Overleg jongeren en bewoners 27 mei in zaal ’t Vöske

Bespreking d.d. 27 mei 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Aanwezig: 24 personen (zowel jongeren als omwonenden), Hub Schoenmakers en Hub v.d. Wouw (Politie Valkenburg), Frans Keulen en Stefanie van Kan (gemeente Valkenburg a/d Geul), Huub In de Braekt, Ton Hooimeijer en Marlies Haak (kernoverleg)

In de vorige bijeenkomst (6 mei jl.) is er samen met de jongeren besproken wat er voor hun geregeld kon worden inzake een eventuele “ontmoetingsplek” om zo mogelijke overlast binnen de kernen te voorkomen.

De jongeren hebben inmiddels, met een door Frans Keulen ter hand gestelde plattegrond van Berg en Vilt, “rondgelopen”.

Olaf Heuts spreekt namens de jongeren en geeft, aan de hand van de plattegrond, aan waar de jongeren bij voorkeur de 3 ontmoetingsplekken zouden willen zien nl.:

1. Parkeerplaats Cascade;
2. Terrein aan de Langen Akker (naast volkstuintjes);
3. Terrein achter tennisveld en voetbalveld Mariamunster.

Namens het kernoverleg en de Politie geeft Huub In de Braekt , op dezelfde plattegrond, aan tot welke plekken zij zijn gekomen nl.:

1. Parkeerplaats aan de Rasberg;
2. Terrein aan de Langen Akker (naast volkstuintjes);
3. Terrein naast speeltuin ’t Törkske;
4. Klein Heideweg met de bocht naar links (achter terrein Grieks restaurant).

Hierop volgt er een discussie over de keuzes welke plek als meest geschikt kan worden beschouwd.

Hub Schoenmakers merkt terecht op dat, wanneer er een keuze als definitief wordt aangemerkt er dan ook geen weg terug is naar “oude plekken” mochten er zich calamiteiten voordoen op de nieuwe plek.

Op dit moment is er een, niet officiële, ontmoetingsplek nabij het Rothkransplantsoen. Omwonenden geven aan hier behoorlijk overlast van te hebben.

Hub Schoenmakers maakt met de jongeren de afspraak deze plek te mijden en elkaar er ook op aan te spreken zich hieraan te houden, anders gaat het verhaal voor een nieuwe ontmoetingsplek niet door. Dan zal er ook verder geen medewerking meer worden verleend. Het is dus zaak er samen voor te gaan.

Alvorens de nieuwe ontmoetingsplek ingericht kan worden zal er eerst moeten worden onderzocht wie de eigenaar is van het terrein aan de Langen Akker, gemeente of anderszins.

Tot die tijd wordt gezamenlijk afgesproken dat de parkeerplaats nabij gemeenschapshuis Cascade te Vilt als ontmoetingsplek zal worden gebruikt en dat zowel de politie alsook het kernoverleg alles in het werk zal stellen om de nieuwe ontmoetingsplek te realiseren voor de jongeren.

Enkele omwonenden geven te kennen hier eveneens hun medewerking aan te verlenen.

Frans Keulen spreekt af dat er een vervolgproces zal komen waarbij 3 à 4 jongeren (o.a. Olaf Heuts en Kai Reumers), een bewoner (Erik Kleijnen), de leden van de werkgroep Veiligheid en Leefbaarheid en de politie zullen deelnemen.

De bijeenkomst wordt afgesloten waarbij iedereen wordt bedankt voor hun aanwezigheid en hun bijdrage. Door de jongeren alsook de omwonenden wordt aangemerkt dat de bijeenkomst als prettig werd ervaren.

Overleg met jongeren Berg en Vilt inzake ontmoetingsplek

Op 6 mei 2011 heeft er om 19.30 uur in zaal ’t Vöske een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de politie, gemeente en zelfsturing en 11 jongeren van de kernen Berg en Vilt inzake het realiseren van een ontmoetingsplek om zo de overlast binnen de kernen te voorkomen.

De wens van de jongeren was om te voorzien in bijvoorbeeld een locatie waar o.a. gevoetbald kan worden, een afdak is, verlichting, afvalbak en sanitaire voorzieningen.

Gezamenlijk zal worden bekeken binnen de kernen waar zo’n plek gerealiseerd zou kunnen worden hetgeen op 27 mei a.s. om 19.30 uur geëvalueerd zal worden in een volgende bijeenkomst in zaal ’t Vöske.

Bespreking met jongeren 6 mei 2011

Bespreking d.d. 6 mei 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Aanwezig:          Hub v.d. Wouw en Hub Schoenmakers (Politie Valkenburg a/d Geul), Frans Keulen en Stefanie … (gemeente Valkenburg a/d/ Geul), Huub In de Braekt, Harrie Cobben, Marlies Haak (Kernoverleg) en 11 jongeren Berg en Vilt.

 

Doel van deze bijeenkomst:      het samen met de jongeren bekijken wat er voor hun geregeld kan worden inzake een eventuele “ontmoetingsplek” om zo mogelijke overlast binnen de kernen te voorkomen.

 

Na een inleiding van zowel Hub Schoenmakers alsook Frans Keulen wordt aan de jongeren gevraagd wat hun “wensenlijst” dan wel is. Hierop komen o.a. de volgende reacties:

–          Een voetbaldoel, zodat er voetbal kan worden gespeeld;

–          Een afdak, bij slecht weer;

–          Een prullenbak, om zo alles netjes achter te laten;

–          Verlichting voor de avonduren;

–          Tafels en stoelen;

–          Sanitaire voorziening.

Daarnaast wordt er gekeken waar zoiets eventueel gerealiseerd zou kunnen worden en daar worden de volgende plekken binnen de kern Berg en Vilt voorgesteld:

–          Parkeerplaats naast Cascade;

–          Bosrand nabij Langen Akker;

–          Perceel aan de Kleine Heideweg;

–          Parkeerplaats Rasberg.

 

Frans Keulen spreekt met de jongeren af dat er 2 groepen worden gevormd die via hem een plattegrond van Berg en Vilt krijgen en zij zullen dan in de komende tijd gaan bekijken waar iets gerealiseerd zou kunnen worden. De afspraak is om 3 locaties voor te stellen. Hub van de Wal, Harrie Cobben en Huub In de Braekt zullen ook tijd hierin investeren.

 

Vrijdag 27 mei a.s. om 19.30 uur is de volgende bijeenkomst gepland en dan zal worden bekeken of er een voorstel kan worden gedaan richting gemeente. Tevens zal er worden geëvalueerd hoe het feest van 7 mei is verlopen.

Notulen van het kernoverleg van 12 januari 2011

 Notulen van het kernoverleg van 12 januari 2011.
 

Aanwezig:     M.Haak, E.Wolfs, L.Blom, H.In de Braekt, H.Cobben, T.Hooimeijer, Fr.Keulen, P.Lahaije, A.Quaetflieg, J.Slijpen, H.Schoenmakers en
H.v/d Wouw.

Aanwezig als gastdeelnemers i.v.m. agendapunt 5: Ch. v.Melzen, Stephanie v.Kan,
en een afvaardiging van 5 personen v/h LIOf en hun huurders.

Afwezig: met kennisgeving, M.Verheggen en H. Troisfontaine.

1.            Opening.
 
De voorzitter heet iedereen welkom en door allen alsnog een voorspoedig 2012 te wensen, verklaart hij de vergadering voor geopend.
Hij geeft aan om i.v.m. de gasten, agendapunt 5 als eerste te zullen behandelen.

2.            Ingekomen stukken en mededelingen.

*        Afgemeld: zie vermeldingen bij afwezig.
*        Presentielijst 2011 door de notulist opgemaakt.

5.       Evaluatie v/d opening 3 dec. en stand van zaken betreff. Ontmoetingsplek jongeren.

Mw.v.Kan geeft aan dat de plaatsing/opening van de jongerenontmoetingsplek op 3 dec.jl. als geslaagd genoemd mag worden.
Evaluatie over deze plek vindt over ½ jaar plaats.

Vanwege door jongeren gedurende geruime tijd veroorzaakte overlast in, om en rond het LIOF gebouw, geven de betreffende gastdeelnemers aan wat hun bevindingen wat dat betreft zijn en wat zij zelf daartegen hebben ondernomen.

Na discussie over en weer over oplossingsmogelijkheden etc. wordt vanuit het
kernoverleg  voorgesteld om in kleiner groepsverband uit de aanwezige betrokkenen op korte termijn een strategiebepalend overleg te houden.
Afgesproken wordt dit overleg te houden op 26 januari a.s. om 19.00 uur in het LIOF gebouw.
 
3.            Notulen en besluitenlijst van de vorige bijeenkomst (03-11-2011).

Met de opmerking dat een vergaderdatum verkeerd getypt is, worden deze goedgekeurd en vastgesteld.

4.        Evaluatie Info-avond preventie inbraak d.d. 18 nov.2011.

Het betrof een goed opgezette avond waaraan op gepaste wijze door alle betrokkenen invulling is gegeven. Het wordt helaas door allen als zeer jammer ervaren dat de belangstelling van uit de gemeenschap als minimaal moet worden bezien. Verder wordt verwezen naar het door de notulist gemaakte en Uw bezit zijnde verslag.

5a.      Kernoverleg “groot” Berg/Vilt, hoe verder?

Het kernoverleg Vilt concentreert zich, zoals uit het recent overleg met beide voorzitters is gebleken, relaterend op de dorpsplannen met als voorlopige richtsnoeren het behoud van de school, het gemeenschapshuis en het in stand houden van de verenigingen.
Wij blijven in de huidige vorm doorgaan en gezamenlijk streven wij naar een aparte insteek met gebruikmaken van kennis en ervaring over en weer.

6.        Buurtkracht.

Dhr. Hooimeijer deelt mede dat hij medio afgelopen nov. Mw. Hodiamond 3 namen van personen heeft aangereikt waarmee zij een representatief interview zou kunnen houden.
Hij spreekt zijn teleurstelling uit dat hij tot heden nog geen enkele reactie heeft ontvangen.
Gelet op de verdeelde mening daarover in de verg. wordt besloten om dit
agendapunt tot de volgende vergadering aan te houden.

7.        Commissie Veiligheid.

Dit onderwerp is nadrukkelijk aan de orde geweest onder agendapunt 5.

8.        Commissie Communicatie.

Er dient nog meer publiciteit over onze verrichtingen publiekelijk gemaakt te worden en zal nog meer gebruik gemaakt dienen te worden van onze Website , TV Valkenburg, journalist Willems en het doen toekomen aan uitnodiging van bepaalde kennisrijke personen binnen de gemeenschap.

9.        Bomenkap i.v.m. WK wielrennen.

Het is inmiddels bekend dat zonder bomenkap hier geen WK wielrennen zou plaatsvinden.
Ondanks dat er door enkele personen daarover  negatieve reacties zijn gemaakt , waar tegenover staat dat meerderen het juist goed vinden dat kap plaatsvindt, zal het toch gebeuren. Ter vervanging zullen sterk geselecteerde lindebomen geplant worden.

10.      Rondvraag.
 
Dhr. v/d Wouw mist vaker nieuws, zoals de opening van het jongerenhome, op de
website. Omdat hierover de meningen verdeeld zijn, zal het secretariaat e.e.a. nagaan.
 
Wijkagent, dhr. Schoenmakers, deelt mede dat zij op 17 jan.a.s. in het bezit gesteld worden van de nieuwe belangrijke geavanceerde apparatuur, waardoor zij al la minuut bereikbaar zijn.
Hun(onze) groep wordt uitgebreid met de groep Mergelland. Momenteel zijn zij bezig met het project “zakkenrollers”.Wat de toekomst verder biedt is nog even koffiedik kijken.

Dhr.Keulen vraagt of een verzoek is binnengekomen voor een mogelijke locatie voor het plaatsen van een circustent.Het antwoord hierop is nee en het is inmiddels te laat om nog te reageren.
Verder geeft hij aan dat wij op korte termijn een structuur moeten opzetten over te maken plannen en wat er te gebeuren staat.

Nader aan de orde gesteld worden o.a.:
–      het doorknippen van draden en het vernielen van hekken aan de Kleinheideweg;
–      stand van zaken m.b.t. het honden losloopgebied;
–      wat de Provincie doet met de ongelukken bij de rotondes;
–      de ongemakken bij de op en afritten aan de zijwegen;
–      de plaatselijke (te)brede tussenstroken van de Rijksweg,
–      en de minimale opkomst bij onze bijeenkomsten.

Met betrekking tot de besluitenlijst wordt:

–      desgevraagd medegedeeld dat de overdracht van de penningmeester van de Dorpsraad nog niet heeft plaatsgevonden omdat wij een nieuwe bankrekening moeten openen en daarvoor bij de KvK moeten worden ingeschreven, hetgeen wij niet wensen te doen. De voorzitter zal voor een passende oplossing zorg dragen.

– Dhr. Keulen geeft aan dat, naar verluid, het parkeerprobleem rond Fonterhof is
opgelost en zijn taak is uitgevoerd.

Afspraken/besluitenlijst.

De penningmeester van de Dorpsraad zal  zo spoedig mogelijk zijn portefeuille overdragen aan het kernoverleg.
De taken/verwachtingen van de nieuwe penningmeester worden met hem op korte termijn besproken.
Op 26 januari a.s. om 19.00 uur  overleg met de aangewezen personen in het LIOF, aangaande hun probleemstelling.
Vastgesteld  is dat tot aan de vakantie 2012  de 2e donderdag van elke maand wordt vergaderd,  9febr, 8mrt. 12 april, 10 mei,14 juni en 12 juli.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op
Donderdag  9 februari 2012 a.s. om 19.30 uur, in ‘t Vöske.
 
11.     Sluiting.

Met de opmerking “weer een inhoudelijk drukke bijeenkomst gehad te hebben”
en iedereen wel thuis te wensen, sluit de voorzitter de vergadering.
 

 

Hèt bewonersnetwerk voor Berg en Terblijt