Agenda openbare vergadering 17 maart 2022

Locatie: Gemeenschapshuis ’t Vöske (kleine zaal)
Datum en tijd: donderdag 17 maart om 19.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
  3.1. Verslag kascontrole 2020/2021
  3.2. Straatversiering Valkenburgerstraat
 4. Notulen en actielijst
 5. Ingekomen stukken
  5.1. Mevr. Waeijen inzake paddentrek Schansweg
  5.2. Ondernemersinitiatief inzake dorpsfeest
  5.3. Dhr. Duynstee inzake kennismaking Delta Fiber (glasvezelinternet buitengebied)
  5.4. Mevr. Bovy-Claessens inzake historie Berg
  5.5. Dhr. Homan inzake opstellen Woonzorgvisie Gemeente Valkenburg a/d Geul
  5.6. Gemeente Valkenburg inzake bewonersbijeenkomst Groenbeleidsplan
 6. Update Gebiedsvisie Berg (incl. toelichting Bewonerscollectief kern Berg)
 7. Zelfsturing en de rol van het kernoverleg
 8. Update lopende projecten
  8.1. Consolidatie kalkbranderij Geulhem
  8.2. Uitzichttoren Wippertse Heide
 9. Rondvraag
 10. Sluiting