Notulen van het kernoverleg van 3 november 2011

 KERNOVERLEG    B E R G   &  T E R B L I J T

 

Notulen van het kernoverleg van 3 november 2011.

Aanwezig:     M.Haak, L.Blom, H.In de Braekt, T.Hooimeijer, Fr.Keulen,

P.Lahaije, A.Quaetflieg, J.Slijpen, H.Schoenmakers.

 

Afwezig:       met kennisgeving, M.Verheggen,E. Wolfs, H.Cobben en   H.Troisfontaine en dagblad journalist R.Willems.

Aanwezig als gastsprekers, de dames Hodiamont en Janssen namens de GGD en de gemeente.

Aanwezig als toehoorder: Dhr.Grispen,zijnde vertegenwoordiger van de bewonersraad van de woningstichting Berg en Terblijt.

 

1. Opening.

De voorzitter heet allen welkom en in bijzonder de beide dames van de buurtkracht

Gemeente, welke een toelichting verzorgen over agendapunt 11 en verzoekt om dit

agendapunt naar voren te halen,waarmee hij de vergadering voor geopend verklaart.

 

2.  Ingekomen stukken en mededelingen.

*     Afgemeld ;zie vermeldingen bij Afwezig.

*     Er is een uitnodiging ontvangen voor de vrijwilligersdag in de vorm van workshops, op 10 dec. a.s. in de Polfermolen. Nadere info volgt via de website.

 

3.   Notulen en besluitenlijst van de vorige bijeenkomst d.d. 15-09 11

Deze worden zonder op of aanmerkingen, afgehandeld, goedgekeurd en vastgesteld.

 

11.Buurtkracht.

Mw. Janssen, werkzaam op de afd. maatschapp. ondersteuning bij onze gemeente, en Mw.Hodiamond, werkzaam bij de GGD en als zodanig bezig met inventarisatie

Buurtkracht met betrekking tot gezondheidszorg in onze gemeente in het algemeen en Berg en Terblijt in het bijzonder. Ingegaan wordt  over het nadenken door zelfsturing, over gezondheidszorg in buurtschappen. Daarbij worden recente ervaringen uit de buurtschappen Broekhem en Sibbe aangehaald. Verder wordt een ter zake dienend schematisch overzicht van inventarisatie en enquête leefbaarheid,veiligheid en GGD,hetgeen aan de aanwezigen ter beschikking is gesteld,  besproken en toegelicht. Wij zullen nagaan in hoeverre wij ons in de gepresenteerde cijfers kunnen herkennen.

Afsluitend  worden wij verzocht om namen van  3 a 4 representatieve personen van jong tot oud,uit onze gemeenschap voor te stellen voor een interview met Mw.Hodiamond.

De vergadering spreekt uit om aan de uitwerking van het besprokene mee te werken, middels het samenstellen van een werkgroep. Een aantal kopieën van de vragenlijst zullen ons ter beschikking worden gesteld. Het geheel betrof, met dank aan beide dames, een nuttig onderwerp.

 

4.  Samenstellen bestuur.

Op voordracht van de (wnd)voorz. wordt door de vergadering unaniem het bestuur als volgt samengesteld; Voorzitter; dhr. in  de Braekt. Vice voorzitter, dhr. H. Troisfontaine.

Secretaris; Mw.M.Haak-In de Braekt,

Penningmeester; dhr.T.Hooimeijer en als

gedelegeerd  Notulist; dhr. Slijpen.

 

5.  Vaststellen huishoudelijk reglement.

Het voorliggende, door J.Slijpen aangepaste concept reglement wordt artikelsgewijs

doorgenomen. Onder toezegging dat de door de vergadering ingebrachte kleine aan-

passingen door hem daarin worden verwerkt, wordt het huishoudelijk reglement

vastgesteld.

 

6.   Stand van zaken betreff. Ontmoetingsplek jongeren.

Concluderend wordt vastgesteld dat gezamenlijk met alle betrokkenen dit onderwerp goed is aangepakt, hetgeen heeft geresulteerd tot de goede onderliggende afwikkeling.

Het geheel zal een duidelijk voorbeeld zijn naar andere overlegsituaties. De betreffende Comissie wordt uit de vergadering gecomplimenteerd voor hun inzet. Het wordt echter als een gemis ervaren dat de belanghebbende ouders het aan de overige partijen hebben overgelaten.

 

7.  Commissie veiligheid.

Bij dezen wordt hiervoor verwezen naar de afwikkeling van agendapunt 6.

 

8. Commissie communicatie.

Door de updating van de website e.d. verloopt de communicatie verder goed. Alles wat gecommuniceerd moet worden,wordt na elke bijeenkomst besproken. De website blijkt stelselmatig te worden bekeken. Ook van de kabelkrant van en TV Valkenburg wordt regelmatig gebruik gemaakt.

 

9.  Info-avond preventie inbraak, d.d. 18 nov. A.s.

Hieraan wordt voldoende publiciteit gegeven. Het verloop van de avond is reeds de vorige bijeenkomst ingedeeld en blijft als zodanig vastgesteld. Hr.Schoenmakers tracht bij Interpolis de cadeaubon voor de aanwezigen vervangen te krijgen door een persoonlijk alarmapparaat.

 

10.Stand van zaken reconstructie Rijksweg.

Opgemerkt wordt dat de werkzaamheden nog volgens planning verlopen en dat het onderhavige gedeelte naar de Cauberg op 18 nov.a.s. wordt opengesteld. Geattendeerd wordt op het feit dat de verkeersgeleiders aan de Koeweg te breed en te hoog zijn, met als gevolg dat terplaatse het fietspad te smal is en te kort langs de grote weg komt te liggen. Door het groot vrachtverkeer worden hierdoor catastrofe gevolgen voorzien.

 

12.Rondvraag.

* Desgevraagd wordt medegedeeld dat de vragenlijst buurtkracht  op de Info-avond wordt uitgereikt.

* Léon Blom vraagt om toezegging  van de overleggen van de werkgroepen. Hierop wordt positief gereageerd.

* Desgevraagd wordt medegedeeld dat het trottoir aan de zuidzijde van de Rijksweg tot Vilt  wordt aangelegd.

* Frans Keulen verzoekt om tot de grote vakantie 2012 maandelijks te vergaderen,

hetgeen wordt bezien.

* De afgevaardigde van de bewonersraad van de woningstichting Berg en Terblijt  draagt een probleem aan m.b.t. de parkeeroverlast t/o Fonterhof e.o. Het lijkt een moeilijke kwestie, als gevolg van de reconstructie v/d Rijksweg, waar wij geen inbreng kunnen hebben.

Frans Keulen biedt hulp, zie besluitenlijst

 

Afspraken/besluitenlijst.

 • A.s.Vrijdag 18 november, om 19.30 uur, preventie inbraak info bijeenkomst alhier.
 • De penningmeester van de Dorpsraad zal per 1 januari a.s. zijn portefeuille overdragen a/h kernoverleg.
 • De taken/verwachtingen van de nieuwe penningmeester worden met hem op korte termijn besproken.
 • De aanwezigen bij het kernoverleg ontvangen desgewenst de notulen.
 • Iedere deelnemer a/h kernoverleg wordt geacht een taak te hebben.
 • Het huishoudelijk reglement wordt,onder voorwaarden zoals vermeld onder agendapunt 5, vastgesteld. en zal per direct in werking treden.
 • De notulen van onze bijeenkomsten worden na goedkeuring aan dhr. Willems gezonden.
 • Dhr.Keulen biedt de woordvoerder  van de bewonersraad van de woningstichting Berg en Terblijt ondersteuning aan bij de problematiek rond te parkeerproblemen in en nabij de betreffende woonwijk(omgeving Fonterstraat)
 • De taak v/h kernoverleg is initiëren, doch niet  uitvoeren.
 • Vastgesteld wordt dat tot aan de vakantie 2012  de 2e donderdag van elke maand wordt vergaderd,

12 januari 2012

9 februari 2012

8 maart 2012

12 april 2012

10 mei 2012

14 juni 2012 en

12 juli 2012.

 • Wij zullen voor de volgende bijeenkomst namen van de personen voor het interview met Mw. Hodiamond aan haar doorgeven en een werkgroep samenstellen.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op Donderdag 12 januari 2012 a.s. om 19.30 uur, in ’t Vöske.

 

13. Sluiting.

De voorzitter sluit deze zeer zinvolle bijeenkomst met de opmerking “ als we de vandaag aangehaald punten uitvoeren dat zeker de leefbaarheid in onze gemeenschap ten goede komt”, vervolgens onder dank voor ieders inbreng en wenst iedereen een wel thuis.

 

 

Notulen van het kernoverleg Berg en Terblijt van 15 september 2011

Notulen van het kernoverleg Berg en Terblijt van 15 september 2011.

Aanwezig: Mw.M.Haak, Mw.Verheggen en Mw.E. Wolfs, en de heren L.Blom,

H.Cobben, H.In de Braekt, Fr.Keulen, A. Quaetflieg, J.Slijpen,

H.Schoenmakers en H.Troisfontaine.

Aanwezig als gast: Dhr. R.Willems, journalist dagblad De Limburger.

Afwezig: P.Lahaye; en met kennisgeving, Mw. L.Duijzings, en dhr. T. Hooimeijer.

 

 1. 1.           Opening

 

De voorz. heet allen welkom voor deze en  1e bijeenkomst na de vakantie en toont zich verheugd over de aanwezigheid van dhr. R. Willems, journalist van dagblad “De Limburger” en verklaart vervolgens deze bijeenkomst voor geopend.

 

2.        Ingekomen stukken en mededelingen

 

*        Afgemeld voor verder deelname,Mw.L. Duijzings (mogelijk i.v.m. haar inzet in het kernoverleg te Vilt).

*        Er is een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst v/d WMO Raad op 1 nov. a.s., waaraan de voorzitter zal deelnemen.

*        Bericht v/d gemeente i.v.m. het opstarten van het “Project bloembakken aan lichtmasten”.

In het kort betekent dit dat de gemeente de bakken aanbrengt, grond en planten beschikbaar stelt, en dat de omwonenden het onderhoud plegen.

Hierop wordt door ons voor 8 okt. naar de gemeente positief gereageerd en vervolgens onze gemeenschap wordt geïnformeerd. Dit project wordt betrokken bij andere op handen zijnde onderwerpen.

*         Mw.Diane Duijkers v/d gemeente is zeer positief bezig naar ons toe, waardoor de info v/d gemeente zeer goed op gang is gekomen.

*       De voorzitter heeft een mailbericht van het KerkBestuur ontvangen betreffende  het niet deelnemen aan de processie te Vilt. De geuite kritiek wordt ter harte genomen en de voorzitter zal aangeven dat

hij als contactpersoon van het kernoverleg zal optreden. (voorgaande is het gevolg van het niet beantwoorden van een gelezen mailbericht door Hub T.)

3.        Notulen van de vorige bijeenkomst d.d. 30-06-11

 

Deze worden zonder op of aanmerkingen, goedgekeurd en vastgesteld.

 

4.       Overleg veiligheid met de jeugd

 

            Vanwege vakanties staan verdere ontwikkelingen op een laag pitje.

Positief is dat de gekozen plek als acceptabel wordt gezien voor zowel jongeren als ouderen. De jongeren denken zeer positief mee en hebben in het overleg goede inbreng.

Ook zijn geen klachten ontvangen over hun gedrag gedurende de afgelopen zomerperiode.

Een compliment aan hen voor hun medewerking is op zijn plaats.

De bij voormelde plek gelegen afgepaalde ruimte lijkt eveneens zeer acceptabel als honden uitlaatplaats.

Marlies heeft inmiddels ter zake een brief samengesteld voor overleg met de gemeente en heeft tevens een lijst samengesteld voor een handtekeningenactie bij o.a. hondenbezitters.

Voor het volgende jongerenoverleg moet nog een datum worden vastgesteld, waarvoor de jongeren het initiatief nemen.

 

5.        Bespreken rapport obstakelprogramma

           

Voorgaande is een programma v/d gemeente om in elke kern mankementen aan wegen en trottoirs te inventariseren. De heren Troisfontaine en Lahaye zijn 2 halve dagen mee op pad geweest. De voorzitter geeft uitleg over een overzicht daarvan aangaande op en afritten en overige hobbels aan trottoirs in de hele gemeente, met betrekking tot o.a. rolstoel gebruikers en kinderwagens. Bijna elke straat in onze kern is aangehaald.  Uit de vergadering wordt opgemerkt dat o.a. een obstakel aan de Langenakker, een verkeersdrempel a/d Slakweg en een probleem aan de Kleinheideweg niet in het overzicht zijn opgenomen. De voorzitter zal dit aan de gemeente kenbaar maken. Alles overziende  mag geconcludeerd worden dat toch meer wordt gedaan dan vaker gesuggereerd word.

6.        Commissie veiligheid

 

Dhr.Keulen attendeert op het voornemen van toekomstige preventie inbraak info avonden, waarin een beeld wordt geschetst wat oorzaken tot inbraak kunnen zijn en wat de bewoners  zelf daaraan kunnen doen.Van politiezijde en Interpolis worden uiteenzettingen verzorgd.

De voorzitter zal ook die avond uitleg geven v/h kernoverleg Het voorstel v/d werkgroep om een dergelijke avond, welke ongeveer 2 uur in beslag zal nemen,voor de gehele gemeenschap Berg en Terblijt te organiseren,  wordt door de vergadering onderschreven.

De gemeente draagt zorg voor het kopieerwerk en de werkgroep heeft de vrije hand in de verspreiding en overige reclame. Marlies is voor dit project het aanspreekpunt.

7.        Commissie communicatie

 

De website is in de lucht en zal regelmatig door, of onder toeziend oog van, Marlies worden voorzien van een üpdate. Ook zullen er aangepaste notulen worden opgezet en wordt er steeds meer publiciteit aan gegeven.

 

8.       Stand van zaken reconstructie Rijksweg

 

Ook de aanpak v/h huidige gedeelte verloopt voorspoedig. Een kant is al weer opengesteld. Verwacht  wordt dat dit gedeelte over ongeveer 3 weken geheel opengesteld kan worden. Uit de vergadering wordt echter opgemerkt dat het ontbreken van bebording naar o.a. Terblijt, Gasthuis, Sibbe en Margraten, als zeer verkeersbelemmerend wordt ervaren.

Ook kan de politie niet tegen hardrijders optreden, omdat de snelheidsborden onjuist zijn geplaatst. Bij het reeds afgewerkte gedeelte, met name tussen “t Weske (overkant fa. Conjaerds) en de Kapelanie, is de stoep zo smal dat rolstoelen en kinderwagens verplicht zijn om zich op het fietspad te begeven, hetgeen noodlottige gevolgen kan veroorzaken.

 

9.        Buurtkracht

 

De projecten dien aangaande brengen veelzijdig gezondheidaspecten en het zich weerbaar opstellen van met name ouderen onder de aandacht.

In Sibbe is de bijeenkomst als zeer positief ervaren, alwaar het project breder is ingezet dan aanvankelijk bedoeld.

Omdat zelfsturing probeert met dergelijke  projecten kernoverleg v/d grond te krijgen moeten ook wij dit oppakken en zullen wij dus gaan voor… Buurtkracht!.

Zaterdag 22 okt. a.s. om 13.30 uur is een buurtkracht bijeenkomst te Sibbe.

 

 

10.      Rondvraag

 

*          Op de vraag om op de nieuwe rotonde nabij het tuincentrum een afbeelding van een militair te plaatsen, wordt geantwoord dat daar reeds een groep personen over nadenkt.

*        Op de vraag of het kernoverleg uit meerdere personen moet bestaan, wordt geantwoord dat de werkgroepen belangrijker zijn. Iedereen van het kernoverleg moet beseffen dat hij een taak moet hebben, net zoals iedereen van een werkgroep.

*        Desgevraagd wordt afgesproken dat iedereen die bij het kernoverleg aanwezig is, desgewenst de notulen ontvangt.

*        De opmerking om a/d KleinHeideweg het gedrag van div.personen te observeren, wordt door de wijkagent ter harte genomen.

*        Dhr. Schoenmakers geeft aan dat de reorganisatie bij de Politie in een afrondend stadium verkeert. De exacte gevolgen voor ons zijn nog niet duidelijk. Mogelijk komt er wel een 2e wijkagent bij. Er komt een landelijk korps met dezelfde uitrusting etc. Ook zal in de nieuwe opzet gebruik gemaakt gaan worden van de twitter mogelijkheden.

 

11.      Afspraken/besluitenlijst

 

 • Vrijdag 18 november a.s., om 19.30 uur, preventie inbraak info bijeenkomst alhier.
 • Aan de bijeenkomst van de WMO-Raad op 1 nov. a.s. zal de voorzitter deelnemen.
 • De penningmeester van de Dorpsraad zal per 1 januari a.s. zijn portefeuille overdragen a/h kernoverleg.
 • De voorzitter zal onze zienswijze over de bloembakken voor 8 okt. bij de gemeente kenbaar maken. Ditzelfde geldt voor de aanvullingen van de lijst obstakels rolstoelen.etc
 • De voorzitter bespreekt de afwezige route en de slechte snelheid bebording a.d. Rijksweg, i.v.m. omleidingen naar Sibbe, Gasthuis, Margraten enz. met de verantwoordelijken.
 • Mw. Haak zorgt voor een enquête ten aanzien van de hondenuitlaatplaats naastgelegen aan de geplande jongeren hangplek a/d Meesweg.
 • De aanwezigen bij het kernoverleg ontvangen desgewenst de notulen.
 • Iedere deelnemer a/h kernoverleg wordt geacht een taak te hebben.
 • Het huishoudelijk reglement van de Dorpsraad zal door ons in grote lijnen per 1 januari 2012 worden overgenomen.

 

 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op:

                        Donderdag 3 november a.s. om 19.30 uur, in ‘t Vöske

 

11. Sluiting

 

De voorzitter sluit deze zeer zinvolle bijeenkomst met de opmerking “ als we de

vandaag aangehaalde punten uitvoeren dat zeker de leefbaarheid in onze gemeenschap ten goede komt”, vervolgens onder dank voor ieders inbreng en wenst iedereen een wel  thuis.

 

 

Verslag informatiebijeenkomst omwonenden ontmoetingsplek Meesweg

Verslag informatiebijeenkomst omwonenden ontmoetingsplek Meesweg

 

Datum: 26 oktober 2011

Tijd: 19.30 uur

Locatie: ’t Vöske

 

Aanwezig:

–          Brian Muckel

–          Olaf Heuts

–          Jeffrey van Erven

–          Huub In de Braekt (Voorzitter Kernoverleg Berg en Terblijt)

–          Marlies Haak

–          Huub van de Wouw

–          Hub Schoenmakers

–          Jean Slijpen

–          Hub Troisfontaine

–          Ton Hooimeijer

–          Frans Keulen

–          Stephanie Vankan

–          Charles van Melsen (wethouder leefbaarheid)

–          Verschillende bewoners

–          TV Valkenburg

–          Dagblad de Limburger

 

De voorzitter opent de avond en geeft Hub schoenmakers, de wijkagent, het woord.

 

Hub vertelt over het proces dat de groep het laatste jaar doorlopen heeft. Zo zijn de wijkagenten in gesprek gegaan met jongeren om een oplossing te zoeken voor de overlast die op dat moment ervaren werd door verschillende bewoners van de kern Berg en Terblijt.

De wijkagent heeft toen het kernoverleg en de gemeente erbij betrokken, waarna een aantal zeer waardevolle bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. In een van deze bijeenkomsten heeft er een confrontatie tussen bewoners en jongeren plaatsgevonden.

Het verslag van deze confrontatie is op de website www.kernoverleg-bergenterblijt.nl terug te lezen.

 

De bijeenkomsten hebben geresulteerd in een daling van de overlastmeldingen. In 2010 was er sprake van 35 overlastmeldingen, in 2011 waren dat er slechts13 inheel gemeente Valkenburg aan de Geul.

 

Hub vertelt hierna over de ontmoetingsplek zelf. Er zijn duidelijke afspraken, die later in de bijeenkomst besproken zullen worden, met de jongeren gemaakt. Houden zij zich niet aan de regels, dan volgt er een of meerdere gesprekken met de jongeren. Is er geen verbetering zichtbaar, dan wordt de gemeente gebeld en worden de toestellen weggehaald. Om zicht te houden op mogelijke rotte appels in de groepen, vraagt Hub de aanwezigen om bij een melding van overlast ook een signalement te geven van de daders. De wijkagenten hebben namelijk een goed zicht op de groepen jongeren in Berg en Terblijt en kunnen de betreffende jongeren dan aanspreken.

Hub spreekt de verwachting uit dat het goed zal gaan met de ontmoetingsplek. Deze jeugd is een volwassen jeugd en kun je aanspreken op gedrag. Hij vraagt om een kans voor de jongeren om te bewijzen dat ze het kunnen.

 

Na de mooie laatste woorden van Hub zet de voorzitter de bijeenkomst voort.

 

De foto’s van de locatie en de meubels worden besproken. De locatie is op de Meesweg, links naast de volkstuintjes. Er komen twee picknick sets met een stuk is nieuw garantie en een vuurbestendige prullenbak.

 

De voorzitter geeft het woord aan de jongeren (Brian, Jeffrey en Olaf)

 

Brian begint het verhaal van de jongeren door te vertellen dat zij voor zichzelf spreken en niet verantwoordelijk zijn voor de daden van de andere jongeren. Hij vertelt dat ze in februari zijn aangesproken door Paul Vollema. Paul vroeg of zij interesse hadden in het organiseren van een activiteit voor jongeren. Deze activiteit is een toernooi geworden met als doel de jongeren door middel van sport van de straat te houden.

 

Jeffrey gaat verder en vertelt dat hierna de wijkagent hen aansprak om mee te denken over een oplossing voor de overlast in de kern. Eerst zaten ze met bijna dertig jongeren bij de bijeenkomsten, later zijn Kai Reumers en Olaf Heuts in de werkgroep verder gegaan.

 

Olaf sluit af en vertelt dat het prettig is om met de wijkagenten en de gemeente aan de slag te gaan. Hij hoopt dat in de toekomst ook voor andere jongeren problemen voorkomen kunnen worden. Ook vraagt Olaf om de jongeren niet te negeren, maar met ze in gesprek te gaan.

 

De voorzitter neemt weer het woord en bespreekt de gedragsregels. Er komen vanuit het publiek vragen over het drugsbezit, want in Berg heeft men last van drugsdealers. Het bezitten van drugs wordt gedoogd, maar zodra de wijkagenten jongeren onder de 18 jaar met drugs betrappen, krijgen de ouders een brief met daarin de boodschap dat hun kind overlast heeft bezorgd en in het bezit van drugs was. Vaak leidt dit tot een stevig gesprek tussen ouder en kind. De voorzitter benadrukt ook nogmaals dat er bewust voor de plek op de Meesweg is gekozen, omdat op deze plek de sociale controle hoog is en buiten de bebouwde kom ligt. Hierdoor is er weinig overlast voor de omwonenden van de Meesweg.

 

Tijdens de rondvraag valt op dat de buurtbewoners het initiatief goed vinden en waarderen, maar dat de angst is dat er ook gedeald zal worden op de nieuwe ontmoetingsplek. De wijkagenten geven aan dat drugs dealen altijd moeilijk zal blijven om aan te pakken, omdat drugsdealers door het hele dorp zwerven. Maar als iemand het ziet, geef het dan aan de wijkagent door of bel het bureau. Geef een signalement van de dealers, zodat de wijkagenten weten waar ze op moeten letten. Hub zegt daarbij ook nog dat er in geval van overlast altijd de politie gebeld kan worden. Zij zullen dan met de betreffende jongeren in gesprek gaan en als dat niet werkt, zal de gemeente de bankjes weghalen.

 

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng.