Notulen van het kernoverleg van 10 oktober 2013

Notulen van de openbare vergaderingKernoverleg Berg en Terblijt  d.d. 10 oktober 2013.
                                        
Aanwezig:      M.Haak, M.Verheggen, W.Beckers, A.Hooimeijer, H.In de Braekt, F.Keulen, P.Lahaye, A.Qaetflieg, B.Katerberg, hoofd afd. Wonen en Leven van gemeente Valkenburg, Marco Jacobs, Maurice de Heus, J.Schuit, dhr. en mevr. Corten.
Afwezig:        H.Schoenmakers, H.Cobben, L.Blom, J.Slijpen met kennisgeving en mevr. E.Wolfs.

1. Opening.

Voorzitter de Heer H. In de Braekt opent de vergadering door allen welkom te heten.

2a. Ingekomen stukken.

* Verzoek tot toevoeging agendapunt: kascontrole / decharge aftredend penning-meester.
Na kascontrole door de Heren P.Lahaye en H.In de Braekt op vrijdag 16 augustus wordt de aftredend penningmeester A.Hooimeijer decharge verleend en wordt het penningmeesterschap overgedragen aan de Heer H.Troisfontaine.

* Email ontvangen van de Heer R.Curfs met de mededeling  dat ook toeristen bij het Jop vuilnis achterlaten na een picknick.

* Verzoek van mevr. Coumans voor nieuwe vrijwilligers in  peuterspeelzalen in Valkenburg. Verwezen naar vrijwilligerscentrale.

* Aanvraagformulier voor ” Droomwens Rabobank.

” Ingediend voor bijdrage aan kunstwerk op rotonde Rasberg.

* Sport en Cultuur heeft nieuwsbrief gestuurd.

* Door de gemeente doorgestuurde brief van de heer Peels te Vilt. Door de voorzitter beantwoord.

* Uitnodiging voor de voorlichtingsavond Burgerparticipatie op 18 nov.2013 om 19.30 uur in Cascade met o.a. J.Diers als gastspreker.

De heer F.Keulers vraagt nogmaals aandacht voor deze Amerikaanse promotor en boegbeeld van de burgerparticipatie.

 

2b. Mededelingen.

Geen.

 

3. Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 augustus 2013.

De notulen worden goedgekeurd. Mevr.Haak adviseert om emailadressen niet te vermelden in de notulen, ook als de personen daar zelf om vragen.

 

4. Trajekt.

Presentatie kanteling WMO/Welzijn Nieuwe Stijl door Stefan Janssen en Elina Hassert. Door middel van een powerpointpresentatie wordt meer bekendheid gegeven door het Algemeen Maatschappelijk Werk, gevestigd Berkelplein 216 te Valkenburg met telefoonnummer 043-7630054 over wie, hoe, wanneer en met welke hulpvragen bij hen terecht kunnen. Enige voorbeelden van activiteiten worden aangegeven zoals het WMO spreekuur, klapperproject (opgeleide vrijwilligers, die mensen helpen met ordenen van administratie).Verder geven ze duidelijkheid met wie Trajekt multidisciplinair samenwerkt. Tenslotte wordt een casus besproken om aan te geven hoe een probleem opgepakt kan worden.

 

5. Voorlichtingsavond verdovende middelen.

Mogelijk verzorgd door Trajekt, gezien de korte lijn naar Mondriaan. Voorheen was de heer H.van der Wouw onze contactpersoon. Alvorens contacten middels Stichting Trajekt zal eerst overleg met onze wijkagent H.Schoenmakers over de huidige stand van zaken plaats vinden.

 

6. Kunstwerk rotonde nabij Rasberg.

Er is vertraging, omdat een nieuwe offerte wordt aangevraagd bij een andere firma.Na een definitieve offerte kunnen nieuwe sponsors gezocht worden. Gemeente en provincie/ Rijkswaterstaat hebben geen budget. De heer J.Muytjens vraagt zich af, of hier wel gesproken mag worden over een kunstwerk, gemaakt door een staalbedrijf als Frijns. Hij trekt ook transparantie in twijfel. De voorzitter geeft aan dat de werkgroep het geheel binnen het Kernoverleg steeds heeft teruggekoppeld op een zeer transparante wijze en dat de kunst- en cultuurraad uiteindelijk de beslissing heeft genomen. De heer J.Muytjens vraagt zich tevens af, waarom de gemeente de inzenders van de andere ingezonden werken niets heeft laten weten. Frans Keulen reikt hem de mogelijkheid aan om gezamenlijk met gemeente te overleggen.

 

7. Nieuw project: Ontmoetingsplek ouderen.

De voorzitter geeft aan dat er plannen zijn op de locatie voor de boerderij bij de rotonde een rustpunt, bank met voorzieningen ( bv. een informatiebord over kunstwerk) te creëren. Andere ideeën zijn altijd welkom.

 

8. Nieuw project: Computercursus ouderen.

De voorzitter introduceert de Heer Jef Schuit, die aangeeft zeker geen echte cursus te willen geven maar eerder meer ondersteuning bij veel voorkomende kleine problemen op software en/of hardware gebied. Als aanspreekpunt heeft hij in Maastricht al eerder aldus gewerkt met allochtonen en ouderen. Het lijkt hem zinvol om te zorgen dat mensen door soms zeer kleine adviezen hun Pc/laptop/tablet blijven gebruiken. Er zal dan wel meer bekendheid gegeven moeten worden aan dit project.

 

9. Nieuw project: “Repair”winkel.

Identiek aan een project in Oirsbeek ontstond het idee om in een kleine ruimte een middag per week of per 2 weken kleine reparatieklussen te doen aan elektrische apparaten, lasklusjes ed. aangestuurd door vakbekwame dorpsgenoten. De voorzitter vraagt of er belangstelling voor is. De Stichting ” RepairCafe” kan zo’n opstartfase ondersteunen. Het idee wordt via de pers uitgedragen om te kijken of er draagvlak voor is. Welke locatie is geschikt? Uiteraard kan dit initiatief gecombineerd worden met de computercursus.

 

10. Rondvraag.

De Heren M. de Heus en M.Jacobs (als beheerder Scouting), zijn geadviseerd door de gemeente om de mate van overlast ter plaatse van het scoutinggebouw te Mariamunster aan te kaarten bij het Kernoverleg. De aard van de overlast is veranderd. Zij ervaren toenemende hinder, waardoor ouders hun jonge kinderen zeker niet alleen durven te laten gaan en ook de ouders zelf de situatie als bedreigend ervaren. Duidelijk is dat deze afgelegen donkere plek door een groep gebruikt wordt voor allerlei bezigheden. Openlijk wordt er gedeald. Rijst de vraag of de jongeren wel uitsluitend uit Berg afkomstig zijn.

  • De heren willen een duidelijk signaal afgeven met het oog op de jonge kinderen.
  • Ook vorige vergadering is mede door de wijkagent aangegeven dat er wellicht ook door de veranderingen, die bij de tennisclub aan de orde zijn, dringend overleg noodzakelijk is tussen de betrokken partijen hoe aldaar een veiligere situatie gerealiseerd kan worden.

 

11. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.

De volgende openbare vergadering wordt vastgesteld op  donderdag 12 december 2013 om 19.30 in het Vöske te Berg en Terblijt.             

Agenda vergadering 12 december 2013

KERNOVERLEG  BERG en TERBLIJT              

 Uitnodiging voor de openbare vergadering van:

Donderdag 12 december 2013, om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Vöske te Berg en Terblijt.

  

A G E N D A

 1.   Opening.

 2.   Ingekomen stukken en mededelingen.

 3.   Notulen van de openbare vergadering van 10 oktober  jl.

 4.   Ontwikkelingen rond sluiting MIK.

 5.   Financiën kunstwerk rotonde nabij Rasberg.

 6.   Realisering ontmoetingsplek ouderen.

 7.   Repairwinkel alias “repareerschuurke” “Van alles Get”.

 8.   Aandragen ideeën voor stimuleringsgelden.

 9.   Samenstellen besluitenlijst.

 10. Rondvraag en w.v.t.t.k.

 11. Sluiting.

 

 

Notulen van het kernoverleg van 15 augustus 2013

Kernoverleg Berg en Terblijt

Notulen van de openbare vergadering d.d. 15 augustus 2013                               

Aanwezig:
M.Haak, E.Wolfs, M.Verheggen, L. Blom, W.Beckers, H.Cobben, A.Hooimeijer, H.Indebraekt, F.Keulen, P.Lahaye, A.Qaetflieg, H.Schoenmakers, J.Slijpen en H.Troisfontaine.

Toehoorder:
Dhr. Smeets namens PPGV, R.Curfs speciaal aanwezig in verband met agendapunt 7.                             

1.       Opening.                         

 Voorzitter de Heer H. In de Braekt opent de vergadering door allen welkom te heten voor het eerst na de zomervakantie.                         

2.       Ingekomen stukken.

Bericht van R. Vijgeboom, waarin hij aangeeft wat hij met de resultaten van de enquête sport gaat doen: sportbeleid en sportimpuls subsidieaanvraag Sportdorp Houthem;

Bericht van R. Hennekens over afvalbakken, bij agendapunt 8;                  

Bericht van de voorzitter Kernoverleg Sibbe, T.de Munter, over verkeersonveiligheid op de N590. Agendapunt 5;                     

Email: Overlast boom aangeleverd door M. Frints. Zij werd uitgenodigd het geheel te komen bespreken op onze openbare vergadering;      

Bericht van de Provincie Limburg over verkeerssituatie N590, punt 5;         

Correspondentie over workshop “Introductie Social Media”. Door secretaris M. Haak aangegeven dat vanuit kernoverleg geen behoefte bestaat aan vervolgworkshop;                   

Verzoek van studente Universiteit Wageningen voor deelnemers aan focusgroep;            

Emailverkeer over vervuiling Jop, zie agendapunt 7;                        

Uitnodiging Rabobank voor Topclub Verenigingsavond op 5 september a.s. Voorzitter en secretaris nemen deel;                 

Correspondentie met J. van Aken en de kunstencultuurraad over kunstwerk op de rotonde Rasberg. Zie agendapunt 6;                             

Bericht  Kamer van Koophandel over juiste afhandeling wisseling penningmeester. Had eerder door penningmeester als agendapunt aangedragen moeten worden. Bij rondvraag;                

Attenderen op tweede nieuwsbrief Sport en Cultuur Valkenburg aan de Geul;             

Uitnodiging Dorpmarketingscongres van Nederland 12 september 2013;

Email M. van  der Wees over KPN mast, doorverwezen naar gemeente;

Informatie over Groene Buurtprojecten doorgestuurd door R.Hennekens.                              

Als info ter harte genomen:          

Email J. Slijpen over ontbreken afvalbakken op geplande locaties. Agendapunt 8.                          

 Mededelingen:  Geen.

3.       Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 16 mei 2013.

De notulen worden goedgekeurd met nogmaals extra dank aan de heer J. Slijpen.

4.       Voorlichtingsavond Verdovende Middelen.             

Geen nieuwe ontwikkelingen. Voorlopig geen verdere uitwerking van voorgenomen voorlichtingsavond.   

5.       Rotonde nabij Rasberg.                      

Abri is geplaatst. De firma Groenrijk zou de beplanting gedurende 5 jaar voor haar rekening nemen, maar heeft zich teruggetrokken door de eisen van de gemeente. Belijning wordt door voorzitter nogmaals bekeken en eventueel terugkoppeling naar de Provincie. De Heer L. Blom vestigt aandacht op onduidelijke situatie voor fietsers ter hoogte van de Lindenstraat. De Heer H. Cobben wijst op vele kapotte stoeptegels. Voorzitter adviseert om dit terug te koppelen naar de gemeente. De Heer H. Troisfontaine geeft aan bij  de provincie melding te hebben gedaan van de defecte trottoirs. Mevr. E. Wolfs geeft aan ook duidelijk positief te zijn over het handelen door de provincie. Ook de voorzitter bevestigt de constructieve houding van de provincie bij geconstateerde gebreken. Discussie over parkeren door vrachtauto’s e.d. wordt door voorzitter afgesloten als zijnde geen taak van het Kernoverleg.         

6.       Stand van zaken kunstwerk rotonde nabij Rasberg.                   

Bevindt zich in de fase van het  verder uitwerken door de werkgroep: naast substantiële bijdrage door het Kernoverleg zelf zullen sponsors gezocht moeten worden. De Provincie Limburg geeft al aan voor 2013 en 2014 geen geld te hebben. Beroep doen op bedrijven in de buurt, kerk…..  3D tekening wordt gemaakt door firma Frijns, die ook het advies gaf grotere afmetingen te gebruiken . Verder wordt uit de vergadering gewezen op vergunning en aansprakelijkheid.

7.       Evaluatie Jop.        

De Heer R.Curfs als contactpersoon geeft een positieve indruk van de beleving van de jongeren over het Jop. Ook aan het opruimen van zwerfvuil rondom hun eigen Jop zullen ze meer aandacht geven. Wat mogen we wat dit aspect betreft van hen verwachten ?
Wel vragen de jongeren een mogelijkheid om achter de container te kunnen voetballen. Het kernoverleg zegt toe voor kleine doelen te opteren, maar deze moeten natuurlijk wel goed verankerd kunnen worden. Wellicht kunnen de jongeren zelf daar lichamelijk een bijdrage aan leveren en/of zelf een kleine financiële bijdrage per persoon. Als besef dat al heel veel financieel voor hen wordt gedaan, ook door de gemeente. De heer Keulen oppert dat mogelijk ook Kernoverleg Vilt mee kan betalen. Beplanting rondom container komt volgens planning van de gemeente voor de winter. De Heer H. Schoenmakers, de wijkagent, geeft aan dat uit andere delen van het dorp geen overlastmeldingen zijn binnengekomen, ook niet van de voorheen bekende locaties. Wel zeer recent contact met scouting en tennisclub over hinder aldaar. Bezorgdheid over gebruik softdrugs in nabijheid zeer jonge kinderen. Het hondenlosloopgebied wordt veelvuldig gebruikt, maar het gras mag frequenter gemaaid.                                    

8.       Voltooiing plaatsing en bestikkering afvalbakken.           

Uitsluitend positieve reacties: minder vervuiling en ergernis. Gemeente geeft aan op een aantal plaatsen afgeweken te zijn van de voorgestelde plaatsing door werkgroep, op grond van ervaring uit het verleden (bv. vernieling).                                     

9.       Rondvraag.           

 Na een vermelding in weekblad het Heuvelland vraagt de Heer L. Blom over de discrepantie tussen het tilgewicht afvalcontainer c.q. inhoud ed. De heer R. Curfs geeft als ter zake deskundige antwoord op onze vragen.

Tijdens Heuvelland4daagse problemen met bereikbaarheid winkelcentrum. Verkeersregelaars te streng ? Onbekend met lokale situatie. Beter: verkeerregelaars uit eigen contreien. Terugkoppelen naar Wandel4daagse.                          

Penningmeester vraagt om kascontrole om overdracht mogelijk te maken en dhr. H. Troisfontaine als nieuwe penningmeester aan te melden bij Rabobank.                        

De Heer L. Blom vraagt naar oplevering Rijksweg N590. Nog niet bekend.

De Heer H. Schoenmakers geeft aan dat op N590 tijdens snelheidscontrole tussen januari en augustus 2013, 8248 voertuigen zijn gecontroleerd en in 1045 gevallen (12.67% ) proces-verbaal is opgemaakt. Verder geeft hij aan dat nog geen wijk Boa is benoemd.                             

Dhr. Smeets verzoekt de notulen toe te sturen aan een door hem opgegeven emailadres.                                          

10.     Sluiting.      

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.                                           

De volgende openbare vergadering wordt vastgesteld op donderdag 10 oktober 2013 om 19.30 in het Vöske.      

Agenda vergadering 10 oktober 2013

KERNOVERLEG  BERG en TERBLIJT                    

 

 

Uitnodiging voor de openbare vergadering van:

Donderdag 10 oktober 2013, om 19.30 uur in gemeenschapshuis
’t Vöske te Berg en Terblijt.

 

 

A G E N D A

 

1.   Opening.

 

2.   Ingekomen stukken en mededelingen.

 

3.   Notulen en besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 augustus  jl.

 

4.   Trajekt.

Presentatie kanteling WMO/Welzijn Nieuwe Stijl door Stefan Janssen en Elina Hassert.

 

5.   Voorlichtingsavond verdovende middelen.

 

6.   Kunstwerk rotonde nabij Rasberg.

 

7.   Nieuw project: Ontmoetingsplek ouderen.

 

8.   Nieuw project: Computercursus ouderen.

 

9.   Nieuw project: “Repair”winkel

 

10. Rondvraag en w.v.t.t.k.

 

11. Sluiting.

 

 

Presentatie door Trajekt Maatschappelijk Werk

Trajekt, Algemeen Maatschappelijk Werk Valkenburg aan de Geul, gaat op donderdag 10 oktober een presentatie geven over de kanteling WMO/Welzijn Nieuwe Stijl aan het Kernoverleg Berg en Terblijt.

Doel van deze presentatie is het geven van uitleg rondom de taken en mogelijkheden van het AMW en wat het AMW kan betekenen voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul (Berg en Terblijt).

Tot de tiende!