Overleg met jongeren Berg en Vilt inzake ontmoetingsplek

Bespreking d.d. 24 juni 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt inzake ontmoetingsplek jongeren.

Aanwezig: Hub Schoenmakers en Hub v.d. Wouw (Politie Valkenburg), wethouder Bert Dauven, Frans Keulen en Stephanie Vankan (gemeente Valkenburg a/d Geul), Huub In de Braekt, Ton Hooimeijer, Harrie Cobben, Hub Troisfontaine en Marlies Haak (kernoverleg), Olaf Heuts en Kai Reumers (vertegenwoordigers jongeren) en Erik Kleijnen (bewoner Rothkransplantsoen).

Na een eerste welkomstwoord door Frans Keulen aan de groep, geeft hij het woord aan Stephanie Vankan die middels een overzicht van agendapunten de inhoud voor deze vergadering weergeeft. Tijdens de vorige bespreking kwam aan de orde dat er door bewoners van het Rothkransplantsoen overlast was gemeld bij de plaatselijke politie, veroorzaakt door jongeren uit de kernen. In deze vergadering werden afspraken gemaakt inzake deze overlast. Er werd nu aan Erik Kleijnen gevraagd hoe e.e.a. sinds die tijd was verlopen.

Er waren nog een paar kleine calamiteiten geweest die, door in gesprek te gaan met deze jongeren en na een melding bij de politie, zijn opgelost en dat er daarna ook verder geen overlast incl. achtergelaten afval meer is geweest, zodat er een groot compliment mag worden gegeven. Zo blijkt dat goede communicatie een basis is om te komen tot een aanvaardbare oplossing.

Het volgende agendapunt is na te gaan wie de eigenaar is van de meest geëigende ontmoetingsplek nl. het perceel aan de Langen Akker (nabij volkstuintjes).

Bert Dauven stelt voor een afspraak in te plannen met dhr. J. v. Wissen van de gemeente Valkenburg, Olaf Heuts, Kai Reumers en Huub In de Braekt om te kijken wie hiervan de eigenaar is. Dit zal op korte termijn worden ingepland.

Hierna ontstaat er een discussie over o.a. de inrichting, waarbij wordt afgesproken dit vooraleerst “simpel” aan te pakken.

Om niet gelijk op teveel agendapunten vooruit te lopen wordt besloten de afspraken hierbij te laten en in een verder stadium (als bekend wordt wie de eigenaar is en welke procedures moeten worden doorlopen) terug te komen op de verdere agendapunten.

Stephanie bedankt eenieder voor hun bijdrage.

Frans Keulen sluit de vergadering af met als datum vrijdag 8 juli 2011 om 19.30 uur als volgende bijeenkomst, in het Vöske.

Ook met jeugd kun je afspraken maken

De afgelopen weken is het gelukt door overleg met jeugd, politie, kernoverleg, gemeente en omwonenden een oplossing te vinden voor de overlast in de directe omgeving van tuinen en woningen aan het Rothkransplantsoen.

In het Rothkransplantsoen staat een bankje tussen de bejaardenhuisjes. Deze bank wordt veelvuldig gebruikt door de bejaarden om gezellig met elkaar over allerlei zaken van gedachten te wisselen. Totdat enkele maanden geleden deze bank ook ontdekt werd door een groep jeugd uit Berg en Terblijt.

Van enkele jongeren in het begin groeide de groep al snel uit tot c.a. 20 personen. Er werd een balletje getrapt, een sigaretje gerookt. Uiteraard met het nodige “haantjesgedrag”. Dit leidde tot spanning tussen de bewoners en de nieuwe gebruikers: de hangjeugd.

Ook de jeugd begreep dat dit geen ideale situatie was. Zij gaven echter ook aan dat er tegenwoordig nergens meer een plek is waar ze bij elkaar kunnen komen. De jeugd bleek, ondanks dat het een grote groep is en er onbereikbaar uitziet, bereid om in overleg te gaan om te zoeken naar een oplossing.

Na een bijeenkomst in het Vöske, waar nagenoeg alle jeugd, bewoners, vertegenwoordigers van het kernoverleg, politie en gemeente bij aanwezig waren, zijn er concrete afspraken gemaakt.

Indien de groep jeugd zich houdt aan de gemaakte afspraken is de buurt en de vertegenwoordigers van gemeente, politie en kernoverleg bereid een nieuwe locatie in te richten.

Op 24 juni is officieel de aftrap gedaan waarbij de vertegenwoordigers van de jeugd uitgenodigd zijn op de het gemeentehuis om samen met de verantwoordelijke ambtenaar uit te gaan zoeken of er mogelijkheden zijn om een JOP in te richten tussen Berg en Vilt aan de Langen Akker. Tijdens deze bijeenkomst zijn er namens de bewoners van het Rothkransplantsoen complimenten gemaakt naar de jeugd die zich keurig gehouden hebben aan de gemaakte afspraken. Zelfs bij een klein incident heeft de vertegenwoordiger van de groep, enkele jongeren die nog niet helemaal in de gaten hadden dat de afspraken ook voor hunzelf belangrijk waren, hen weten te overtuigen zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Kortom een vruchtbaar overleg met een vruchtbaar resultaat!

Agenda vergadering 30 juni 2011

Kernoverleg Berg en Terblijt

 

 

Uitnodiging voor de vergadering van het kernoverleg welke wordt gehouden op Donderdag 30 juni a.s. om 19.00 uur

in ’t Vöske.

 

A G E N D A

 

1.    Opening door de voorzitter

2.    Ingekomen stukken en mededelingen

3.    Goedkeuring notulen van de vergadering van 12-5-2011

4.    Vervolg van het overleg veiligheid inzake ontmoetingsplek jongeren

 

Verder voor zover mogelijk:

5.    Commissie Veiligheid

6.    Commissie Communicatie

7.    Stand van zaken reconstructie Rijksweg N590

8.    Rondvraag

9.    Sluiting

Overleg jongeren en bewoners 27 mei in zaal ‘t Vöske

Bespreking d.d. 27 mei 2011 om 19.30 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Aanwezig: 24 personen (zowel jongeren als omwonenden), Hub Schoenmakers en Hub v.d. Wouw (Politie Valkenburg), Frans Keulen en Stefanie van Kan (gemeente Valkenburg a/d Geul), Huub In de Braekt, Ton Hooimeijer en Marlies Haak (kernoverleg)

In de vorige bijeenkomst (6 mei jl.) is er samen met de jongeren besproken wat er voor hun geregeld kon worden inzake een eventuele “ontmoetingsplek” om zo mogelijke overlast binnen de kernen te voorkomen.

De jongeren hebben inmiddels, met een door Frans Keulen ter hand gestelde plattegrond van Berg en Vilt, “rondgelopen”.

Olaf Heuts spreekt namens de jongeren en geeft, aan de hand van de plattegrond, aan waar de jongeren bij voorkeur de 3 ontmoetingsplekken zouden willen zien nl.:

1. Parkeerplaats Cascade;
2. Terrein aan de Langen Akker (naast volkstuintjes);
3. Terrein achter tennisveld en voetbalveld Mariamunster.

Namens het kernoverleg en de Politie geeft Huub In de Braekt , op dezelfde plattegrond, aan tot welke plekken zij zijn gekomen nl.:

1. Parkeerplaats aan de Rasberg;
2. Terrein aan de Langen Akker (naast volkstuintjes);
3. Terrein naast speeltuin ’t Törkske;
4. Klein Heideweg met de bocht naar links (achter terrein Grieks restaurant).

Hierop volgt er een discussie over de keuzes welke plek als meest geschikt kan worden beschouwd.

Hub Schoenmakers merkt terecht op dat, wanneer er een keuze als definitief wordt aangemerkt er dan ook geen weg terug is naar “oude plekken” mochten er zich calamiteiten voordoen op de nieuwe plek.

Op dit moment is er een, niet officiële, ontmoetingsplek nabij het Rothkransplantsoen. Omwonenden geven aan hier behoorlijk overlast van te hebben.

Hub Schoenmakers maakt met de jongeren de afspraak deze plek te mijden en elkaar er ook op aan te spreken zich hieraan te houden, anders gaat het verhaal voor een nieuwe ontmoetingsplek niet door. Dan zal er ook verder geen medewerking meer worden verleend. Het is dus zaak er samen voor te gaan.

Alvorens de nieuwe ontmoetingsplek ingericht kan worden zal er eerst moeten worden onderzocht wie de eigenaar is van het terrein aan de Langen Akker, gemeente of anderszins.

Tot die tijd wordt gezamenlijk afgesproken dat de parkeerplaats nabij gemeenschapshuis Cascade te Vilt als ontmoetingsplek zal worden gebruikt en dat zowel de politie alsook het kernoverleg alles in het werk zal stellen om de nieuwe ontmoetingsplek te realiseren voor de jongeren.

Enkele omwonenden geven te kennen hier eveneens hun medewerking aan te verlenen.

Frans Keulen spreekt af dat er een vervolgproces zal komen waarbij 3 à 4 jongeren (o.a. Olaf Heuts en Kai Reumers), een bewoner (Erik Kleijnen), de leden van de werkgroep Veiligheid en Leefbaarheid en de politie zullen deelnemen.

De bijeenkomst wordt afgesloten waarbij iedereen wordt bedankt voor hun aanwezigheid en hun bijdrage. Door de jongeren alsook de omwonenden wordt aangemerkt dat de bijeenkomst als prettig werd ervaren.