak geen probleem. Als de set en prullenbak, uitgezocht door gemeente Valkenburg, goedgekeurd worden, kan er opdracht tot bestelling gegeven worden. De set en prullenbak worden door de groep goedgekeurd. Stephanie zal binnen de gemeente de bestelling regelen.

Nu de plek er definitief gaat komen, moeten ook een aantal praktische zaken geregeld worden. Er moet een reglement opgezet worden, de omwonenden moeten geïnformeerd worden en uiteraard moet de plek geopend worden. Deze zaken worden definitief geregeld als de levertijd van de set bekend is, dan kan er naar een datum toe gewerkt worden.

Over het reglement wordt echter wel al nagedacht door de wijkagenten, de jongeren en de leden van het kernoverleg. Bij een volgende bijeenkomst kan vanuit deze drie perspectieven een zo volledig mogelijk reglement opgezet worden. De voorzitter heeft tijdens een gesprek met de pers al aangegeven dat de omwonenden van de ontmoetingsplek voor jong en oud voor een informatieavond uitgenodigd worden.
Het artikel was op zaterdag 17 september in de Limburger te lezen. Ook zal de voorzitter de stand van zaken rondom de ontmoetingsplek tijdens de radio uitzending op zaterdag 8 oktober op Falcon Radio ten gehore brengen.
Zo zijn de bewoners van Berg en Terblijt en omstreken op de hoogte van het proces en de samenwerking tussen volwassenen en jongeren.

Er wordt een nieuwe bijeenkomst gepland zodra Stephanie weet hoelang de levertijd is.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.

Hèt bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt