Bespreking inzake ontmoetingsplek jongeren 24 juni 2011

Bespreking d.d. 24 juni 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt inzake ontmoetingsplek jongeren.

Aanwezig:
Hub Schoenmakers en Hub v.d. Wouw (Politie Valkenburg), wethouder Bert Dauven, Frans Keulen en Stephanie Vankan (gemeente Valkenburg a/d Geul), Huub In de Braekt, Ton Hooimeijer, Harrie Cobben, Hub Troisfontaine en Marlies Haak (kernoverleg), Olaf Heuts en Kai Reumers (vertegenwoordigers jongeren) en Erik Kleijnen (bewoner Rothkransplantsoen).

Na een eerste welkomstwoord door Frans Keulen aan de groep, geeft hij het woord aan Stephanie Vankan die middels een overzicht van agendapunten de inhoud voor deze vergadering weergeeft.

Tijdens de vorige bespreking kwam aan de orde dat er door bewoners van het Rothkransplantsoen overlast was gemeld bij de plaatselijke politie, veroorzaakt door jongeren uit de kernen.

In deze vergadering werden afspraken gemaakt inzake deze overlast. Er werd nu aan Erik Kleijnen gevraagd hoe e.e.a. sinds die tijd was verlopen. Er waren nog een paar kleine calamiteiten geweest die, door in gesprek te gaan met deze jongeren en na een melding bij de politie, zijn opgelost en dat er daarna ook verder geen overlast incl. achtergelaten afval meer is geweest, zodat er een groot compliment mag worden gegeven.

Zo blijkt dat goede communicatie een basis is om te komen tot een aanvaardbare oplossing.

Het volgende agendapunt is na te gaan wie de eigenaar is van de meest geëigende ontmoetingsplek nl. het perceel aan de Langen Akker (nabij volkstuintjes).

Bert Dauven stelt voor een afspraak in te plannen met dhr. J. v. Wissen van de gemeente Valkenburg, Olaf Heuts, Kai Reumers en Huub In de Braekt om te kijken wie hiervan de eigenaar is. Dit zal op korte termijn worden ingepland.

Hierna ontstaat er een discussie over o.a. de inrichting, waarbij wordt afgesproken dit vooraleerst “simpel” aan te pakken.

Om niet gelijk op teveel agendapunten vooruit te lopen wordt besloten de afspraken hierbij te laten en in een verder stadium (als bekend wordt wie de eigenaar is en welke procedures moeten worden doorlopen) terug te komen op de verdere agendapunten.

Stephanie bedankt eenieder voor hun bijdrage.

Frans Keulen sluit de vergadering af met als datum vrijdag 8 juli 2011 om 19.30 uur als volgende bijeenkomst, in het Vöske.

 

 

 

 

 

Bespreking 8 juli inzake ontmoetingsplek jongeren

Bespreking d.d. 8 juli om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt inzake ontmoetingsplek jongeren. Aanwezig: Kai Reumers en Olaf Heuts (vertegenwoordigers jongeren), Frans Keulen en Stephanie Vankan (gemeente Valkenburg a/d Geul), Hub Schoenmakers (Politie Valkenburg), Huub In de Braekt en Marlies Haak (Kernoverleg).

In aansluiting op het welkomstwoord aan de aanwezigen door Stephanie Vankan geeft zij aan wat er in de tussentijd met de vorige bespreking zoal heeft plaatsgevonden. Er heeft een gesprek bij de gemeente plaatsgevonden met dhr. R. Hennekes en Kai en Huub om uit te zoeken wie de eigenaar was van het perceel aan de Langen Akker. Dit bleek de gemeente Valkenburg a/d Geul te zijn. Verder zal er moeten worden bezien welke regels er moeten worden nageleefd om dit perceel in te richten als jongerenontmoetingsplek (bouwvergunning aanvragen of alleen melden, bestemmingsplan aanpassen e.d.).

Huub presenteert een maquette van hoe het overdekte onderkomen voor de jongeren er uit komt te zien. Deze maquette is in samenspraak met Kai ontworpen. Dit ontwerp zal aan de gemeente worden voorgelegd. Verder is er gesproken over hoe het terrein verder ingericht moet worden en dat de inzet van de jongeren hierbij wordt gevraagd.

De stappen die nu moeten worden genomen zijn:
1. Vergunning aanvragen of melden bij de gemeente;
2. Huub en Stephanie zullen dhr. R. Hennekes van de gemeente uitnodigen op het perceel aan de Langen Akker en hem het ontwerp tonen en de plek bepalen waar e.e.a. gerealiseerd zal worden;
3. Bij de gemeente zal worden geïnformeerd in welke materialen zij kunnen voorzien om het terrein in te laten richten door de jongeren (bouwpakket onderkomen, tegels ter bestrating e.d.);
4. Via de APV speeltuinen onderzoeken welke “spelregels” er moeten worden nageleefd zodat dit, via een voor eenieder zichtbaar board op het perceel, kan worden aangegeven en dient te worden nageleefd, waarbij Hub Schoenmakers nog de opmerking plaatst, “niet naleven ?, dan zullen er maatregelen worden getroffen met eventueel ophef van de plek tot gevolg”;
5. Naastgelegen bewoners en beheerders volkstuintjes uitnodigen bij het eerstvolgend overleg (nog nader te bepalen) inzake jongerenontmoetingsplek.

Na dit stappenplan wordt er met de aanwezigen afgesproken te wachten met het inplannen van een datum voor een volgend overleg totdat de antwoorden van de gemeente er zijn, om dan op zeer korte termijn weer bij mekaar te zitten, en wordt de bespreking beëindigd.

Overleg met jongeren Berg en Vilt inzake ontmoetingsplek

Bespreking d.d. 24 juni 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt inzake ontmoetingsplek jongeren.

Aanwezig: Hub Schoenmakers en Hub v.d. Wouw (Politie Valkenburg), wethouder Bert Dauven, Frans Keulen en Stephanie Vankan (gemeente Valkenburg a/d Geul), Huub In de Braekt, Ton Hooimeijer, Harrie Cobben, Hub Troisfontaine en Marlies Haak (kernoverleg), Olaf Heuts en Kai Reumers (vertegenwoordigers jongeren) en Erik Kleijnen (bewoner Rothkransplantsoen).

Na een eerste welkomstwoord door Frans Keulen aan de groep, geeft hij het woord aan Stephanie Vankan die middels een overzicht van agendapunten de inhoud voor deze vergadering weergeeft. Tijdens de vorige bespreking kwam aan de orde dat er door bewoners van het Rothkransplantsoen overlast was gemeld bij de plaatselijke politie, veroorzaakt door jongeren uit de kernen. In deze vergadering werden afspraken gemaakt inzake deze overlast. Er werd nu aan Erik Kleijnen gevraagd hoe e.e.a. sinds die tijd was verlopen.

Er waren nog een paar kleine calamiteiten geweest die, door in gesprek te gaan met deze jongeren en na een melding bij de politie, zijn opgelost en dat er daarna ook verder geen overlast incl. achtergelaten afval meer is geweest, zodat er een groot compliment mag worden gegeven. Zo blijkt dat goede communicatie een basis is om te komen tot een aanvaardbare oplossing.

Het volgende agendapunt is na te gaan wie de eigenaar is van de meest geëigende ontmoetingsplek nl. het perceel aan de Langen Akker (nabij volkstuintjes).

Bert Dauven stelt voor een afspraak in te plannen met dhr. J. v. Wissen van de gemeente Valkenburg, Olaf Heuts, Kai Reumers en Huub In de Braekt om te kijken wie hiervan de eigenaar is. Dit zal op korte termijn worden ingepland.

Hierna ontstaat er een discussie over o.a. de inrichting, waarbij wordt afgesproken dit vooraleerst “simpel” aan te pakken.

Om niet gelijk op teveel agendapunten vooruit te lopen wordt besloten de afspraken hierbij te laten en in een verder stadium (als bekend wordt wie de eigenaar is en welke procedures moeten worden doorlopen) terug te komen op de verdere agendapunten.

Stephanie bedankt eenieder voor hun bijdrage.

Frans Keulen sluit de vergadering af met als datum vrijdag 8 juli 2011 om 19.30 uur als volgende bijeenkomst, in het Vöske.

Ook met jeugd kun je afspraken maken

De afgelopen weken is het gelukt door overleg met jeugd, politie, kernoverleg, gemeente en omwonenden een oplossing te vinden voor de overlast in de directe omgeving van tuinen en woningen aan het Rothkransplantsoen.

In het Rothkransplantsoen staat een bankje tussen de bejaardenhuisjes. Deze bank wordt veelvuldig gebruikt door de bejaarden om gezellig met elkaar over allerlei zaken van gedachten te wisselen. Totdat enkele maanden geleden deze bank ook ontdekt werd door een groep jeugd uit Berg en Terblijt.

Van enkele jongeren in het begin groeide de groep al snel uit tot c.a. 20 personen. Er werd een balletje getrapt, een sigaretje gerookt. Uiteraard met het nodige “haantjesgedrag”. Dit leidde tot spanning tussen de bewoners en de nieuwe gebruikers: de hangjeugd.

Ook de jeugd begreep dat dit geen ideale situatie was. Zij gaven echter ook aan dat er tegenwoordig nergens meer een plek is waar ze bij elkaar kunnen komen. De jeugd bleek, ondanks dat het een grote groep is en er onbereikbaar uitziet, bereid om in overleg te gaan om te zoeken naar een oplossing.

Na een bijeenkomst in het Vöske, waar nagenoeg alle jeugd, bewoners, vertegenwoordigers van het kernoverleg, politie en gemeente bij aanwezig waren, zijn er concrete afspraken gemaakt.

Indien de groep jeugd zich houdt aan de gemaakte afspraken is de buurt en de vertegenwoordigers van gemeente, politie en kernoverleg bereid een nieuwe locatie in te richten.

Op 24 juni is officieel de aftrap gedaan waarbij de vertegenwoordigers van de jeugd uitgenodigd zijn op de het gemeentehuis om samen met de verantwoordelijke ambtenaar uit te gaan zoeken of er mogelijkheden zijn om een JOP in te richten tussen Berg en Vilt aan de Langen Akker. Tijdens deze bijeenkomst zijn er namens de bewoners van het Rothkransplantsoen complimenten gemaakt naar de jeugd die zich keurig gehouden hebben aan de gemaakte afspraken. Zelfs bij een klein incident heeft de vertegenwoordiger van de groep, enkele jongeren die nog niet helemaal in de gaten hadden dat de afspraken ook voor hunzelf belangrijk waren, hen weten te overtuigen zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Kortom een vruchtbaar overleg met een vruchtbaar resultaat!

Agenda vergadering 30 juni 2011

Kernoverleg Berg en Terblijt

 

 

Uitnodiging voor de vergadering van het kernoverleg welke wordt gehouden op Donderdag 30 juni a.s. om 19.00 uur

in ’t Vöske.

 

A G E N D A

 

1.    Opening door de voorzitter

2.    Ingekomen stukken en mededelingen

3.    Goedkeuring notulen van de vergadering van 12-5-2011

4.    Vervolg van het overleg veiligheid inzake ontmoetingsplek jongeren

 

Verder voor zover mogelijk:

5.    Commissie Veiligheid

6.    Commissie Communicatie

7.    Stand van zaken reconstructie Rijksweg N590

8.    Rondvraag

9.    Sluiting