Aan de bewoners van de Slakweg en Klein Heideweg

Zoals u reeds in de krant hebt kunnen vernemen zijn wij als kernoverleg druk bezig geweest een ontmoetingsplek voor de jongeren van Berg en Terblijt en Vilt te realiseren.

Het is dan eindelijk zover.

Gezamenlijk, kernoverleg, jongeren en gemeente is er gezocht naar een geschikt perceel en is men gekomen tot een grasveld gelegen aan de Meesweg (links van de volkstuintjes), zoals u op onderstaande foto kunt zien, waarop tevens een beeld wordt weergegeven van de geplande inrichting.

Om u, als aangrenzende bewoner van de ontmoetingsplek, de gelegenheid te geven vragen te stellen of verdere informatie in te winnen, willen wij u uitnodigen voor het eerstvolgende overleg dat gepland staat voor donderdag 27 oktober 2011 om 19.00 uur in zaal ’t Vöske te Berg en Terblijt.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Beleefd uitnodigend,

Bestuur Kernoverleg Berg en Terblijt
Jongeren Berg en Terblijt en Vilt
Vertegenwoordigers gemeente Valkenburg a/d Geul

N.B.: Geïnteresseerden in uw nabije omgeving zijn ook van harte welkom tijdens deze bijeenkomst.

Notulen van de werkgroepbespreking Veiligheid inzake de jongeren ontmoetingsplek d.d. 5 oktober 2011

Notulen van de werkgroepbespreking Veiligheid inzake de jongeren ontmoetingsplek d.d. 5 oktober 2011.

Aanwezig: Huub In de Braekt (voorzitter kernoverleg), Marlies Haak, Harrie Cobben, Ton Hooimeijer en Pierre Lahaye (leden werkgroep), Huub van der Wouw en Hub Schoenmakers (politie), Olaf Heuts, Brian Muckel, Jeffrey Erven en Remco Houten (afgevaardigden jongerengroep), Stephanie Vankan (gemeente).

De voorzitter opent de bijeenkomst en geeft Stephanie het woord. Stephanie deelt mee dat er voor de picknickset (bank/tafel) en de prullenbak, zoals besproken is tijdens een bezoek aan de Meesweg met ambtenaar Roy Hennekens, geen vergunning vereist is.
Ook is de financiering van de set en de prullenbak geen probleem. Als de set en prullenbak, uitgezocht door gemeente Valkenburg, goedgekeurd worden, kan er opdracht tot bestelling gegeven worden. De set en prullenbak worden door de groep goedgekeurd. Stephanie zal binnen de gemeente de bestelling regelen.

Nu de plek er definitief gaat komen, moeten ook een aantal praktische zaken geregeld worden. Er moet een reglement opgezet worden, de omwonenden moeten geïnformeerd worden en uiteraard moet de plek geopend worden. Deze zaken worden definitief geregeld als de levertijd van de set bekend is, dan kan er naar een datum toe gewerkt worden.

Over het reglement wordt echter wel al nagedacht door de wijkagenten, de jongeren en de leden van het kernoverleg. Bij een volgende bijeenkomst kan vanuit deze drie perspectieven een zo volledig mogelijk reglement opgezet worden. De voorzitter heeft tijdens een gesprek met de pers al aangegeven dat de omwonenden van de ontmoetingsplek voor jong en oud voor een informatieavond uitgenodigd worden.
Het artikel was op zaterdag 17 september in de Limburger te lezen. Ook zal de voorzitter de stand van zaken rondom de ontmoetingsplek tijdens de radio uitzending op zaterdag 8 oktober op Falcon Radio ten gehore brengen.
Zo zijn de bewoners van Berg en Terblijt en omstreken op de hoogte van het proces en de samenwerking tussen volwassenen en jongeren.

Er wordt een nieuwe bijeenkomst gepland zodra Stephanie weet hoelang de levertijd is.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.

Spoorloos verdwenen bord Bronsdaelgroeve

Het spoorloos verdwenen bord over de Bronsdaelgroeve in Geulhem is in ere hersteld.

Na ruim acht maanden zeuren en vragen bij de gemeente waar het bord gebleven was hebben wij als kernoverleg in samenwerking met heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach gehoor gekregen bij dhr. Roy Hennekens. Zie het resultaat.

Agenda vergadering 15 september 2011

Uitnodiging voor de bijeenkomst Kernoverleg Berg en Terblijt

 

 

Deze wordt gehouden op Donderdag 15 september a.s. om 19.30 uur in een der vergaderzalen van ’t Vöske.

 

 

AGENDA

1.     Opening

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Notulen van de bijeenkomst van 30-06-2011

4.     Overleg veiligheid met de jeugd

5.     Bespreken het rapport obstakelprogramma

6.     Commissie Veiligheid

7.     Commissie Communicatie

8.     Stand van zaken reconstructie Rijksweg

9.     Buurtkracht

10.    Rondvraag

11.    Sluiting

Notulen van het kernoverleg van 30 juni 2011

Notulen van het kernoverleg van 30 juni 2011
 

Aanwezig: M.Haak, E.Wolfs,  H.Cobben, T.Hooimeijer, H.In de Braekt, Fr.Keulen, P.Lahaye, A. Quaetflieg, H.Troisfontaine en J. Slijpen.

Afwezig:    M. Verheggen,  L.Duijzings, L.Blom en  H.Schoenmakers
(allen met kennisgeving).

1.           Opening

De voorzitter heet allen welkom en verklaart deze laatste  bijeenkomst voor de vakantie voor geopend.

2.           Ingekomen stukken en mededelingen

*      Afgemeld zijn de dames M. Verheggen en L. Duijzings;
*      Ingekomen zijn de verslagen van het jongerenoverleg van
6 en 27 mei;
*      Een mailbericht van Fr. Den Dulk (Markant), waarin hij aangeeft, zoals reeds eerder gemeld, genoodzaakt te zijn zich per direct terug te trekken als actief deelnemer bij het kernoverleg.
 
3.           Notulen van de vorige bijeenkomst d.d.12-05-11
 
*      Naar aanleiding van de notulen wordt medegedeeld dat conform het jongerenoverleg , de tenaamstelling van de website zal zijn :
www.kernoverleg-bergenterblijt.nl;
*      Uit nadere info is gebleken dat geen relatie bestaat tussen verkeersveiligheid en het drugsbeleid in M’tricht
(agendapunt 6);
*      Over de afsprakenlijst m.b.t. meldingen van onregelmatigheden etc. aan de bel- en herstellijn wordt na discussie vastgesteld dat de afwikkeling nog niet naar ieders wens verloopt. Er zijn echter ook opmerkingen van tevredenheid.
Dit onderwerp wordt in het komend overleg met de gemeente, bespreekbaar gemaakt.

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
 
 
 
 
4.              Vervolgoverleg veiligheid met de jeugd
 
Marlies Haak geeft een korte samenvatting van het overleg van 24 juni, wat zich toespitste op de ontmoetingsplek van de jongeren. Daarbij is o.a. gebleken dat communicatie met de jeugd zeer belangrijk is. Zij verwijst daarbij naar de notulen van het overleg, die voor eenieder zijn in te zien via de website.
 
5.              Commissie veiligheid
 
Dit valt samen met punt 4.
Het beoogde terrein aan de Langen Akker is eigendom van de gemeente, hetgeen de mogelijkheid tot het realiseren van een jongerenontmoetingsplek vergemakkelijkt.

6.              Commissie communicatie

De website is in de lucht onder de naam:
www.kernoverleg-bergenterblijt.nl  zoals vermeld bij de behandeling van de notulen.
Ten aanzien hiervan wordt vastgesteld dat:
–          Hieraan meer bekendheid moet worden gegeven;
–          Alle mogelijke middelen daartoe benut moeten worden;
–          Afspraken maken van wat er vanuit de verschillende werkgroepen op de site geplaatst/toegelaten kan worden.

7.              Stand van zaken reconstructie Rijksweg

Na enkele opmerkingen, zoals het verdwijnen van parkeerplaatsen aan en nabij de Koeweg, smalle stroken langs de parkeerplaatsen en summiere bebording, is de conclusie gerechtvaardigd dat  in totaliteit alles zeer positief is verlopen.
 
8.      Buurtkracht

In diverse kernen loopt een proef over woningbeveiliging. In Broekhem is de bijeenkomst als zeer positief ervaren, alwaar het project breder is ingezet dat aanvankelijk bedoeld.
Naar aanleiding van de vraag of dit in Berg ook kan, wordt vastgesteld dat dit in de werkgroep wordt opgepakt en bezien wordt of daarbij bv. brandbeveiliging, water-/stormschade etc. in  kan worden meegenomen. Afgesproken wordt dat de werkgroep Veiligheid, die nu wordt gevormd door H.In de Braekt, T.Hooimeijer en M.Haak,  hiervoor wordt uitgebreid met P.Lahaye, H. Cobben en H.Troisfontaine.
 
 
 
10.    Rondvraag
    
*       In de eerst volgende bijeenkomst zal een algemeen bestuur worden benoemd. Na de aanwezigen de gelegenheid te hebben gegeven zich hiervoor kandidaat te stellen worden voorgesteld daarin zitting te nemen M.Haak, H. In de Braekt en J.Slijpen. Na off. benoeming zullen de taken onderling worden verdeeld, waarbij in elk geval H. In de Braekt de voorzitter zal zijn;
*      M.Haak geeft aan voorkeur te hebben voor vaste vergaderdata met een dataschema;
De eerstvolgende vergadering wordt daaraan gehoor gegeven;
*      E.Wolfs verzoekt om  de vergadering op een later tijdstip te laten aanvangen, nl. om 19.30 uur;
*      J. Slijpen geeft aan dat hij voor de volgende vergadering verhinderd zal zijn te notuleren. M.Haak zal dan als plaatsvervangend notuliste fungeren.

11.    Volgend overleg

De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag
15 september om 19.30 uur, voorafgegaan door het overleg werkgroep veiligheid dat om 18.30 uur zal plaatsvinden.

12.    Sluiting
      
De voorzitter sluit deze zeer zinvolle bijeenkomst, onder dank voor ieders inbreng en wenst iedereen een fijne vakantie.