Categoriearchief: Notulen

Notulen Kernoverleg

Notulen van het kernoverleg van 08 maart 2012

KERNOVERLEG B E R G & T E R B L I J T.

Notulen van het kernoverleg van 08 maart 2012.
Aanwezig: M.Haak, M.Verheggen, H.In de Braekt, H.Cobben, H. Troisfontaine,
Fr.Keulen, J.Slijpen, H.Schoenmakers en H.v/d Wouw.

Aanwezig als gast: namens de gemeente, dhr. B. Katerberg en dagbladjournalist,
dhr. R. Willems.

Afwezig met kennisgeving: L.Blom, T.Hooimeijer, H. Schoenmakers, A.Quaedflieg en Mw. Wolfs.

Verder afwezig: P.Lahaije.

1. Opening.

De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de heren B. Katerberg en
R. Willems. Met de opmerking dat aanzienlijk minder mensen aanwezig zijn dan
gebruikelijk, verklaart hij de vergadering voor geopend.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

* Afgemeld: zie vermeldingen bij afwezig.
* Mailbericht van Ton Hooimeijer, wat wordt behandeld bij het betreffende
agendapunt.
* Bericht van dhr. Koevoets over het terugbrengen van verkeersdrempels wordt
voor kennisgeving aangenomen. De verdere afwikkeling verloopt naar wens.
* De voorzitter heeft op zijn naam een bericht met bijlage van 44 pag., gericht
aan de Dorpsraad ontvangen betreffende de WMO. Hij heeft hen kenbaar gemaakt
dat in de nieuwe situatie de Dorpsraad niet meer bestaat, doch dat het nu
Kernoverleg betreft.
* Afgelopen zaterdag is in het kader van Limb.Lab een workshop leefbaarheid
gehouden, welke zeer goed was georganiseerd en goed bezet was. Het betrof een
zeer gemêleerd publiek, waarbij ook een afvaardiging van het Bisdom was
vertegenwoordigd. De inbreng van het IKL en de gedeputeerde (dhr. Janssen)
over de onderlinge samenwerking was zeer positief.

3. Notulen en besluitenlijst t/m de vorige bijeenkomst.(09-02-2012).

Naar aanleiding van de klacht van dhr. Koevoets over een lantaarnpaal bij huisnr.
80 aan de Valkenburgerstr. zal naar aanleiding van een opmerking daarover, Jean
contact opnemen met de bel en herstellijn.
(Opm. Uit nadere informatie blijkt dat huisnr. 80 onjuist is en daar niets afwijkt.
Mogelijk betreft het huisnr. 52, alwaar bedoelde heg staat. Hierover heeft contact
met de gemeente plaatsgevonden). Verder worden de notulen goedgekeurd en
vastgesteld.

3a. Kennismaking en informeel overleg met de manager Wonen en Leven
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul, dhr. B. Katerberg.

Deze stelt een overzicht als voorbeeld beschikbaar aan de hand waarvan hij een
presentatie doet over de opzet van de toekomstige ambtelijke organisatie van
onze gemeente.
Uitgangspunt daarbij is de kanteling van het gehele ambtelijk apparaat naar de
nieuwe structuur van zelfsturing. Dit zal een geweldige omschakeling worden en
zal meer geluisterd en met anderen mee moeten worden gewerkt. Naast
specialisme zal allroundheid het uitgangspunt zijn. Dit vergt een geweldige
cultuuromslag bij alle betrokkenen.
Het resultaat zal moeten zijn dat de zaken meer integraal moeten worden
aangepakt.
Het houdt tevens in dat het kernoverleg (de zelfsturing) een structureel en vast
aanspreekpunt (lees ambtenaar) per kern krijgt, waardoor het gehele 2
functioneren efficiënter wordt. De contouren van de te vormen structuur zijn
gemaakt. Wonen en Leven, met als manager dhr. Katerberg, onderverdeeld in a.
burger, stad, wijk (wonen en leven).
De gehele vormgeving is in een vergevorderd stadium met als doelstelling dat het
gehele uitvoeringsproces per 1 mei 2012 in gang wordt gezet.
Voorgaande is een verkorte weergave van de presentatie van dhr. Katerberg.

4. Ontmoetingsplek jongeren en jongeren algemeen.

Mogelijk ten gevolge van het betere weer, ontwikkelt zich weer overlast op diverse
plaatsen binnen de kernen. Het is duidelijk dat de huidige ontmoetingsplek niet
functioneel is. Door Marlies wordt voorgesteld om te bezien of de niet meer
ingebruik zijnde Info Units bij de invalswegen van onze gemeente ingezet kunnen
worden. We moeten er wel alert op zijn dat het initiatief van de jongeren
moet uitgaan en dat het kernoverleg hen ondersteund. De voorzitter treedt
over de ontmoetingsplek in overleg met de wethouder.

5. Buurtkracht.

De werkgroep is vorige week vergaderd. Mw.Linssen van de GGD gaf een
inventarisatie over de vragenlijst, waaruit bleek dat van de 18 personen die een
vragenlijst hebben ontvangen er 12 personen aan de enquête hebben
deelgenomen en dat 2 personen zijn geïnterviewd. Er zijn geen specifieke
knelpunten gesignaleerd. Wel zijn de ook bij het kernoverleg bekende en
ondersteunde algemene aspecten in de enquêtes aangegeven. Opvallend is de
betrokkenheid van mensen door zelf contact op te nemen de bel-en herstellijn, de
boa’s etc. De vraag rees wel of de representatie aangaande de enquête niet
minimaal was. Er zal een voorlichtingsfolder geproduceerd worden om meer
publiciteit van het kernoverleg en aandacht voor de Buurtkracht onder de
aandacht te brengen.

6. Commissie veiligheid.

Deze aangelegenheid is behandeld bij agendapunt 4. Opgemerkt wordt dat de
onderwerpen die door het kernoverleg bij de gemeente zijn ingebracht, zijn
opgenomen in het nieuwe veiligheidsplan. De knelpunten bij de Geulhemmerberg
leveren zeer weinig klachten op.
Enkele verkeersborden bij Fonterhof vragen wel aandacht. De heren Keulen en
Schoenmakers leveren onderwerpen ter behandeling door deze commissie.

7. Commissie Communicatie.

De website is uitgebreid met de twitter account voor contact met de wijkagent.
Ter voorkoming van onnodige details zal met de wijkagent contact worden
opgenomen met het voorstel om te kunnen volstaan met naar hem door te
verwijzen.

8. Evaluatie bezoek van de heer Th. Bovens, commissaris van de Koningin
van de Provincie Limburg, d.d. 14 febr. jl. te Houthem.

Dankbrief van de Gouverneur ontvangen i.v.m. de aanwezigheid van het
kernoverleg bij zijn recent bezoek aan onze gemeente. Het betrof een zeer goed
georganiseerde bijeenkomst, waarbij de Gouverneur zeer loyaal en zelf ook zeer
ontspannen overkwam. Hij gaf te kennen een goede indruk van de kernen te
hebben gekregen en trots te zijn op Limburg en op zijn Limburger schap. Hij zal
zeker op termijn van zich laten horen.

9. Rondvraag.

* Desgevraagd zal Hub Troisfontaine omgaand zorgen voor een kandidaat uit onze
kern, voor zitting in de seniorenraad.

* Desgevraagd wordt vastgesteld om in de volgende bijeenkomst het onderwerp

“Actie hondenpoep” aan de orde te stellen.3

* Op de vraag of in onze kern ergens in een openbare locatie een
defibrillator(AED) aanwezig is, moet de vergadering het antwoord schuldig blijven.
Er zijn momenteel 7 personen bezig aan een cursus om met deze apparatuur te
kunnen omgaan. Marlies zal contact opnemen met dhr. Ton de Munter uit Sibbe,
i.v.m. de mogelijkheid tot het oprichten van een ter zake dienend vrijwilligers
korps.

* Medegedeeld wordt dat de aanwezige verkeersborden binnen de gemeente
worden geïnventariseerd.

* Er komt een multifunctioneel onderzoek van de nieuwe zoutstrooier van de
gemeente waarbij er van wordt uitgegaan dat deze de volgende winter kan
worden ingezet.

* Als toehoorder, wordt door Mw. Verheggen opgemerkt dat ze wederom een
sfeervolle en constructieve bijeenkomst heeft ervaren.

Afspraken/besluitenlijst.

 Jean neemt contact op met de bel- en herstellijn betreffende de lichtmast bij
huisnr. 52 aan de Valkenburgerstraat.
 Wij zullen nagaan of een soortgelijk vervolg op het Limburg LAB, past binnen de
gemeente Valkenburg.
 De voorzitter treedt in overleg met wethouder van Melzen. Betreffende de
aanpassing van het Job a/d Meesweg.
 De heren Schoenmakers en Keulen leveren gesprekstof voor de commissie
veiligheid.
 Marlies neemt contact op met hr. Schoenmakers betreffende aanpassing van het
twitteraccount.
 Marlies neemt contact op met dhr. T. de Munter i.v.m. het oprichten van een
vrijwilligerskorps aangaande het omgaan met een defibrillator.
 Hub Troisfontaine zorgt voor de volgende bijeenkomst voor de naam van een
persoon voor zitting in de seniorenraad.
 De volgende vergadering wordt de “actie hondenpoep” een agendapunt.
 De gewezen penningmeester van de Dorpsraad zal zo spoedig mogelijk zijn
Portefeuille overdragen aan het kernoverleg.
 De taken/verwachtingen van de nieuwe penningmeester worden met hem op
korte termijn besproken.
 De volgende vergadering wordt het vergaderschema aan de orde gesteld.
 Vastgesteld is dat tot aan de vakantie 2012 de 2e donderdag van elke maand
wordt vergaderd. 12 april, 10 mei,14 juni en 12 juli.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op
Donderdag 12 april 2012 a.s. om 19.30 uur, in ‘t Vöske

10. Sluiting.
De voorzitter sluit, onder speciale dankzegging aan dhr.Katerberg inleiding, en de
overige aanwezigen voor hun inbreng, deze sfeervolle bijeenkomst.

Notulen van het kernoverleg van 3 november 2011

 KERNOVERLEG    B E R G   &  T E R B L I J T

 

Notulen van het kernoverleg van 3 november 2011.

Aanwezig:     M.Haak, L.Blom, H.In de Braekt, T.Hooimeijer, Fr.Keulen,

P.Lahaije, A.Quaetflieg, J.Slijpen, H.Schoenmakers.

 

Afwezig:       met kennisgeving, M.Verheggen,E. Wolfs, H.Cobben en   H.Troisfontaine en dagblad journalist R.Willems.

Aanwezig als gastsprekers, de dames Hodiamont en Janssen namens de GGD en de gemeente.

Aanwezig als toehoorder: Dhr.Grispen,zijnde vertegenwoordiger van de bewonersraad van de woningstichting Berg en Terblijt.

 

1. Opening.

De voorzitter heet allen welkom en in bijzonder de beide dames van de buurtkracht

Gemeente, welke een toelichting verzorgen over agendapunt 11 en verzoekt om dit

agendapunt naar voren te halen,waarmee hij de vergadering voor geopend verklaart.

 

2.  Ingekomen stukken en mededelingen.

*     Afgemeld ;zie vermeldingen bij Afwezig.

*     Er is een uitnodiging ontvangen voor de vrijwilligersdag in de vorm van workshops, op 10 dec. a.s. in de Polfermolen. Nadere info volgt via de website.

 

3.   Notulen en besluitenlijst van de vorige bijeenkomst d.d. 15-09 11

Deze worden zonder op of aanmerkingen, afgehandeld, goedgekeurd en vastgesteld.

 

11.Buurtkracht.

Mw. Janssen, werkzaam op de afd. maatschapp. ondersteuning bij onze gemeente, en Mw.Hodiamond, werkzaam bij de GGD en als zodanig bezig met inventarisatie

Buurtkracht met betrekking tot gezondheidszorg in onze gemeente in het algemeen en Berg en Terblijt in het bijzonder. Ingegaan wordt  over het nadenken door zelfsturing, over gezondheidszorg in buurtschappen. Daarbij worden recente ervaringen uit de buurtschappen Broekhem en Sibbe aangehaald. Verder wordt een ter zake dienend schematisch overzicht van inventarisatie en enquête leefbaarheid,veiligheid en GGD,hetgeen aan de aanwezigen ter beschikking is gesteld,  besproken en toegelicht. Wij zullen nagaan in hoeverre wij ons in de gepresenteerde cijfers kunnen herkennen.

Afsluitend  worden wij verzocht om namen van  3 a 4 representatieve personen van jong tot oud,uit onze gemeenschap voor te stellen voor een interview met Mw.Hodiamond.

De vergadering spreekt uit om aan de uitwerking van het besprokene mee te werken, middels het samenstellen van een werkgroep. Een aantal kopieën van de vragenlijst zullen ons ter beschikking worden gesteld. Het geheel betrof, met dank aan beide dames, een nuttig onderwerp.

 

4.  Samenstellen bestuur.

Op voordracht van de (wnd)voorz. wordt door de vergadering unaniem het bestuur als volgt samengesteld; Voorzitter; dhr. in  de Braekt. Vice voorzitter, dhr. H. Troisfontaine.

Secretaris; Mw.M.Haak-In de Braekt,

Penningmeester; dhr.T.Hooimeijer en als

gedelegeerd  Notulist; dhr. Slijpen.

 

5.  Vaststellen huishoudelijk reglement.

Het voorliggende, door J.Slijpen aangepaste concept reglement wordt artikelsgewijs

doorgenomen. Onder toezegging dat de door de vergadering ingebrachte kleine aan-

passingen door hem daarin worden verwerkt, wordt het huishoudelijk reglement

vastgesteld.

 

6.   Stand van zaken betreff. Ontmoetingsplek jongeren.

Concluderend wordt vastgesteld dat gezamenlijk met alle betrokkenen dit onderwerp goed is aangepakt, hetgeen heeft geresulteerd tot de goede onderliggende afwikkeling.

Het geheel zal een duidelijk voorbeeld zijn naar andere overlegsituaties. De betreffende Comissie wordt uit de vergadering gecomplimenteerd voor hun inzet. Het wordt echter als een gemis ervaren dat de belanghebbende ouders het aan de overige partijen hebben overgelaten.

 

7.  Commissie veiligheid.

Bij dezen wordt hiervoor verwezen naar de afwikkeling van agendapunt 6.

 

8. Commissie communicatie.

Door de updating van de website e.d. verloopt de communicatie verder goed. Alles wat gecommuniceerd moet worden,wordt na elke bijeenkomst besproken. De website blijkt stelselmatig te worden bekeken. Ook van de kabelkrant van en TV Valkenburg wordt regelmatig gebruik gemaakt.

 

9.  Info-avond preventie inbraak, d.d. 18 nov. A.s.

Hieraan wordt voldoende publiciteit gegeven. Het verloop van de avond is reeds de vorige bijeenkomst ingedeeld en blijft als zodanig vastgesteld. Hr.Schoenmakers tracht bij Interpolis de cadeaubon voor de aanwezigen vervangen te krijgen door een persoonlijk alarmapparaat.

 

10.Stand van zaken reconstructie Rijksweg.

Opgemerkt wordt dat de werkzaamheden nog volgens planning verlopen en dat het onderhavige gedeelte naar de Cauberg op 18 nov.a.s. wordt opengesteld. Geattendeerd wordt op het feit dat de verkeersgeleiders aan de Koeweg te breed en te hoog zijn, met als gevolg dat terplaatse het fietspad te smal is en te kort langs de grote weg komt te liggen. Door het groot vrachtverkeer worden hierdoor catastrofe gevolgen voorzien.

 

12.Rondvraag.

* Desgevraagd wordt medegedeeld dat de vragenlijst buurtkracht  op de Info-avond wordt uitgereikt.

* Léon Blom vraagt om toezegging  van de overleggen van de werkgroepen. Hierop wordt positief gereageerd.

* Desgevraagd wordt medegedeeld dat het trottoir aan de zuidzijde van de Rijksweg tot Vilt  wordt aangelegd.

* Frans Keulen verzoekt om tot de grote vakantie 2012 maandelijks te vergaderen,

hetgeen wordt bezien.

* De afgevaardigde van de bewonersraad van de woningstichting Berg en Terblijt  draagt een probleem aan m.b.t. de parkeeroverlast t/o Fonterhof e.o. Het lijkt een moeilijke kwestie, als gevolg van de reconstructie v/d Rijksweg, waar wij geen inbreng kunnen hebben.

Frans Keulen biedt hulp, zie besluitenlijst

 

Afspraken/besluitenlijst.

 • A.s.Vrijdag 18 november, om 19.30 uur, preventie inbraak info bijeenkomst alhier.
 • De penningmeester van de Dorpsraad zal per 1 januari a.s. zijn portefeuille overdragen a/h kernoverleg.
 • De taken/verwachtingen van de nieuwe penningmeester worden met hem op korte termijn besproken.
 • De aanwezigen bij het kernoverleg ontvangen desgewenst de notulen.
 • Iedere deelnemer a/h kernoverleg wordt geacht een taak te hebben.
 • Het huishoudelijk reglement wordt,onder voorwaarden zoals vermeld onder agendapunt 5, vastgesteld. en zal per direct in werking treden.
 • De notulen van onze bijeenkomsten worden na goedkeuring aan dhr. Willems gezonden.
 • Dhr.Keulen biedt de woordvoerder  van de bewonersraad van de woningstichting Berg en Terblijt ondersteuning aan bij de problematiek rond te parkeerproblemen in en nabij de betreffende woonwijk(omgeving Fonterstraat)
 • De taak v/h kernoverleg is initiëren, doch niet  uitvoeren.
 • Vastgesteld wordt dat tot aan de vakantie 2012  de 2e donderdag van elke maand wordt vergaderd,

12 januari 2012

9 februari 2012

8 maart 2012

12 april 2012

10 mei 2012

14 juni 2012 en

12 juli 2012.

 • Wij zullen voor de volgende bijeenkomst namen van de personen voor het interview met Mw. Hodiamond aan haar doorgeven en een werkgroep samenstellen.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op Donderdag 12 januari 2012 a.s. om 19.30 uur, in ’t Vöske.

 

13. Sluiting.

De voorzitter sluit deze zeer zinvolle bijeenkomst met de opmerking “ als we de vandaag aangehaald punten uitvoeren dat zeker de leefbaarheid in onze gemeenschap ten goede komt”, vervolgens onder dank voor ieders inbreng en wenst iedereen een wel thuis.

 

 

Notulen van het kernoverleg Berg en Terblijt van 15 september 2011

Notulen van het kernoverleg Berg en Terblijt van 15 september 2011.

Aanwezig: Mw.M.Haak, Mw.Verheggen en Mw.E. Wolfs, en de heren L.Blom,

H.Cobben, H.In de Braekt, Fr.Keulen, A. Quaetflieg, J.Slijpen,

H.Schoenmakers en H.Troisfontaine.

Aanwezig als gast: Dhr. R.Willems, journalist dagblad De Limburger.

Afwezig: P.Lahaye; en met kennisgeving, Mw. L.Duijzings, en dhr. T. Hooimeijer.

 

 1. 1.           Opening

 

De voorz. heet allen welkom voor deze en  1e bijeenkomst na de vakantie en toont zich verheugd over de aanwezigheid van dhr. R. Willems, journalist van dagblad “De Limburger” en verklaart vervolgens deze bijeenkomst voor geopend.

 

2.        Ingekomen stukken en mededelingen

 

*        Afgemeld voor verder deelname,Mw.L. Duijzings (mogelijk i.v.m. haar inzet in het kernoverleg te Vilt).

*        Er is een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst v/d WMO Raad op 1 nov. a.s., waaraan de voorzitter zal deelnemen.

*        Bericht v/d gemeente i.v.m. het opstarten van het “Project bloembakken aan lichtmasten”.

In het kort betekent dit dat de gemeente de bakken aanbrengt, grond en planten beschikbaar stelt, en dat de omwonenden het onderhoud plegen.

Hierop wordt door ons voor 8 okt. naar de gemeente positief gereageerd en vervolgens onze gemeenschap wordt geïnformeerd. Dit project wordt betrokken bij andere op handen zijnde onderwerpen.

*         Mw.Diane Duijkers v/d gemeente is zeer positief bezig naar ons toe, waardoor de info v/d gemeente zeer goed op gang is gekomen.

*       De voorzitter heeft een mailbericht van het KerkBestuur ontvangen betreffende  het niet deelnemen aan de processie te Vilt. De geuite kritiek wordt ter harte genomen en de voorzitter zal aangeven dat

hij als contactpersoon van het kernoverleg zal optreden. (voorgaande is het gevolg van het niet beantwoorden van een gelezen mailbericht door Hub T.)

3.        Notulen van de vorige bijeenkomst d.d. 30-06-11

 

Deze worden zonder op of aanmerkingen, goedgekeurd en vastgesteld.

 

4.       Overleg veiligheid met de jeugd

 

            Vanwege vakanties staan verdere ontwikkelingen op een laag pitje.

Positief is dat de gekozen plek als acceptabel wordt gezien voor zowel jongeren als ouderen. De jongeren denken zeer positief mee en hebben in het overleg goede inbreng.

Ook zijn geen klachten ontvangen over hun gedrag gedurende de afgelopen zomerperiode.

Een compliment aan hen voor hun medewerking is op zijn plaats.

De bij voormelde plek gelegen afgepaalde ruimte lijkt eveneens zeer acceptabel als honden uitlaatplaats.

Marlies heeft inmiddels ter zake een brief samengesteld voor overleg met de gemeente en heeft tevens een lijst samengesteld voor een handtekeningenactie bij o.a. hondenbezitters.

Voor het volgende jongerenoverleg moet nog een datum worden vastgesteld, waarvoor de jongeren het initiatief nemen.

 

5.        Bespreken rapport obstakelprogramma

           

Voorgaande is een programma v/d gemeente om in elke kern mankementen aan wegen en trottoirs te inventariseren. De heren Troisfontaine en Lahaye zijn 2 halve dagen mee op pad geweest. De voorzitter geeft uitleg over een overzicht daarvan aangaande op en afritten en overige hobbels aan trottoirs in de hele gemeente, met betrekking tot o.a. rolstoel gebruikers en kinderwagens. Bijna elke straat in onze kern is aangehaald.  Uit de vergadering wordt opgemerkt dat o.a. een obstakel aan de Langenakker, een verkeersdrempel a/d Slakweg en een probleem aan de Kleinheideweg niet in het overzicht zijn opgenomen. De voorzitter zal dit aan de gemeente kenbaar maken. Alles overziende  mag geconcludeerd worden dat toch meer wordt gedaan dan vaker gesuggereerd word.

6.        Commissie veiligheid

 

Dhr.Keulen attendeert op het voornemen van toekomstige preventie inbraak info avonden, waarin een beeld wordt geschetst wat oorzaken tot inbraak kunnen zijn en wat de bewoners  zelf daaraan kunnen doen.Van politiezijde en Interpolis worden uiteenzettingen verzorgd.

De voorzitter zal ook die avond uitleg geven v/h kernoverleg Het voorstel v/d werkgroep om een dergelijke avond, welke ongeveer 2 uur in beslag zal nemen,voor de gehele gemeenschap Berg en Terblijt te organiseren,  wordt door de vergadering onderschreven.

De gemeente draagt zorg voor het kopieerwerk en de werkgroep heeft de vrije hand in de verspreiding en overige reclame. Marlies is voor dit project het aanspreekpunt.

7.        Commissie communicatie

 

De website is in de lucht en zal regelmatig door, of onder toeziend oog van, Marlies worden voorzien van een üpdate. Ook zullen er aangepaste notulen worden opgezet en wordt er steeds meer publiciteit aan gegeven.

 

8.       Stand van zaken reconstructie Rijksweg

 

Ook de aanpak v/h huidige gedeelte verloopt voorspoedig. Een kant is al weer opengesteld. Verwacht  wordt dat dit gedeelte over ongeveer 3 weken geheel opengesteld kan worden. Uit de vergadering wordt echter opgemerkt dat het ontbreken van bebording naar o.a. Terblijt, Gasthuis, Sibbe en Margraten, als zeer verkeersbelemmerend wordt ervaren.

Ook kan de politie niet tegen hardrijders optreden, omdat de snelheidsborden onjuist zijn geplaatst. Bij het reeds afgewerkte gedeelte, met name tussen “t Weske (overkant fa. Conjaerds) en de Kapelanie, is de stoep zo smal dat rolstoelen en kinderwagens verplicht zijn om zich op het fietspad te begeven, hetgeen noodlottige gevolgen kan veroorzaken.

 

9.        Buurtkracht

 

De projecten dien aangaande brengen veelzijdig gezondheidaspecten en het zich weerbaar opstellen van met name ouderen onder de aandacht.

In Sibbe is de bijeenkomst als zeer positief ervaren, alwaar het project breder is ingezet dan aanvankelijk bedoeld.

Omdat zelfsturing probeert met dergelijke  projecten kernoverleg v/d grond te krijgen moeten ook wij dit oppakken en zullen wij dus gaan voor… Buurtkracht!.

Zaterdag 22 okt. a.s. om 13.30 uur is een buurtkracht bijeenkomst te Sibbe.

 

 

10.      Rondvraag

 

*          Op de vraag om op de nieuwe rotonde nabij het tuincentrum een afbeelding van een militair te plaatsen, wordt geantwoord dat daar reeds een groep personen over nadenkt.

*        Op de vraag of het kernoverleg uit meerdere personen moet bestaan, wordt geantwoord dat de werkgroepen belangrijker zijn. Iedereen van het kernoverleg moet beseffen dat hij een taak moet hebben, net zoals iedereen van een werkgroep.

*        Desgevraagd wordt afgesproken dat iedereen die bij het kernoverleg aanwezig is, desgewenst de notulen ontvangt.

*        De opmerking om a/d KleinHeideweg het gedrag van div.personen te observeren, wordt door de wijkagent ter harte genomen.

*        Dhr. Schoenmakers geeft aan dat de reorganisatie bij de Politie in een afrondend stadium verkeert. De exacte gevolgen voor ons zijn nog niet duidelijk. Mogelijk komt er wel een 2e wijkagent bij. Er komt een landelijk korps met dezelfde uitrusting etc. Ook zal in de nieuwe opzet gebruik gemaakt gaan worden van de twitter mogelijkheden.

 

11.      Afspraken/besluitenlijst

 

 • Vrijdag 18 november a.s., om 19.30 uur, preventie inbraak info bijeenkomst alhier.
 • Aan de bijeenkomst van de WMO-Raad op 1 nov. a.s. zal de voorzitter deelnemen.
 • De penningmeester van de Dorpsraad zal per 1 januari a.s. zijn portefeuille overdragen a/h kernoverleg.
 • De voorzitter zal onze zienswijze over de bloembakken voor 8 okt. bij de gemeente kenbaar maken. Ditzelfde geldt voor de aanvullingen van de lijst obstakels rolstoelen.etc
 • De voorzitter bespreekt de afwezige route en de slechte snelheid bebording a.d. Rijksweg, i.v.m. omleidingen naar Sibbe, Gasthuis, Margraten enz. met de verantwoordelijken.
 • Mw. Haak zorgt voor een enquête ten aanzien van de hondenuitlaatplaats naastgelegen aan de geplande jongeren hangplek a/d Meesweg.
 • De aanwezigen bij het kernoverleg ontvangen desgewenst de notulen.
 • Iedere deelnemer a/h kernoverleg wordt geacht een taak te hebben.
 • Het huishoudelijk reglement van de Dorpsraad zal door ons in grote lijnen per 1 januari 2012 worden overgenomen.

 

 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op:

                        Donderdag 3 november a.s. om 19.30 uur, in ‘t Vöske

 

11. Sluiting

 

De voorzitter sluit deze zeer zinvolle bijeenkomst met de opmerking “ als we de

vandaag aangehaalde punten uitvoeren dat zeker de leefbaarheid in onze gemeenschap ten goede komt”, vervolgens onder dank voor ieders inbreng en wenst iedereen een wel  thuis.

 

 

Notulen van het kernoverleg van 30 juni 2011

Notulen van het kernoverleg van 30 juni 2011
 

Aanwezig: M.Haak, E.Wolfs,  H.Cobben, T.Hooimeijer, H.In de Braekt, Fr.Keulen, P.Lahaye, A. Quaetflieg, H.Troisfontaine en J. Slijpen.

Afwezig:    M. Verheggen,  L.Duijzings, L.Blom en  H.Schoenmakers
(allen met kennisgeving).

1.           Opening

De voorzitter heet allen welkom en verklaart deze laatste  bijeenkomst voor de vakantie voor geopend.

2.           Ingekomen stukken en mededelingen

*      Afgemeld zijn de dames M. Verheggen en L. Duijzings;
*      Ingekomen zijn de verslagen van het jongerenoverleg van
6 en 27 mei;
*      Een mailbericht van Fr. Den Dulk (Markant), waarin hij aangeeft, zoals reeds eerder gemeld, genoodzaakt te zijn zich per direct terug te trekken als actief deelnemer bij het kernoverleg.
 
3.           Notulen van de vorige bijeenkomst d.d.12-05-11
 
*      Naar aanleiding van de notulen wordt medegedeeld dat conform het jongerenoverleg , de tenaamstelling van de website zal zijn :
www.kernoverleg-bergenterblijt.nl;
*      Uit nadere info is gebleken dat geen relatie bestaat tussen verkeersveiligheid en het drugsbeleid in M’tricht
(agendapunt 6);
*      Over de afsprakenlijst m.b.t. meldingen van onregelmatigheden etc. aan de bel- en herstellijn wordt na discussie vastgesteld dat de afwikkeling nog niet naar ieders wens verloopt. Er zijn echter ook opmerkingen van tevredenheid.
Dit onderwerp wordt in het komend overleg met de gemeente, bespreekbaar gemaakt.

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
 
 
 
 
4.              Vervolgoverleg veiligheid met de jeugd
 
Marlies Haak geeft een korte samenvatting van het overleg van 24 juni, wat zich toespitste op de ontmoetingsplek van de jongeren. Daarbij is o.a. gebleken dat communicatie met de jeugd zeer belangrijk is. Zij verwijst daarbij naar de notulen van het overleg, die voor eenieder zijn in te zien via de website.
 
5.              Commissie veiligheid
 
Dit valt samen met punt 4.
Het beoogde terrein aan de Langen Akker is eigendom van de gemeente, hetgeen de mogelijkheid tot het realiseren van een jongerenontmoetingsplek vergemakkelijkt.

6.              Commissie communicatie

De website is in de lucht onder de naam:
www.kernoverleg-bergenterblijt.nl  zoals vermeld bij de behandeling van de notulen.
Ten aanzien hiervan wordt vastgesteld dat:
–          Hieraan meer bekendheid moet worden gegeven;
–          Alle mogelijke middelen daartoe benut moeten worden;
–          Afspraken maken van wat er vanuit de verschillende werkgroepen op de site geplaatst/toegelaten kan worden.

7.              Stand van zaken reconstructie Rijksweg

Na enkele opmerkingen, zoals het verdwijnen van parkeerplaatsen aan en nabij de Koeweg, smalle stroken langs de parkeerplaatsen en summiere bebording, is de conclusie gerechtvaardigd dat  in totaliteit alles zeer positief is verlopen.
 
8.      Buurtkracht

In diverse kernen loopt een proef over woningbeveiliging. In Broekhem is de bijeenkomst als zeer positief ervaren, alwaar het project breder is ingezet dat aanvankelijk bedoeld.
Naar aanleiding van de vraag of dit in Berg ook kan, wordt vastgesteld dat dit in de werkgroep wordt opgepakt en bezien wordt of daarbij bv. brandbeveiliging, water-/stormschade etc. in  kan worden meegenomen. Afgesproken wordt dat de werkgroep Veiligheid, die nu wordt gevormd door H.In de Braekt, T.Hooimeijer en M.Haak,  hiervoor wordt uitgebreid met P.Lahaye, H. Cobben en H.Troisfontaine.
 
 
 
10.    Rondvraag
    
*       In de eerst volgende bijeenkomst zal een algemeen bestuur worden benoemd. Na de aanwezigen de gelegenheid te hebben gegeven zich hiervoor kandidaat te stellen worden voorgesteld daarin zitting te nemen M.Haak, H. In de Braekt en J.Slijpen. Na off. benoeming zullen de taken onderling worden verdeeld, waarbij in elk geval H. In de Braekt de voorzitter zal zijn;
*      M.Haak geeft aan voorkeur te hebben voor vaste vergaderdata met een dataschema;
De eerstvolgende vergadering wordt daaraan gehoor gegeven;
*      E.Wolfs verzoekt om  de vergadering op een later tijdstip te laten aanvangen, nl. om 19.30 uur;
*      J. Slijpen geeft aan dat hij voor de volgende vergadering verhinderd zal zijn te notuleren. M.Haak zal dan als plaatsvervangend notuliste fungeren.

11.    Volgend overleg

De volgende vergadering wordt vastgesteld op donderdag
15 september om 19.30 uur, voorafgegaan door het overleg werkgroep veiligheid dat om 18.30 uur zal plaatsvinden.

12.    Sluiting
      
De voorzitter sluit deze zeer zinvolle bijeenkomst, onder dank voor ieders inbreng en wenst iedereen een fijne vakantie.

 
 

Notulen van het kernoverleg van 12 januari 2011

 Notulen van het kernoverleg van 12 januari 2011.
 

Aanwezig:     M.Haak, E.Wolfs, L.Blom, H.In de Braekt, H.Cobben, T.Hooimeijer, Fr.Keulen, P.Lahaije, A.Quaetflieg, J.Slijpen, H.Schoenmakers en
H.v/d Wouw.

Aanwezig als gastdeelnemers i.v.m. agendapunt 5: Ch. v.Melzen, Stephanie v.Kan,
en een afvaardiging van 5 personen v/h LIOf en hun huurders.

Afwezig: met kennisgeving, M.Verheggen en H. Troisfontaine.

1.            Opening.
 
De voorzitter heet iedereen welkom en door allen alsnog een voorspoedig 2012 te wensen, verklaart hij de vergadering voor geopend.
Hij geeft aan om i.v.m. de gasten, agendapunt 5 als eerste te zullen behandelen.

2.            Ingekomen stukken en mededelingen.

*        Afgemeld: zie vermeldingen bij afwezig.
*        Presentielijst 2011 door de notulist opgemaakt.

5.       Evaluatie v/d opening 3 dec. en stand van zaken betreff. Ontmoetingsplek jongeren.

Mw.v.Kan geeft aan dat de plaatsing/opening van de jongerenontmoetingsplek op 3 dec.jl. als geslaagd genoemd mag worden.
Evaluatie over deze plek vindt over ½ jaar plaats.

Vanwege door jongeren gedurende geruime tijd veroorzaakte overlast in, om en rond het LIOF gebouw, geven de betreffende gastdeelnemers aan wat hun bevindingen wat dat betreft zijn en wat zij zelf daartegen hebben ondernomen.

Na discussie over en weer over oplossingsmogelijkheden etc. wordt vanuit het
kernoverleg  voorgesteld om in kleiner groepsverband uit de aanwezige betrokkenen op korte termijn een strategiebepalend overleg te houden.
Afgesproken wordt dit overleg te houden op 26 januari a.s. om 19.00 uur in het LIOF gebouw.
 
3.            Notulen en besluitenlijst van de vorige bijeenkomst (03-11-2011).

Met de opmerking dat een vergaderdatum verkeerd getypt is, worden deze goedgekeurd en vastgesteld.

4.        Evaluatie Info-avond preventie inbraak d.d. 18 nov.2011.

Het betrof een goed opgezette avond waaraan op gepaste wijze door alle betrokkenen invulling is gegeven. Het wordt helaas door allen als zeer jammer ervaren dat de belangstelling van uit de gemeenschap als minimaal moet worden bezien. Verder wordt verwezen naar het door de notulist gemaakte en Uw bezit zijnde verslag.

5a.      Kernoverleg “groot” Berg/Vilt, hoe verder?

Het kernoverleg Vilt concentreert zich, zoals uit het recent overleg met beide voorzitters is gebleken, relaterend op de dorpsplannen met als voorlopige richtsnoeren het behoud van de school, het gemeenschapshuis en het in stand houden van de verenigingen.
Wij blijven in de huidige vorm doorgaan en gezamenlijk streven wij naar een aparte insteek met gebruikmaken van kennis en ervaring over en weer.

6.        Buurtkracht.

Dhr. Hooimeijer deelt mede dat hij medio afgelopen nov. Mw. Hodiamond 3 namen van personen heeft aangereikt waarmee zij een representatief interview zou kunnen houden.
Hij spreekt zijn teleurstelling uit dat hij tot heden nog geen enkele reactie heeft ontvangen.
Gelet op de verdeelde mening daarover in de verg. wordt besloten om dit
agendapunt tot de volgende vergadering aan te houden.

7.        Commissie Veiligheid.

Dit onderwerp is nadrukkelijk aan de orde geweest onder agendapunt 5.

8.        Commissie Communicatie.

Er dient nog meer publiciteit over onze verrichtingen publiekelijk gemaakt te worden en zal nog meer gebruik gemaakt dienen te worden van onze Website , TV Valkenburg, journalist Willems en het doen toekomen aan uitnodiging van bepaalde kennisrijke personen binnen de gemeenschap.

9.        Bomenkap i.v.m. WK wielrennen.

Het is inmiddels bekend dat zonder bomenkap hier geen WK wielrennen zou plaatsvinden.
Ondanks dat er door enkele personen daarover  negatieve reacties zijn gemaakt , waar tegenover staat dat meerderen het juist goed vinden dat kap plaatsvindt, zal het toch gebeuren. Ter vervanging zullen sterk geselecteerde lindebomen geplant worden.

10.      Rondvraag.
 
Dhr. v/d Wouw mist vaker nieuws, zoals de opening van het jongerenhome, op de
website. Omdat hierover de meningen verdeeld zijn, zal het secretariaat e.e.a. nagaan.
 
Wijkagent, dhr. Schoenmakers, deelt mede dat zij op 17 jan.a.s. in het bezit gesteld worden van de nieuwe belangrijke geavanceerde apparatuur, waardoor zij al la minuut bereikbaar zijn.
Hun(onze) groep wordt uitgebreid met de groep Mergelland. Momenteel zijn zij bezig met het project “zakkenrollers”.Wat de toekomst verder biedt is nog even koffiedik kijken.

Dhr.Keulen vraagt of een verzoek is binnengekomen voor een mogelijke locatie voor het plaatsen van een circustent.Het antwoord hierop is nee en het is inmiddels te laat om nog te reageren.
Verder geeft hij aan dat wij op korte termijn een structuur moeten opzetten over te maken plannen en wat er te gebeuren staat.

Nader aan de orde gesteld worden o.a.:
–      het doorknippen van draden en het vernielen van hekken aan de Kleinheideweg;
–      stand van zaken m.b.t. het honden losloopgebied;
–      wat de Provincie doet met de ongelukken bij de rotondes;
–      de ongemakken bij de op en afritten aan de zijwegen;
–      de plaatselijke (te)brede tussenstroken van de Rijksweg,
–      en de minimale opkomst bij onze bijeenkomsten.

Met betrekking tot de besluitenlijst wordt:

–      desgevraagd medegedeeld dat de overdracht van de penningmeester van de Dorpsraad nog niet heeft plaatsgevonden omdat wij een nieuwe bankrekening moeten openen en daarvoor bij de KvK moeten worden ingeschreven, hetgeen wij niet wensen te doen. De voorzitter zal voor een passende oplossing zorg dragen.

– Dhr. Keulen geeft aan dat, naar verluid, het parkeerprobleem rond Fonterhof is
opgelost en zijn taak is uitgevoerd.

Afspraken/besluitenlijst.

De penningmeester van de Dorpsraad zal  zo spoedig mogelijk zijn portefeuille overdragen aan het kernoverleg.
De taken/verwachtingen van de nieuwe penningmeester worden met hem op korte termijn besproken.
Op 26 januari a.s. om 19.00 uur  overleg met de aangewezen personen in het LIOF, aangaande hun probleemstelling.
Vastgesteld  is dat tot aan de vakantie 2012  de 2e donderdag van elke maand wordt vergaderd,  9febr, 8mrt. 12 april, 10 mei,14 juni en 12 juli.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op
Donderdag  9 februari 2012 a.s. om 19.30 uur, in ‘t Vöske.
 
11.     Sluiting.

Met de opmerking “weer een inhoudelijk drukke bijeenkomst gehad te hebben”
en iedereen wel thuis te wensen, sluit de voorzitter de vergadering.